Zivsaimniecības departamenta reglaments

2017.gada 28.septembrī
Rīgā, Republikas laukumā 2

Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas
Zivsaimniecības departamenta reglaments

Izdots saskaņā ar
Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 73.panta pirmās daļas
1.punktu un 75.panta otro daļu

 

1. Reglaments nosaka Zemkopības ministrijas (turpmāk – ministrija) Zivsaimniecības departamenta (turpmāk – departaments) struktūru un darba organizāciju.

 

2. Departaments ir valsts sekretāram tieši pakļauta struktūrvienība, kas savas kompetences ietvaros atbild par tam uzticēto funkciju un uzdevumu izpildi.

 

3. Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (turpmāk – EJZF) jautājumos departaments funkcionāli pakļauts arī valsts sekretāra vietniekam.

 

4. Departamenta darbības mērķis ir izstrādāt zivsaimniecības nozares un zivju resursu ilgtspējīgas pārvaldības politiku, izstrādāt tiesību aktu projektus Eiropas Savienības Kopējās zivsaimniecības politikas (turpmāk – ES KZP) pasākumu ieviešanai, kā arī veikt to īstenošanas pārraudzību, koordinēšanu un ieviešanu Latvijā.

 

5. Departaments sastāv no:
5.1. Zivsaimniecības stratēģijas nodaļas;
5.2. Zivsaimniecības atbalsta nodaļas;
5.3. Zvejas pārvaldības un zivju resursu nodaļas.

 

6. Departamenta funkcijas ir:
6.1. izstrādāt un ieviest politikas plānošanas dokumentus zivsaimniecības nozares attīstības un zivju resursu pārvaldības jautājumos;
6.2. izstrādāt zivsaimniecības nozares darbībai un valsts pārvaldei, kā arī zivju resursu pārvaldīšanai un saglabāšanai nepieciešamos tiesību aktus;
6.3. izstrādāt Latvijas nacionālās pozīcijas departamenta kompetences jomā un pārstāvēt Latvijas zivsaimniecības nozares intereses ES institūcijās, kā arī starptautiskās organizācijās, kas darbojas zivsaimniecības jomā;
6.4. izstrādāt, ieviest un atbilstoši kompetencei uzraudzīt EJZF un valsts atbalsta politiku zivsaimniecības un jūrlietu jomā;
6.5. atbilstoši kompetencei nodrošināt EJZF Vadošās iestādes, EJZF Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai uzraudzības komitejas un EJZF Tehniskās palīdzības komisijas funkciju īstenošanu;
6.6. pārraudzīt ES KZP paredzēto pasākumu un dalībvalsts pienākumu ieviešanu, tai skaitā Latvijai noteikto nozvejas kvotu un limitu sadales un zvejniecības regulēšanas jautājumos;
6.7. koordinēt un pārraudzīt Latvijas zivsaimniecības integrētās kontroles un informācijas sistēmas (turpmāk – LZIKIS) darbību;
6.8. pārraudzīt Latvijas zvejas kuģu kopējās dzinēju jaudas un kopējās tonnāžas atbilstību ES noteiktajiem robežlīmeņiem;
6.9. organizēt speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā izsniegšanu Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī aiz piekrastes ūdeņiem, piekrastes ūdeņos kā arī starptautiskajos un citu valstu ūdeņos ārpus Baltijas jūras;
6.10. pārraudzīt Baltijas jūras piekrastes un Latvijas Republikas iekšējo ūdeņu zivju resursu ilgtspējīgu izmantošanu, atražošanu un izpēti;
6.11. organizēt un pārraudzīt makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karšu izplatīšanu;
6.12. organizēt sadarbību ar ministrijas pārraudzībā esošo Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu “BIOR” (turpmāk – BIOR) jautājumos, kas saistīti ar departamenta kompetenci;
6.13. pārstāvēt ministrijas intereses valsts institūcijās un nevalstiskajās organizācijās departamenta kompetences jautājumos.

