Veterinārā un pārtikas pārstrādes departamenta reglaments

2011.gada 18.aprīlī
Rīgā, Republikas laukumā 2

Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas
Veterinārā un pārtikas departamenta
reglaments

Izdots saskaņā ar
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 2.punktu un
75.panta otro daļu

1. Zemkopības ministrijas (turpmāk – ministrija) Veterinārais un pārtikas departaments (turpmāk – departaments) ir valsts sekretāram tieši pakļauta struktūrvienība, kas savas kompetences ietvaros atbild par tam uzticēto funkciju un uzdevumu izpildi.

2. Departamenta darbības mērķis ir nodrošināt ministrijas funkcijas pārtikas drošuma un kvalitātes, dzīvnieku veselības un labturības jomās.

3. Departamentu veido:
3.1. Dzīvnieku veselības un veterināro zāļu nodaļa;
3.2. Dzīvnieku tirdzniecības, labturības un barības nodaļa;
3.3. Pārtikas drošuma un higiēnas nodaļa;
3.4. Pārtikas nekaitīguma nodaļa;
3.5. Biotehnoloģijas un kvalitātes nodaļa.

4. Departamenta funkcijas:
4.1. politikas dokumentu un normatīvo aktu izstrādē:
4.1.1. nodrošināt politikas dokumentu izstrādi un aktualizāciju dzīvnieku veselības, labturības, veterināro zāļu, dzīvnieku barības, pārtikas higiēnas, drošuma un kvalitātes jomās;
4.1.2. izstrādāt politikas īstenošanai normatīvo aktu projektus departamenta kompetences jomās;
4.1.3. izstrādāt priekšlikumus valsts atbalsta pasākumiem departamenta kompetences jomā;
4.1.4. analizēt Eiropas Savienības tiesību aktus, to projektus, veikt atbilstības izvērtējumu un sagatavot priekšlikumus Eiropas Savienības tiesību aktu un Latvijas Republikas normatīvo aktu grozījumiem departamenta kompetences jomās;
4.1.5. gatavot Latvijas pozīcijas Eiropas Savienības Padomes un Eiropas Komisijas darba grupām departamenta kompetences jomās, sagatavot informāciju pozīciju pamatošanai un citu darba grupām nepieciešamo informāciju;
4.1.6. piedalīties Eiropas Savienības Padomes un Eiropas Komisijas darba grupās Eiropas Savienības tiesību aktu projektu izstrādē departamenta kompetences jomās;
4.1.7. piedalīties Pārtikas kodeksa darba grupās tiesību aktu projektu un vadlīniju izstrādē departamenta kompetences jomās;
4.1.8. piedalīties Starptautiskā Epizootiskā biroja darba grupās tiesību aktu projektu un vadlīniju izstrādē departamenta kompetences jomās;
4.2. piedalīties starptautisko līgumu un sadarbības projektu sagatavošanā un realizācijā departamenta kompetences jomās;
4.3. piedalīties profesionālās izglītības sistēmas pilnveidošanā Latvijā pārtikas ražošanas nozarē;
4.4. nodrošināt Pārtikas Kodeksa (Codex Alimentarius) kontaktpunkta darbību;
4.5. nodrošināt koordinācijas centra funkciju izpildi atbilstoši likumam par Kartahenas protokolu par bioloģisko drošību, kas pievienots Konvencijai par bioloģisko daudzveidību prasībām;
4.6. koordinēt sadarbību ar Eiropas pārtikas nekaitīguma aģentūru (EFSA);
4.7. koordinēt Pārtikas padomes darbību;
4.8. koordinēt Ģenētiski modificēto organismu uzraudzības padomes darbību;
4.9. koordinēt Lauksaimniecības produktu standartizācijas tehniskās komitejas darbību;
4.10. koordinēt starptautisko apmācību sistēmas realizāciju Latvijā pārtikas drošuma un kvalitātes un dzīvnieku veselības politikas jomā.

