Veterinārā un pārtikas pārstrādes departamenta reglaments

23.04.2020

Rīgā, Republikas laukumā 2

 

Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas

Veterinārā un pārtikas departamenta 

reglaments 

 

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes 

iekārtas likuma 73. panta pirmās daļas

1. punktu un 75. panta otro daļu

 

1. Zemkopības ministrijas (turpmāk – ministrija) Veterinārā un pārtikas departamenta (turpmāk – departaments) reglaments nosaka departamenta struktūru un darba organizāciju.

 

2. Departaments ir valsts sekretāram tieši pakļauta struktūrvienība, kas savas kompetences ietvaros atbild par tam uzticēto funkciju un uzdevumu izpildi.

 

3. Departamenta darbības mērķis ir īstenot ministrijas darbības virzienu „Pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīgums, pārtikas higiēna un kvalitāte, dzīvnieku veselība, labturība un aizsardzība”, nodrošinot nekaitīgas un kvalitatīvas pārtikas apriti un augstu dzīvnieku veselības līmeni valstī.

 

4. Departamentā ir šādas struktūrvienības, kas ir departamenta direktora tiešā pakļautībā:

4.1. Dzīvnieku veselības un veterināro zāļu nodaļa;

4.2. Dzīvnieku tirdzniecības, labturības un barības nodaļa;

4.3. Pārtikas drošuma un higiēnas nodaļa;

4.4. Pārtikas nekaitīguma nodaļa;

4.5. Biotehnoloģijas un kvalitātes nodaļa.

 

5. Departamentam ir šādas funkcijas:

5.1. izstrādāt politiku šādās jomās:

5.1.1. dzīvnieku veselība; 

5.1.2. veterinārās zāles;

5.1.3. pārtikas aprite;

5.1.4. biotehnoloģijas (ģenētiski modificētie organismi);

5.1.5. pārtikas kvalitāte (bioloģiskā lauksaimniecība, pārtikas kvalitātes shēmas);

5.1.6. antimikrobiālā rezistence;

5.1.7. veterinārmedicīniskā prakse;

5.1.8. dzīvnieku aizsardzība un labturība;

5.1.9. dzīvnieku un to reproduktīvo produktu tirdzniecība;

5.1.10. dzīvnieku barības aprite;

5.1.11. oficiālās kontroles un citu oficiālo darbību īstenošana;

5.1.12. dzīvnieku un preču robežkontrole;

5.2. organizēt un koordinēt politikas īstenošanu šī reglamenta 5.1. apakšpunktā minētajās jomās;

5.3. organizēt un koordinēt likumu un citu normatīvo aktu īstenošanu šī reglamenta 5.1. apakšpunktā minētajās jomās;

5.4. pildīt citas ārējos normatīvajos aktos ministrijai noteiktās funkcijas.

 

6. Lai izpildītu noteiktās funkcijas, departaments veic šādus uzdevumus:

6.1. politikas dokumentu un tiesību aktu projektu izstrādē:

6.1.1. izstrādā tiesību aktu un attīstības plānošanas dokumentu projektus dzīvnieku veselības, labturības, aizsardzības, tirdzniecības, veterināro zāļu, dzīvnieku barības, pārtikas nekaitīguma, tostarp higiēnas, pārtikas kvalitātes shēmu un pārtikas marķēšanas, bioloģiskās lauksaimniecības, ģenētiski modificēto organismu un jaunās pārtikas jomās;

6.1.2. sniedz atzinumus par citu ministrijas struktūrvienību un citu institūciju izstrādātajiem tiesību aktu un attīstības plānošanas dokumentu projektiem;

6.1.3. izstrādā priekšlikumus valsts atbalsta pasākumiem;

6.1.4. gatavo Latvijas pozīcijas un instrukcijas Eiropas Savienības Padomes un Eiropas Komisijas darba grupām, sagatavo informāciju pozīciju un instrukciju pamatošanai un citu darba grupām nepieciešamo informāciju;

6.1.5. analizē Eiropas Savienības tiesību aktus, to projektus, veic atbilstības izvērtējumu un sagatavo priekšlikumus Eiropas Savienības tiesību aktu un Latvijas Republikas normatīvo aktu izstrādei vai grozījumiem;

6.1.6. izveido un vada darba grupas tiesību aktu un attīstības plānošanas dokumentu projektu un nacionālo interešu pamatojuma izstrādāšanai;

6.1.7. piedalās Eiropas Savienības Padomes un Eiropas Komisijas darba grupās Eiropas Savienības tiesību aktu projektu izstrādē;