 

7. Departamenta galvenie uzdevumi ir:
7.1. izstrādāt jaunus un pilnveidot jau esošos zivsaimniecības nozares politikas plānošanas dokumentus, tiesību aktus un informatīvos ziņojumus;
7.2. izstrādāt Latvijas nacionālās pozīcijas departamenta kompetences jomā ES Padomes darba grupām, ES dalībvalstu pastāvīgo pārstāvju komitejai (COREPER) un ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes un citām ES ministru padomju sēdēm;
7.3. pārstāvēt zivsaimniecības nozares un ministrijas intereses ES Padomes darba grupās, Eiropas Komisijas komitejās un darba sanāksmēs, kā arī citos ES institūciju organizētos pasākumos;
7.4. izstrādāt tiesību aktu projektus un sagatavot priekšlikumus ES un valsts atbalsta politikas īstenošanai zivsaimniecības un jūrlietu jomā, kā arī nodrošināt šīs politikas ieviešanas uzraudzību un novērtēšanu departamenta kompetences jautājumos, tai skaitā gatavojot gada un progresa ziņojumus par EJZF Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai ieviešanu un ziņojumus par Partnerības līguma ES fondu ieviešanai īstenošanu;
7.5. atbilstoši departamenta kompetencei nodrošināt no ES tiesību aktiem izrietošo dalībvalsts saistību izpildes koordinēšanu zivsaimniecības jomā, tai skaitā Latvijai noteikto nozvejas kvotu un limitu sadales un zvejniecības regulēšanas jautājumus;
7.6. organizēt Zivsaimniecības konsultatīvās padomes, Latvijas iekšējo un jūras piekrastes ūdeņu resursu ilgtspējīgas izmantošanas un pārvaldības konsultatīvās padomes, Zivju fonda padomes un Zvejniecības komercdarbības licencēšanas komisijas darbu;
7.7. iesaistīt zivsaimniecības nevalstiskās organizācijas un interešu grupas plānošanas dokumentu un tiesību aktu izstrādes procesā;
7.8. koordinēt un nodrošināt nepieciešamās informācijas un datu iesniegšanu starptautiskām ar zivsaimniecību saistītām organizācijām saskaņā ar Latvijas kā dalībvalsts saistībām;
7.9. veikt EJZF Vadošās iestādes funkcijas departamenta kompetences jomā;
7.10. nodrošināt EJZF Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai uzraudzības komitejas funkciju izpildi departamenta kompetences ietvaros;
7.11. līdzdarboties EJZF Tehniskās palīdzības komisijas funkciju īstenošanā;
7.12. izstrādāt tiesību aktu projektus par zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos, teritoriālajos un ekonomiskās zonas ūdeņos Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī, ES dalībvalstu ūdeņos un starptautiskajos ūdeņos, kuros Latvijas Republikai ir iedalīta nozvejas kvota, kā arī trešo valstu ūdeņos, ar kurām Eiropas Kopienai ir noslēgti nolīgumi zivsaimniecības jomā;
7.13. organizēt komercdarbības zvejniecībā licencēšanu un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu zvejai Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī aiz piekrastes ūdeņiem, kā arī starptautiskajos ūdeņos un trešo valstu ūdeņos, ar kurām Eiropas Kopienai ir noslēgti līgumi zivsaimniecības jomā;
7.14. pārraudzīt zivju resursu ilgtspējīgas izmantošanas jautājumus Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos, teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī;
7.15. pārraudzīt licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību ieviešanas jautājumus Latvijā;
7.16. nodrošināt tiesību aktos par dabas un vides aizsardzību paredzēto pasākumu ieviešanu, kas attiecas uz zivju resursu aizsardzību un iekšējo ūdeņu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu;
7.17. koordinēt sadarbību ar Valsts zivsaimniecības sadarbības tīklu un piedalīties tā pasākumu īstenošanā;
7.18. pārraudzīt ar EJZF un valsts atbalstu saistīto zivsaimniecības vietējo rīcības grupu darbību departamenta kompetences jomā;
7.19. organizēt pasākumus un koordinēt sadarbību ar BIOR zivju resursu izpētes, atražošanas un ilgtspējīgas izmantošanas jautājumos;
7.20. organizēt un pārraudzīt makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karšu izplatīšanu un veikt regulāru revīziju karšu izplatīšanas jautājumos;
7.21. koordinēt LZIKIS efektīvas darbības nodrošināšanu, kā arī dot ieteikumus sistēmas pilnveidošanai departamenta kompetences ietvaros;
7.22. sniegt atzinumus par citu institūciju izstrādātajiem tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektiem, nacionālām pozīcijām, departamenta kompetencē esošajos jautājumos;
7.23. sniegt informāciju valsts un pašvaldību iestādēm, fiziskām un juridiskām personām par aktualitātēm un attīstības tendencēm zivsaimniecībā, par ES un valsts atbalstu zivsaimniecības un jūrlietu politikas jomā, par zivju resursu pārvaldības un saglabāšanas jautājumiem, tai skaitā, sagatavot informatīvus materiālus un nodrošināt aktuālas informācijas sniegšanu ministrijas interneta mājas lapai;
7.24. atbilstoši departamenta kompetencei sadarboties ar ministrijas struktūrvienībām, citām ministrijām, valsts pārvaldes institūcijām, pašvaldībām, nevalstiskām organizācijām un starptautiskām organizācijām, ar attiecīgām amatpersonām (tajā skaitā, ministrijas zivsaimniecības nozares padomnieku Latvijas Republikas Pastāvīgajā Pārstāvniecībā ES), kā arī fiziskām un juridiskām personām, un ārvalstu ekspertiem departamenta kompetencē esošajos jautājumos;
7.25. veikt citus tiesību aktos noteiktos uzdevumus.