5. Departamenta uzdevumi ir:
5.1. izstrādāt un īstenot ikgadējo darba plānu departamenta funkciju izpildei;
5.2. izstrādāt un saskaņot normatīvo aktu projektus, valsts politikas dokumentus ar ministrijas struktūrvienībām, ministrijas padotības iestādēm, citām valsts institūcijām un nevalstiskajām organizācijām, iesaistīt tās darba grupās normatīvo aktu projektu izstrādei, kā arī informēt tās par Eiropas Savienības Padomes un Eiropas Komisijas darba grupās izskatītajiem dokumentiem departamenta kompetences jomās;
5.3. sagatavot atzinumus par ministrijas struktūrvienību un citu valsts institūciju izstrādātajiem normatīvo aktu projektiem un politikas plānošanas dokumentiem departamenta kompetences jomās;
5.4. nodrošināt savas darbības pārskatāmību, savlaicīgu informācijas sniegšanu un informācijas apmaiņu par departamenta kompetencē esošajiem jautājumiem;
5.5. veikt ministrijas dotos uzdevumus un citus pienākumus, kas paredzēti Valdības deklarācijā, ministrijas darba plānā, ministrijas nolikumā un citos normatīvajos aktos;
5.6. nodrošināt normatīvajos aktos noteikto nozaru padomju un komisiju darbu departamenta kompetences jomās;
5.7. nodrošināt Latvijas interešu pārstāvēšanu Eiropas Savienības Padomes, Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes, Pārtikas kodeksa (Codex Alimentarius), Starptautiskā Epizootiju biroja un citās starptautisko organizāciju sanāksmēs un savstarpējo informācijas apmaiņu;
5.8. sniegt pārskatu noteiktajā kārtībā ministrijas vadībai par paveikto darbu;
5.9. veikt informācijas apmaiņu ar pārējām ministrijas struktūrvienībām, sniegt konsultācijas un ieteikumus departamenta kompetences jomā.

6. Dzīvnieku veselības un veterināro zāļu nodaļas funkcijas ir nodrošināt Eiropas Savienības tiesību aktu prasību ieviešanu, izstrādājot normatīvo aktu projektus valsts politikas realizācijai un valsts uzraudzības nodrošināšanai dzīvnieku veselības un veterināro zāļu aprites jomā, un šajā nolūkā nodaļas uzdevumi ir:
6.1. piedalīties Eiropas Savienības, Pārtikas kodeksa, Starptautiskā Epizootiju biroja tiesību aktu projektu izstrādē nodaļas kompetences jomā;
6.2. izstrādāt Latvijas Republikas normatīvo aktu projektus nodaļas kompetences jomā, ieviešot Eiropas Savienības normatīvajos aktos nereglamentētās prasības, regulās noteiktās dalībvalstu izvēles un direktīvās ietvertās tiesību normas;
6.3. analizēt un saskaņot atbilstoši nodaļas kompetencei Latvijas Republikas normatīvo aktu projektus ar Eiropas Savienības prasībām un citiem Latvijai saistošiem starptautiskajiem tiesību aktiem;
6.4. sadarboties normatīvo aktu projektu izstrādē ar ministrijas struktūrvienībām, padotības iestādēm, citām valsts institūcijām un nevalstiskajām organizācijām;
6.5. izveidot un vadīt darba grupas normatīvo aktu projektu un nacionālo interešu pamatojuma izstrādāšanai nodaļas kompetences jomā;
6.6. piedalīties un paust Latvijas nostāju Eiropas Savienības Padomes un Eiropas Komisijas darba grupu un komiteju sanāksmēs;
6.7. nodrošināt noteiktajā kārtībā informācijas sagatavošanu un iesniegšanu Eiropas Komisijai, Eiropas Savienības Padomei un starptautiskajām organizācijām par nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem;
6.8. koordinēt zinātnisko pētījumu pasūtīšanu un izvērtēšanu, starpvalstu un starptautisko projektu realizāciju;
6.9. piedalīties politisko dokumentu izstrādē un aktualizācijā pārtikas drošuma, kvalitātes un dzīvnieku veselības jomā nodaļas kompetences ietvaros;
6.10. sagatavot atzinumus par ministrijas struktūrvienību un citu valsts institūciju izstrādātajiem normatīvo aktu projektiem;
6.11. piedalīties departamenta ikgadējā darba plāna izstrādāšanā un izpildē;
6.12. nodrošināt sadarbību ar valsts institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, Eiropas Savienības dalībvalstu un starptautisko organizāciju ekspertiem, piedalīties semināros, kursos un konferencēs nodaļas kompetences jomā;
6.13. piedalīties starptautisko sadarbības projektu izstrādē un to koordinācijā nodaļas kompetences jomā;
6.14. sagatavot pārskatu noteiktajā kārtībā par paveikto darbu;
6.15. nodrošināt savas darbības pārskatāmību, savlaicīgu informācijas sniegšanu un informācijas apmaiņu par nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem.