6.1.8. piedalās Pārtikas kodeksa (Codex Alimentarius), Pasaules dzīvnieku veselības organizācijas un Pasaules Tirdzniecības organizācijas Sanitāro un fitosanitāro jautājumu komitejas darba grupās tiesību aktu projektu un vadlīniju izstrādē; 

6.2. politikas un normatīvo aktu īstenošanā:

6.2.1. uzrauga politikas īstenošanu Pārtikas un veterinārajā dienestā, Valsts augu aizsardzības dienestā un valsts zinātniskajā institūtā „Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR”” kompetences jomās;

6.2.2. izvērtē un saskaņo valsts uzraudzības un kontroles programmu pasākumus un to izpildei nepieciešamā finansējuma apmēru pārtikas un dzīvnieku barības aprites, veterinārmedicīnas un robežkontroles jomā;

6.2.3. dod uzdevumus valsts zinātniskajam institūtam „Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR”” normatīvajos aktos noteikto funkciju un valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai atbilstoši piešķirtajam budžeta finansējumam un kontrolē to izpildi;

6.2.4. pārbauda funkciju un valsts pārvaldes uzdevumu izpildi Pārtikas un veterinārajā dienestā, Valsts augu aizsardzības dienestā, valsts zinātniskajā institūtā „Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR”” un biedrībā „Latvijas veterinārārstu biedrība”;

6.2.5. sagatavo un sniedz priekšlikumus par normatīvajos aktos un attiecīgajos attīstības plānošanas dokumentos paredzēto pasākumu īstenošanai un ministrijas uzdevumu veikšanai nepieciešamo finansējumu no valsts budžeta;

6.2.6. sagatavo informāciju un skaidrojumus par attīstības plānošanas dokumentiem un normatīvajiem aktiem kompetences jomās;

6.3. atbilstoši kompetencei pārstāv Latvijas Republikas intereses Eiropas Savienības institūcijās un starptautiskajās organizācijās; 

6.4. organizē un piedalās semināros un konferencēs nacionālajā un starptautiskajā līmenī, izmanto iegūto informāciju politikas izstrādē kompetences jomās; 

6.5. piedalās starptautisko līgumu un sadarbības projektu sagatavošanā un realizācijā;

6.6. koordinē nepieciešamo zinātnisko pētījumu pasūtīšanu un izvērtēšanu, izmanto pētījumu rezultātus politikas izstrādē kompetences jomās;

6.7. piedalās profesionālās izglītības sistēmas pilnveidošanā Latvijā pārtikas ražošanas nozarē un veterinārmedicīnā;

6.8. izskata un sagatavo atbildes kompetences jomās uz ministrijai adresētiem dokumentiem, kas satur lūgumu, sūdzību, priekšlikumu vai jautājumu;

6.9. īsteno ministrijas vadības dotos uzdevumus un citus pienākumus, kas paredzēti Valdības deklarācijā, ministrijas darba plānā, ministrijas nolikumā un citos normatīvajos aktos.

 

7. Dzīvnieku veselības un veterināro zāļu nodaļa nodrošina departamenta funkciju un uzdevumu izpildi dzīvnieku veselības (infekcijas slimību uzraudzība, kontrole un apkarošana, dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasināto produktu, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam aprite), veterināro zāļu aprites un to atliekvielu, antimikrobiālās rezistences un veterinārārstu kvalifikācijas un sertifikācijas jomā, kā arī:

7.1. pārstāv ministriju Veterinārmedicīniskās prakses sertifikācijas komisijā, Veterināro zāļu izplatīšanas sertifikācijas komisijā, Starpnozaru gatavības plānošanas komisijā nopietnu veselības apdraudējumu pārvaldīšanai un starpnozaru Antimikrobiālās rezistences ierobežošanas komisijā;

7.2. pārstāv ministriju Bīstamo kravu aprites konsultatīvajā padomē un Farmācijas jomas konsultatīvajā padomē;

7.3. nodrošina nacionālā kontaktpunkta1 darbību dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasināto produktu, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam, jautājumos;

7.4. koordinē darba grupas antimikrobiālās rezistences ierobežošanai dzīvnieku veselības jomā darbību.