 

8. Zivsaimniecības stratēģijas nodaļas funkcijas ir izstrādāt un aktualizēt Latvijas zivsaimniecības nozares politiku kopējā valsts tautsaimniecības attīstības kontekstā, izstrādāt zivsaimniecības nozares attīstības programmas un projektus, koordinēt to īstenošanu, veicināt zivsaimniecības nozares kopējā ekonomiskā stāvokļa, tā ietekmējošo faktoru un izmaiņu tendenču analīzi un novērtējumu, kā arī nodrošināt Latvijas pozīcijas sagatavošanu un pārstāvēšanu ES institūcijās un darba grupās, lai veicinātu ES KZP veidošanu atbilstoši Latvijas zivsaimniecības interesēm, un sekot Latvijas Republikas tiesību aktu sistēmas harmonizācijas procesam ar ES tiesību aktiem zivsaimniecības jomā, izņemot politikas plānošanu sasaistē ar Eiropas Savienības un valsts atbalsta piesaisti Šajā nolūkā nodaļa:
8.1. izvērtē Latvijas zivsaimniecības politikas atbilstību kopējām valsts tautsaimniecības attīstības tendencēm un izstrādā priekšlikumus jauniem politikas plānošanas dokumentiem vai esošo politikas plānošanas dokumentu pilnveidošanai, kā arī izstrādā tiesību aktu projektus par nodaļas kompetencē esošiem jautājumiem;
8.2. izstrādā tiesību aktu projektus, lai nodrošinātu Latvijas Republikas tiesību aktu sistēmas harmonizācijas procesu ar ES tiesību aktiem zivsaimniecības jomā, tai skaitā par ražotāju organizāciju atzīšanu, zvejas produktu izkraušanās un tirdzniecības vietu kontroli.
8.3. savas kompetences ietvaros izstrādā attiecīgās sadaļas plānošanas dokumentiem par zivsaimniecības nozares attīstības jautājumiem un gatavo priekšlikumus to īstenošanai;
8.4. apkopo informāciju par zivsaimniecības nozares ekonomisko stāvokli un to ietekmējošiem faktoriem Latvijā, tajā skaitā, analizē un izvērtē statistisko informāciju par zivju resursu ieguvi un izmantošanu, zvejas un akvakultūras produktu tirdzniecību, kas nepieciešama politikas plānošanas dokumentu un tiesību aktu aktualizēšanai;
8.5. izstrādā un ierosina priekšlikumus zivsaimniecības nozares izglītības, zinātnes un nodarbinātības jomas optimizēšanai Latvijā;
8.6. izstrādā Latvijas pozīcijas un instrukcijas uz ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes un citām ES ministru padomju sēdēm, ES Padomes darba grupas „Iekšējā un ārējā zivsaimniecības politika” sēdēm un ES dalībvalstu pastāvīgo pārstāvju komitejas (COREPER) sanāksmēm;
8.7. atbilstoši Latvijas zivsaimniecības interesēm piedalās nacionālās pozīcijas sagatavošanā sarunās par brīvās tirdzniecības līgumiem un ekonomiskās sadarbības līgumiem ar citām valstīm saistībā ar zivju produkcijas tirdzniecību;
8.8. piedalās ES Padomes un Eiropas Komisijas darba grupu sanāksmēs saistībā ar Latvijas zivsaimniecībai svarīgiem jautājumiem, kā arī nodrošina Latvijas pozīcijas sagatavošanu un iesniegšanu ES Padomes ģenerālsekretariātam un Eiropas Komisijai par ES tiesību aktu projektiem;