7. Dzīvnieku tirdzniecības, labturības un barības nodaļas funkcijas ir nodrošināt Eiropas Savienības tiesību aktu prasību ieviešanu, izstrādājot normatīvo aktu projektus valsts politikas realizācijai un valsts uzraudzības nodrošināšanai dzīvnieku tirdzniecības jomā starp trešajām valstīm un Eiropas Savienības dalībvalstīm, dzīvnieku labturības un dzīvnieku barības jomā, un šajā nolūkā nodaļas uzdevumi ir:
7.1. piedalīties Eiropas Savienības, Pārtikas kodeksa, Starptautiskā Epizootiju biroja normatīvo aktu projektu izstrādē nodaļas kompetences jomā;
7.2. izstrādāt normatīvo aktu projektus nodaļas kompetences jomā, ieviešot Eiropas Savienības tiesību aktos nereglamentētās prasības, regulās noteiktās dalībvalstu izvēles un direktīvās ietvertās tiesību normas;
7.3. analizēt un saskaņot atbilstoši nodaļas kompetencei Latvijas Republikas normatīvos aktus ar Eiropas Savienības prasībām un citiem Latvijai saistošiem starptautiskajiem tiesību aktiem;
7.4. sadarboties normatīvo aktu projektu izstrādē ar ministrijas struktūrvienībām, padotības iestādēm, citām valsts institūcijām un nevalstiskajām organizācijām;
7.5. izveidot un vadīt darba grupas normatīvo aktu projektu un nacionālo interešu pamatojuma izstrādāšanai nodaļas kompetences jomā;
7.6. piedalīties un paust Latvijas nostāju Eiropas Savienības Padomes un Eiropas Komisijas darba grupu un komiteju sanāksmēs;
7.7. nodrošināt noteiktajā kārtībā informācijas sagatavošanu un iesniegšanu Eiropas Komisijai, Eiropas Savienības Padomei un starptautiskajām organizācijām par nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem;
7.8. koordinēt zinātnisko pētījumu pasūtīšanu un izvērtēšanu, starpvalstu un starptautisko projektu realizāciju;
7.9. piedalīties politisko dokumentu izstrādē un aktualizācijā pārtikas drošuma, kvalitātes un dzīvnieku veselības jomā nodaļas kompetences ietvaros;
7.10. sagatavot atzinumus par ministrijas struktūrvienību un citu valsts institūciju izstrādātajiem normatīvo aktu projektiem;
7.11. piedalīties departamenta ikgadējā darba plāna izstrādāšanā un izpildē;
7.12. nodrošināt sadarbību ar valsts institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, Eiropas Savienības dalībvalstu un starptautisko organizāciju ekspertiem, piedalīties semināros, kursos un konferencēs nodaļas kompetences jomā;
7.13. piedalīties starptautisko sadarbības projektu izstrādē un to koordinācijā nodaļas kompetences jomā;
7.14. sagatavot pārskatu noteiktajā kārtībā par paveikto darbu;
7.15. nodrošināt savas darbības pārskatāmību, savlaicīgu informācijas sniegšanu un informācijas apmaiņu par nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem.