 

8. Dzīvnieku tirdzniecības, labturības un barības nodaļa nodrošina departamenta funkciju un uzdevumu izpildi oficiālās kontroles, dzīvnieku un to reproduktīvo produktu tirdzniecības un robežkontroles, dzīvnieku barības aprites (barības ražošana, pārstrāde, laišana tirgū, robežkontrole, nekaitīgums, higiēna, kvalitāte), dzīvnieku labturības un aizsardzības, tostarp lauksaimniecības dzīvnieku, mājas (istabas) dzīvnieku un zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku jomā, kā arī:

8.1. analizē un sniedz priekšlikumus par Eiropas Savienības un trešo valstu tirdzniecības līgumiem un tirdzniecību regulējošiem dokumentiem, sagatavo Latvijas nostāju sanitārajos un fitosanitārajos jautājumos;

8.2. nodrošina Pasaules Tirdzniecības organizācijas Sanitāro un fitosanitāro pasākumu komitejas nacionālā kontaktpunkta (SPS enquiry point) darbību;

8.3. nodrošina Eiropas Komisijas Nacionālā kontaktpunkta Direktīvas 2010/632  ieviešanai darbību zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzības jomā;

8.4. koordinē Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvās padomes darbību;

8.5. pārstāv ministriju Pārtikas un veterinārā dienesta zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku izmēģinājumu projektu izvērtēšanas komisijā.

 

9. Pārtikas drošuma un higiēnas nodaļa nodrošina departamenta funkciju un uzdevumu izpildi pārtikas aprites nekaitīguma, vispārējās higiēnas (tostarp dzīvnieku un augu izcelsmes produktu aprite, nelielie svaigpiena, olu, zivju, medījumu un augu izcelsmes produktu apjomi), pārtikas tirdzniecības standartu un kvalitātes, oficiālās kontroles, pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas, pārtikas produktu robežkontroles, Eiropas Savienības iekšējās tirdzniecības, tirdzniecības ar trešajām valstīm  un marķēšanas jomā, kā arī:

9.1. nodrošina Pārtikas Kodeksa (Codex Alimentarius) kontaktpunkta darbību; 

9.2. pārstāv ministriju SIA „Latvijas Standarts” standartizācijas tehniskajās komitejās, Nacionālajā metroloģijas padomē, Nacionālajā standartizācijas padomē, Latvijas Nacionālajā akreditācijas padomē.

 

10. Pārtikas nekaitīguma nodaļa nodrošina departamenta funkciju un uzdevumu izpildi pārtikas aprites nekaitīguma, tostarp noteiktās obligātās nekaitīguma prasības atsevišķām pārtikas produktu grupām (uztura bagātinātāji, pārtika noteiktām patērētāju grupām, dzeramais ūdens, dabīgs minerālūdens, avota ūdens), pārtikas piedevas, aromatizētāji, fermenti, ekstrakcijas šķīdinātāji, vitamīni, minerālvielas un citas vielas pārtikā, materiāli un izstrādājumi, kas paredzēti saskarei ar pārtiku, un pārtikas piesārņojuma (tostarp mikrobioloģiskais, lauksaimnieciskais, vides, industriālais un noturīgais organiskais piesārņojums) jomā, kā arī:

10.1. koordinē sadarbību ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi;

10.2. pārstāv ministriju SIA „Latvijas Standarts” standartizācijas tehniskajās komitejās un Cilvēka biomonitoringa padomē.  

 

11. Biotehnoloģijas un kvalitātes nodaļa nodrošina departamenta funkciju un uzdevumu izpildi bioloģiskās lauksaimniecības, lauksaimniecības un pārtikas produktu aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietu nosaukumu un garantēto tradicionālo īpatnību, nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas, ģenētiski modificēto organismu un jaunās pārtikas aprites jomā, kā arī:

11.1. nodrošina koordinācijas centra funkciju izpildi atbilstoši likumā „Par Kartahenas protokolu par bioloģisko drošību, kas pievienots Konvencijai par bioloģisko daudzveidību” noteiktajām prasībām;

11.2. pārstāv ministriju Intelektuālā īpašuma tiesību ekspertu darba grupā;

11.3. analizē un sniedz priekšlikumus par Eiropas Savienības un trešo valstu tirdzniecības līgumiem un tirdzniecību regulējošiem dokumentiem ģeogrāfisko norāžu aizsardzības jomā.

 

12. Departaments, nodrošinot uzdevumu izpildi savas kompetences jomās:

12.1. sagatavo priekšlikumus ministrijas ikgadējam darba plānam;

12.2. nodrošina savlaicīgu informācijas sniegšanu citām ministrijas struktūrvienībām, iestādēm, Eiropas Savienības un starptautiskajām institūcijām, fiziskām un juridiskām personām;

12.3. sniedz pārskatu noteiktajā kārtībā ministrijas vadībai par paveikto darbu;

12.4. sniedz konsultācijas un ieteikumus.