8.9. departamenta kompetences jautājumos koordinē sadarbību ar ministrijas zivsaimniecības nozares padomnieku Latvijas Republikas Pastāvīgajā Pārstāvniecībā ES;
8.10. īsteno un piedalās starptautiskajos projektos zivsaimniecības jomā, kā arī informē un veicina nozares pārstāvju iesaistīšanos šādu projektu īstenošanā, tai skaitā, nepieciešamības gadījumā veic šādu projektu pārraudzību un koordinēšanu;
8.11. nodrošina NNN regulas īstenošanas koordinēšanu Latvijā un vienotās iestādes funkciju veikšanu par savstarpēju palīdzību starp ES dalībvalstīm NNN jautājumos, kā to nosaka ES normatīvo aktu prasības;
8.12. koordinē Latvijas pārstāvju dalību dažādās starptautiskajās organizācijās (ANO FAO COFI, EUROFISH, OECD COFI) saistībā ar Latvijas zivsaimniecības interesēm un ES izveidotās konsultatīvās struktūrās (BSAC, BALTFISH);
8.13. koordinē un nodrošina atskaišu sagatavošanu un iesniegšanu ES institūcijām un citām starptautiskām organizācijām par dažādiem zivsaimniecības jautājumiem, tai skaitā, informācijas sagatavošana par zvejas un akvakultūras produktu ieguvi un tirdzniecību, informācijas sagatavošana orientējošo cenu noteikšanai zvejas produktiem, apkopo un analizē informāciju par nodarbinātības stāvokli zivsaimniecības nozarē Latvijā u.c.;
8.14. savas kompetences ietvaros sagatavo ar zivju tirgu un zivju cenām saistīto informāciju, tai skaitā Lauku atbalsta dienestam;
8.15. departamenta kompetences ietvaros sagatavo informāciju ministrijas publiskajam pārskatam, Lauksaimniecības gada ziņojumam, ziņojumam „Latvijas lauki”, Valdības deklarācijai par paredzēto darbību un Rīcības plānam valdības deklarācijas ieviešanai;
8.16. pilda Zivsaimniecības konsultatīvās padomes sekretariāta funkcijas;
8.17. saskaņo ES normatīvo aktu tulkojumus latviešu valodā, piedalās zivsaimniecības nozares terminoloģijas izstrādē un pilnveidošanā;
8.18. sagatavo atzinumus par tiesību aktu projektiem un politikas plānošanas dokumentiem nodaļas kompetencē esošajos jautājumos;
8.19. organizē un piedalās darba grupās, apspriedēs un komisijās, tai skaitā nodrošina sadarbību ar nozares nevalstiskajām organizācijām zivsaimniecības jomā, lai risinātu nodaļas kompetencē esošos jautājumus;
8.20. nodaļas kompetences ietvaros pārstāv ministrijas intereses citās valsts un pašvaldību iestādēs, starptautiskajās institūcijās, kā arī sarunās ar ārvalstu ekspertiem;
8.21. izskata sūdzības, iesniegumus un priekšlikumus saistībā ar zivsaimniecības stratēģijas jomas jautājumiem un sagatavo atbildes uz tiem;
8.22. sagatavo informatīvus materiālus un nodrošina aktuālas informācijas sniegšanu ministrijas interneta mājas lapai par nodaļas kompetences jautājumiem;