8. Pārtikas drošuma un higiēnas nodaļas funkcijas ir nodrošināt Eiropas Savienības normatīvo aktu prasību ieviešanu, izstrādājot normatīvo aktu projektus valsts politikas realizācijai un valsts uzraudzības nodrošināšanai pārtikas aprites drošuma, pārtikas higiēnas, pārtikas oficiālās kontroles, pārtikas tirdzniecības standartu, marķēšanas jomās un šajā nolūkā nodaļas uzdevumi ir:
8.1. piedalīties Eiropas Savienības normatīvo aktu izstrādē nodaļas kompetences jomā;
8.2. izstrādāt normatīvo aktu projektus nodaļas kompetences jomā, ieviešot Eiropas Savienības normatīvajos aktos nereglamentētās prasības, regulās noteiktās dalībvalstu izvēles un direktīvās ietvertās tiesību normas;
8.3. analizēt un saskaņot atbilstoši nodaļas kompetencei Latvijas normatīvos aktus ar Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un citiem Latvijai saistošiem starptautiskajiem normatīvajiem aktiem;
8.4. sadarboties normatīvo aktu projektu izstrādē ar ministrijas struktūrvienībām, padotības iestādēm, citām valsts institūcijām un nevalstiskajām organizācijām;
8.5. izveidot un vadīt darba grupas normatīvo aktu projektu un nacionālo interešu pamatojuma izstrādāšanai nodaļas kompetences jomā;
8.6. piedalīties un paust Latvijas nostāju Eiropas Savienības Padomes, Eiropas Komisijas un Pārtikas Kodeksa (Codex Alimentarius) darba grupu un komiteju sanāksmēs;
8.7. nodrošināt Pārtikas Kodeksa (Codex Alimentarius) kontaktpunkta darbības funkcijas;
8.8. nodrošināt noteiktajā kārtībā informācijas sagatavošanu un iesniegšanu Eiropas Komisijai, Eiropas Savienības Padomei un starptautiskajām organizācijām par nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem;
8.9. koordinēt zinātnisko pētījumu pasūtīšanu un izvērtēšanu, starpvalstu un starptautisko projektu realizāciju;
8.10. piedalīties politisko dokumentu izstrādē un aktualizācijā pārtikas drošuma, kvalitātes un dzīvnieku veselības jomā nodaļas kompetences ietvaros;
8.11. koordinēt daudzgadu valsts kontroles plāna izstrādi kompetences jomā;
8.12. sagatavot atzinumus par ministrijas struktūrvienību un citu valsts institūciju normatīvo aktu projektiem;
8.13. piedalīties departamenta ikgadējā darba plāna izstrādāšanā un izpildē;
8.14. nodrošināt sadarbību ar valsts institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, Eiropas Savienības dalībvalstu un starptautisko organizāciju ekspertiem, piedalīties semināros, kursos un konferencēs nodaļas kompetences jomā;
8.15. piedalīties starptautisko sadarbības projektu izstrādē un to koordinācijā nodaļas kompetences jomā;
8.16. izstrādāt priekšlikumus valsts atbalsta pasākumiem nodaļas kompetences jomā;
8.17. piedalīties profesionālās izglītības sistēmas pilnveidošanā Latvijā pārtikas ražošanas nozarē;
8.18. nodrošināt Pārtikas padomes sekretariāta funkcijas;
8.19. piedalīties Lauksaimniecības produktu standartizācijas tehniskās komitejas darbā;
8.20. sagatavot pārskatu noteiktajā kārtībā par paveikto darbu;
8.21. nodrošināt savas darbības pārskatāmību, savlaicīgu informācijas sniegšanu un informācijas apmaiņu par nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem.

9. Pārtikas nekaitīguma nodaļas funkcijas ir nodrošināt Eiropas Savienības tiesību aktu prasību ieviešanu, izstrādājot normatīvo aktu projektus valsts politikas realizācijai un valsts uzraudzības nodrošināšanai šādās jomās pārtikas apritē: pārtika, kurai tiek pievienoti vitamīni un minerālvielas, diētiskā pārtika, pārtika zīdaiņiem un maziem bērniem, pārtikas piedevu lietošana, pārtikas aromatizētāju lietošana, pārtikas fermentu lietošana, uztura bagātinātāji, ar jonizēto starojumu apstrādāta pārtika, šķīdinātāju izmantošana pārtikas ražošanā, materiāli un priekšmeti, kas nonāk saskarē ar pārtiku, pārtikas piesārņojums, pieļaujamais pesticīdu atlikums pārtikas produktos, dzeramais ūdens, minerālūdens un avota ūdens, un šajā nolūkā nodaļas uzdevumi ir:
9.1. piedalīties Eiropas Savienības normatīvo aktu izstrādē nodaļas kompetences jomā;
9.2. izstrādāt normatīvo aktu projektus nodaļas kompetences jomā, ieviešot Eiropas Savienības normatīvajos aktos nereglamentētās prasības, regulās noteiktās dalībvalstu izvēles un direktīvās ietvertās tiesību normas;
9.3. analizēt un saskaņot atbilstoši nodaļas kompetencei Latvijas normatīvos aktus ar Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un citiem Latvijai saistošiem starptautiskajiem normatīvajiem aktiem;
9.4. sadarboties normatīvo aktu projektu izstrādē ar ministrijas struktūrvienībām, padotības iestādēm, citām valsts institūcijām un nevalstiskajām organizācijām;
9.5. izveidot un vadīt darba grupas normatīvo aktu projektu un nacionālo interešu pamatojuma izstrādāšanai nodaļas kompetences jomā;
9.6. piedalīties un paust Latvijas nostāju Eiropas Savienības Padomes un Eiropas Komisijas darba grupu un komiteju sanāksmēs;
9.7. nodrošināt noteiktajā kārtībā informācijas sagatavošanu un iesniegšanu Eiropas Komisijai, Eiropas Savienības Padomei un starptautiskajām organizācijām par nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem;
9.8. koordinēt zinātnisko pētījumu pasūtīšanu un izvērtēšanu, starpvalstu un starptautisko projektu realizāciju;
9.9. piedalīties politisko dokumentu izstrādē un aktualizācijā pārtikas drošības, kvalitātes un dzīvnieku veselības jomā nodaļas kompetences ietvaros;
9.10. sagatavot atzinumus par ministrijas struktūrvienību un citu valsts institūciju normatīvo aktu projektiem;
9.11. piedalīties departamenta ikgadējā darba plāna izstrādāšanā un izpildē;
9.12. nodrošināt sadarbību ar valsts institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, Eiropas Savienības dalībvalstu un starptautisko organizāciju ekspertiem, piedalīties semināros, kursos un konferencēs nodaļas kompetences jomā;
9.13. piedalīties starptautisko sadarbības projektu izstrādē un to koordinācijā nodaļas kompetences jomā;
9.14. sagatavot pārskatu noteiktajā kārtībā par paveikto darbu;
9.15. nodrošināt savas darbības pārskatāmību, savlaicīgu informācijas sniegšanu un informācijas apmaiņu par nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem.