 

13. Departaments, realizējot savas funkcijas un izpildot uzdevumus, sadarbojas ar:

13.1. Saeimu un tās komisijām, Valsts kanceleju, ministrijām, citām valsts un pašvaldības institūcijām;

13.2. ministrijas struktūrvienībām, ministrijas padotības iestādēm;

13.3. nevalstiskajām organizācijām un uzņēmēju pārstāvjiem, nodrošinot sabiedrības līdzdalību attīstības plānošanas un tiesību aktu projektu izstrādes un ieviešanas procesā;

13.4. Eiropas Savienības institūcijām, starptautiskajām organizācijām un to ekspertiem.

 

14. Departamentu vada direktors, kurš ir valsts civildienesta ierēdnis. Direktors ir tieši pakļauts valsts sekretāram un ir tiesīgs dot rīkojumus ikvienam sava departamenta darbiniekam.

 

15. Departamenta direktora amata pienākumus, tiesības, nepieciešamo izglītību, profesionālās pieredzes kritērijus, amata pildīšanai nepieciešamo sadarbību un atbildību par darba norisi un rezultātiem nosaka valsts sekretārs, apstiprinot amata aprakstu.

 

16. Departamenta direktoram savas kompetences ietvaros ir tiesības pārstāvēt ministriju citās ministrijās un valsts pārvaldes institūcijās, Saeimā un tās komisijās, pašvaldībās, biedrībās un nodibinājumos, starptautiskajās organizācijās, kā arī attiecībās ar valsts un ārvalstu fiziskām un juridiskām personām. Direktors var pilnvarot departamenta darbiniekus to kompetences jomā pārstāvēt ministriju minētajās institūcijās, organizācijās un darba grupās.

 

17. Departamenta direktors pārstāv ministriju Uztura padomē un Nacionālajā alkoholisma ierobežošanas padomē.

 

18. Departamenta direktoram ir divi vietnieki – valsts civildienesta ierēdņi, kuri vada departamenta Dzīvnieku veselības un veterināro zāļu nodaļu un Pārtikas drošuma un higiēnas nodaļu.

 

19. Departamenta direktoram ir tieši pakļauts juriskonsults, kurš ir valsts civildienesta ierēdnis.

 

20. Departamenta direktora vietnieku, nodaļu vadītāju un juriskonsulta kompetence noteikta ierēdņa amata aprakstā, kuru izstrādā departamenta direktors, saskaņojot ar Juridiskā departamenta Personāla nodaļu, un apstiprina valsts sekretārs.

 

21. Departamenta ierēdņu amata aprakstus izstrādā departamenta direktoru vietnieki un nodaļu vadītāji, saskaņojot tos ar departamenta direktoru un Juridiskā departamenta Personāla nodaļu, un iesniedz apstiprināšanai valsts sekretāram.

 

22. Departamenta direktora vietnieki un nodaļu vadītāji vada, plāno un koordinē savu nodaļu darbinieku darbu un atbild par doto uzdevumu izpildi noteiktajā kārtībā un termiņos. Departamenta direktora prombūtnē viņa pienākumus veic viens no departamenta direktora vietniekiem.

 

23. Departamenta direktora vietnieka vai nodaļas vadītāja prombūtnes laikā viņa pienākumus veic nodaļas vadītāja vietnieks.

 

24. Departamenta korespondences saņemšanu, tās apriti starp departamenta darbiniekiem (tikai korespondencei, kas netiek saņemta Dokumentu vadības sistēmā), departamentā sagatavoto dokumentu iesniegšanu parakstīšanai augstākai amatpersonai, dokumentu pavairošanu, iknedēļas darba plāna tehnisko nodrošinājumu un darba laika uzskaites tabeles sagatavošanu veic Biotehnoloģijas un kvalitātes nodaļas referents.

 

25. Jautājumus par departamenta darbinieku nodrošināšanu ar darbam nepieciešamajiem materiāltehniskajiem līdzekļiem kārto Biotehnoloģijas un kvalitātes nodaļas referents.

 

26. Departamenta sanāksmes par profesionālajiem un organizatoriskajiem jautājumiem, problēmām, uzdevumiem un to izpildes gaitu notiek reizi nedēļā (parasti pirmdienās pulksten 9.30).

 

27. Atzīt par spēku zaudējušu Veterinārā un pārtikas departamenta 2011. gada 18. aprīlī izdoto departamenta reglamentu.

 

28. Departamenta reglaments stājas spēkā 2020. gada 1. maijā. 

 

 

Direktore Z. Matuzale

 

1Komisijas Regula 2011. gada 25. februāra Regula Nr. 142/2011, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un īsteno Padomes Direktīvu 97/78/EK attiecībā uz dažiem paraugiem un precēm, kam uz robežas neveic veterinārās pārbaudes atbilstīgi minētajai direktīvai (Dokuments attiecas uz EEZ)
2Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 22. septembra Direktīva 2010/63/ES par zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzību (Dokuments attiecas uz EEZ)