 

9. Zivsaimniecības atbalsta nodaļas funkcijas ir ES un valsts atbalsta politikas plānošanas dokumentu un ar to ieviešanu saistīto tiesību aktu projektu, informatīvo ziņojumu un pozīcijas dokumentu izstrāde un aktualizēšana zivsaimniecības un jūrlietu jomā, kā arī attiecīgo atbalsta pasākumu ieviešanas koordinēšana un uzraudzība. Šajā nolūkā nodaļa:
9.1. nodrošina zivsaimniecības attīstības plānošanas dokumentu un atbalsta politikas dokumentu, kā arī tiesību aktu projektu izstrādi nodaļas kompetences jautājumos, kas attiecas uz ES, tajā skaitā EJZF un valsts atbalsta ieviešanu zivsaimniecībā un jūrlietu jomā;
9.2. piedalās sarunās ar Eiropas Komisiju par zivsaimniecības attīstības plānošanas dokumentu izstrādi un pilnveidošanu attiecībā uz ES un valsts atbalsta politiku zivsaimniecībā un jūrlietu jomā;
9.3. piedalās Latvijas pozīciju, instrukciju un nostāju izstrādē, kā arī piedalās ES institūciju un citu starptautisku organizāciju darba grupu sanāksmēs nodaļas kompetences jautājumos;
9.4. izstrādā EJZF līdzfinansētos zivsaimniecības un jūrlietu attīstības pasākumus saskaņā ar ES likumdošanā noteiktajām prasībām;
9.5. piedalās Partnerības līguma ES fondu ieviešanai sagatavošanā un īstenošanā, kā arī ziņojumu sagatavošanā nodaļas kompetences jomā;
9.6. koordinē ES līdzfinansētos zivsaimniecības attīstības un jūrlietu pasākumu ieviešanas jautājumus;
9.7. izstrādā ES līdzfinansētos zivsaimniecībai nozīmīgo piekrastes teritoriju attīstības pasākumus;
9.8. izvērtē EJZF Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai ieviešanu un apkopo un sagatavo informāciju par īstenošanas progresu, tostarp gada un progresa ziņojumiem;
9.9. atbilstoši savai kompetencei izstrādā un izvērtē uzraudzības (iznākuma un rezultātu) indikatorus ES un valsts atbalsta plānošanas dokumentiem;
9.10. līdzdarbojas EJZF līdzfinansēto zivsaimniecības un jūrlietu jomas attīstības pasākumu vadības un kontroles sistēmas izveidē;
9.11. nodrošina nepieciešamo dokumentu sagatavošanu EJZF Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai uzraudzības komitejai nodaļas kompetences jautājumos;
9.12. nodrošina EJZF Vadošās iestādes funkcijas nodaļas kompetences jautājumos;
9.13. veic zivsaimniecības attīstību ietekmējošo nodokļu izvērtēšanu un atbilstoši politikas plānošanas dokumentos paredzētajām nostādnēm sagatavo priekšlikumus nodokļu sloga samazināšanai un nodokļu sistēmas vienkāršošanai, kā arī līdzdarbojas atbilstošu normatīvo aktu projektu izstrādē;
9.14. sniedz informāciju un konsultācijas par ES un valsts atbalstu zivsaimniecības un jūrlietu jomā pašvaldību iestādēm, fiziskām un juridiskām personām, Zivsaimniecības konsultatīvajai padomei, kā arī piedalās semināros un konferencēs par nodaļas kompetences jautājumiem;
9.15. piedalās EJZF Tehniskās palīdzības komitejas funkciju īstenošanā un sagatavo priekšlikumus EJZF tehniskās palīdzības pasākumu īstenošanai veicinot pieejamo atbalsta līdzekļu efektīvu un lietderīgu piesaisti;
9.16. koordinē sadarbību un piedalās Valsts zivsaimniecības sadarbības tīkla pasākumu īstenošanā;
9.17. savas kompetences ietvaros izvērtē un sagatavo atzinumus par citu ministrijas struktūrvienību un citu valsts pārvaldes institūciju izstrādātajiem tiesību aktu projektiem un politikas plānošanas dokumentiem;
9.18. piedalās Eiropas Komisijas un Eiropas Padomes darba grupās par nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem;
9.19. izskata sūdzības, iesniegumus un priekšlikumus saistībā ar zivsaimniecības un jūrlietu jomas atbalsta jautājumiem un sagatavo atbildes uz tiem;
9.20. organizē un piedalās darba grupās, apspriedēs un komisijās, tai skaitā nodrošina sadarbību ar nozares nevalstiskajām organizācijām zivsaimniecības un jūrlietu jomā, lai risinātu nodaļas kompetencē esošos jautājumus;
9.21. nodaļas kompetences ietvaros pārstāv ministrijas intereses citās valsts un pašvaldību iestādēs, starptautiskajās institūcijās, kā arī sarunās ar ārvalstu ekspertiem;
9.22. sagatavo informatīvus materiālus un nodrošina aktuālas informācijas sniegšanu ministrijas interneta mājas lapai par nodaļas kompetences jautājumiem;