10. Biotehnoloģijas un kvalitātes nodaļas funkcijas ir nodrošināt Eiropas Savienības tiesību aktu prasību ieviešanu, izstrādājot normatīvo aktu projektus valsts politikas realizācijai un valsts uzraudzības nodrošināšanai bioloģiskās lauksaimniecības, lauksaimniecības un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzības, lauksaimniecības un pārtikas produktu ar garantētām tradicionālām īpatnībām, pārtikas kvalitātes shēmu, biotehnoloģijas, ģenētiski modificēto organismu un jaunās pārtikas aprites jomā, un šajā nolūkā nodaļas uzdevumi ir:
10.1. piedalīties Eiropas Savienības normatīvo aktu izstrādē nodaļas kompetences jomā;
10.2. izstrādāt normatīvo aktu projektus nodaļas kompetences jomā, ieviešot Eiropas Savienības normatīvajos aktos nereglamentētās prasības, regulās noteiktās dalībvalstu izvēles un direktīvās ietvertās tiesību normas;
10.3. analizēt un saskaņot atbilstoši nodaļas kompetencei Latvijas normatīvos aktus ar Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un citiem Latvijai saistošiem starptautiskajiem normatīvajiem aktiem;
10.4. sadarboties normatīvo aktu projektu izstrādē ar ministrijas struktūrvienībām, padotības iestādēm, citām valsts institūcijām un nevalstiskajām organizācijām;
10.5. izveidot un vadīt darba grupas normatīvo aktu projektu un nacionālo interešu pamatojuma izstrādāšanai nodaļas kompetences jomā;
10.6. piedalīties un paust Latvijas nostāju Eiropas Savienības Padomes un Eiropas Komisijas darba grupu un komiteju sanāksmēs;
10.7. nodrošināt noteiktajā kārtībā informācijas sagatavošanu un iesniegšanu Eiropas Komisijai, Eiropas Savienības Padomei un starptautiskajām organizācijām par nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem;
10.8. koordinēt zinātnisko pētījumu pasūtīšanu un izvērtēšanu, starpvalstu un starptautisko projektu realizāciju;
10.9. piedalīties politisko dokumentu izstrādē un aktualizācijā pārtikas drošuma, kvalitātes un dzīvnieku veselības jomā nodaļas kompetences ietvaros;
10.10. sagatavot atzinumus par ministrijas struktūrvienību un citu valsts institūciju normatīvo aktu projektiem;
10.11. piedalīties departamenta ikgadējā darba plāna izstrādāšanā un izpildē;
10.12. nodrošināt sadarbību ar valsts institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, Eiropas Savienības dalībvalstu un starptautisko organizāciju ekspertiem, piedalīties semināros, kursos un konferencēs nodaļas kompetences jomā;
10.13. piedalīties starptautisko sadarbības projektu izstrādē un to koordinācijā nodaļas kompetences jomā;
10.14. izstrādāt priekšlikumus valsts atbalsta pasākumiem nodaļas kompetences jomā;
10.15. nodrošināt koordinācijas centra funkciju izpildi atbilstoši likumam par Kartahenas protokolu par bioloģisko drošību, kas pievienots Konvencijai par bioloģisko daudzveidību prasībām;
10.16. koordinēt Ģenētiski modificēto organismu uzraudzības padomes darbību;
10.17. sagatavot pārskatu noteiktajā kārtībā par paveikto darbu;
10.18. nodrošināt savas darbības pārskatāmību, savlaicīgu informācijas sniegšanu un informācijas apmaiņu par nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem.