 

10. Zvejas pārvaldības un zivju resursu nodaļas funkcijas ir nodrošināt Latvijas Republikas jurisdikcijā esošo ūdeņu zivju resursu ilgtspējīgas izmantošanas, atražošanas un izpētes jautājumu pārraudzību, tai skaitā, nozvejas kvotu un limitu sadales un zvejniecības regulēšanas jomā, ievērojot ES KZP un sugu aizsardzības un daudzveidības saglabāšanas pasākumus, izstrādājot šo jomu regulējošo tiesību aktus un piedaloties ar to saistīto politikas plānošanas dokumentu izstrādē un ieviešanā, kā arī nodrošināt LZIKIS darbības koordinēšanu.
Šajā nolūkā nodaļa:
10.1. piedalās politikas plānošanas dokumentu, informatīvo ziņojumu un tiesību aktu projektu izstrādē, kas saistīti ar zvejniecības, akvakultūras, makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību attīstības veicināšanu, ilgtspējību un pārvaldību, kā arī koordinē un pārrauga valsts politikas ieviešanu minētajās jomās, tai skaitā, attiecībā uz zivsaimniecības zinātniskiem pētījumiem un ūdenstilpju izmantošanu un nomu;
10.2. nodrošina rūpnieciskās zvejas tiesību nomu zvejai Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī aiz piekrastes ūdeņiem, kā arī starptautiskajos ūdeņos un trešo valstu ūdeņos, ar kurām Eiropas Kopienai ir noslēgti līgumi zivsaimniecības jomā;
10.3. organizē un nodrošina nozvejas kvotu apmaiņu starp rūpnieciskās zvejas tiesību nomniekiem Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī aiz piekrastes ūdeņiem un starptautiskajos ūdeņos, kā arī ar citām ES dalībvalstīm;
10.4. organizē zvejniecības komercdarbības licencēšanas komisijas darbību un nodrošina licenču izsniegšanu zvejai jūras piekrastes ūdeņos, aiz piekrastes ūdeņiem un starptautiskajos ūdeņos un trešo valstu ūdeņos, ar kurām Eiropas Kopienai ir noslēgti līgumi zivsaimniecības jomā;
10.5. nodrošina zivju pirmo pircēju reģistrāciju un reģistrācijas apliecību izsniegšanu, kā arī zvejas atļauju (t.sk. papildu pilnvarojumu) un nozvejas sertifikātu izsniegšanu;
10.6. pārrauga un koordinē ES tiesību aktos paredzēto zivju sugu pārvaldības plānu izstrādi un tajos ietverto pasākumu izpildi;
10.7. pārrauga Zivju resursu mākslīgās atražošanas valsts pamatnostādņu īstenošanu un organizē politikas plānošanas dokumenta izstrādi nākamajam periodam, kā arī no ministrijas puses koordinē BIOR izaudzēto zivju mazuļu uzskaites un izlaišanas komisiju darbu, tai skaitā, apkopo informāciju par zivju mazuļu ielaišanu dabiskajās ūdenstilpēs;
10.8. izstrādā ministrijas un BIOR ikgadējo līgumu par zivju resursu izpēti, to izmantošanas regulēšanu un zivju atražošanu un pārrauga tā īstenošanu;