11. Departaments, realizējot savus uzdevumus, sadarbojas ar:
11.1. Saeimu un tās komisijām, Valsts kanceleju, ministrijām, citām valsts un pašvaldības institūcijām;
11.2. ministrijas struktūrvienībām, ministrijas padotības iestādēm;
11.3. sociālajiem partneriem normatīvo aktu projektu izstrādē;
11.4. starptautiskajām institūcijām un ārvalstu ekspertiem.

12. Departaments ir atbildīgs par tam uzdoto funkciju un uzdevumu izpildi.

13. Departamentu vada direktors, kurš ir valsts civildienesta ierēdnis. Direktors ir tieši pakļauts valsts sekretāram un ir tiesīgs dot rīkojumus ikvienam sava departamenta darbiniekam.

14. Departamenta direktora amata pienākumus, tiesības, nepieciešamo izglītību, profesionālās pieredzes kritērijus, amata pildīšanai nepieciešamo sadarbību un atbildību par darba norisi un rezultātiem nosaka valsts sekretārs, apstiprinot amata aprakstu.

15. Departamenta direktoram savas kompetences ietvaros ir tiesības pārstāvēt ministriju citās ministrijās un valsts pārvaldes institūcijās, Saeimā un tās komisijās, pašvaldībās, biedrībās un nodibinājumos, starptautiskajās organizācijās, kā arī attiecībās ar valsts un ārvalstu fiziskām un juridiskām personām. Direktors var pilnvarot departamenta darbiniekus to kompetences jomā pārstāvēt ministriju minētajās institūcijās, organizācijās un darba grupās.

16. Departamenta direktoram ir divi vietnieki – valsts civildienesta ierēdņi, kuri vada departamenta Dzīvnieku veselības un veterināro zāļu nodaļu un Pārtikas drošuma un higiēnas nodaļu.

17. Departamenta direktoram ir tieši pakļauts juriskonsults, kurš ir valsts civildienesta ierēdnis.
18. Departamenta direktoram ir tieši pakļauts pārvaldes sekretārs (darbinieka amats).

19. Departamenta direktora vietnieku, nodaļu vadītāju un vecākā referenta kompetence noteikta ierēdņa amata aprakstā, kuru izstrādā departamenta direktors, saskaņojot ar Juridiskā departamenta Personāla nodaļu, un apstiprina valsts sekretārs.

20. Departamenta ierēdņu amata aprakstus izstrādā departamenta direktoru vietnieki un nodaļu vadītāji, saskaņojot tos ar departamenta direktoru un Juridiskā departamenta Personāla nodaļu, un iesniedz apstiprināšanai valsts sekretāram.

21. Departamenta direktora vietnieki un nodaļu vadītāji vada, plāno un koordinē savu nodaļu darbinieku darbu un atbild par doto uzdevumu izpildi noteiktajā kārtībā un termiņos. Departamenta direktora prombūtnē viņa pienākumus veic viens no departamenta direktora vietniekiem.

22. Departamenta direktora vietnieka vai nodaļas vadītāja prombūtnes laikā viņa pienākumus veic nodaļas vadītāja vietnieks.

23. Departamenta korespondences saņemšanu, tās apriti starp departamenta darbiniekiem, departamentā sagatavoto dokumentu iesniegšanu parakstīšanai augstākai amatpersonai, reģistrāciju ministrijas „Elektronisko ierakstu un dokumentu pārvaldības sistēmā”(ERDMS) un departamenta eksemplāra ievietošanu mapēs saskaņā ar lietu nomenklatūru, dokumentu pavairošanu, iknedēļas darba plāna tehnisko nodrošinājumu veic pārvaldes sekretārs.

24. Jautājumus par departamenta darbinieku nodrošināšanu ar darbam nepieciešamajiem materiāltehniskajiem līdzekļiem kārto pārvaldes sekretārs.

25. Departamenta ierēdņu un darbinieku sanāksmes par profesionālajiem un organizatoriskajiem jautājumiem, problēmām, uzdevumiem un to izpildes gaitu notiek katru nedēļu piektdienās plkst. 10.00.

26. Departamenta reglaments stājas spēkā 2011.gada 18.aprīlī.

Direktore Z.Matuzale