10.9. izvērtē un saskaņo zivsaimniecības programmas un projektus zvejai īpašos nolūkos un zinātniskās izpētes nolūkos iekšējos ūdeņos un jūras ūdeņos, ja tie paredzēti BIOR darbības un funkciju nodrošināšanai;
10.10. izvērtē licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību nolikumu atbilstību tiesību aktu prasībām un sagatavo saskaņošanai no ministrijas puses;
10.11. organizē un pārrauga makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karšu izplatīšanu Latvijā, tai skaitā vada un organizē šo karšu izplatīšanas revīzijas komisijas darbu;
10.12. nodrošina Latvijas zvejas kuģu kopējās dzinēju jaudas un kopējās tonnāžas atbilstības ES noteiktajiem robežlīmeņiem pārraudzību;
10.13. koordinē LZIKIS darbību un ES kopējās Zivsaimniecības datu apmaiņas sistēmas (Fisheries Data Exchange System (FIDES)) informācijas apriti, tai skaitā, izstrādā priekšlikumus attiecīgo datu bāžu izmantošanas un uzturēšanas efektivitātes uzlabošanai;
10.14. nodrošina informācijas un atskaišu sagatavošanu to iesniegšanai ES institūcijās saistībā ar zvejas flotes kapacitātes rādītājiem un gada statistisko atskaišu apkopošanu, sagatavošanu un iesniegšanu starptautiskajām organizācijām ANO FAO, ICES, NAFO, NEAFC, EUROSTAT par Latvijas zvejas kuģu veiktajām nozvejām, akvakultūras produkcijas apjomu un sektora struktūru;
10.15. pārrauga zivsaimniecības datu vākšanas jautājumus, tai skaitā sadarbojas ar BIOR un Centrālo statistikas pārvaldi zivsaimniecības statistikas datu apritē, kas nepieciešami Latvijas Nacionālās zivsaimniecības datu vākšanas programmas īstenošanai un ikgadējo statistikas datu ziņošanai;
10.16. piedalās Latvijas pozīciju, instrukciju un nostāju izstrādē, kā arī piedalās ES institūciju un citu starptautisku organizāciju darba grupu sanāksmēs nodaļas kompetences jautājumos;
10.17. piedalās Eiropas Komisijas darba grupu sēdēs un ES Padomes darba grupās par zvejas pārvaldības un zivju resursu jautājumiem, kā arī Eiropas Kopienas delegācijas sastāvā vai tieši sadarbojas ar starptautiskām organizācijām (ICES, FAO, NAFO, NEAFC, ANO EIFAAC u.c.) zvejniecības un akvakultūras jomā, tai skaitā, veic nepieciešamos pasākumus šo organizāciju sesijās pieņemto un Eiropas Kopienā apstiprināto lēmumu izpildes nodrošināšanai Latvijā;
10.18. pārstāv Latvijas kā ES dalībvalsts intereses ES izveidotās Baltijas jūras padomdevējas padomes sanāksmēs saistībā ar Latvijas zivsaimniecībai svarīgiem jautājumiem;
10.19. pārrauga un koordinē sadarbību ES noslēgto starpvalstu zvejniecības nolīgumu ietvaros un organizē sadarbību ar Igauniju saskaņā ar Latvijas un Igaunijas parakstīto starpvalstu nolīgumu par sadarbību zvejniecībā;
10.20. organizē un nodrošina Latvijas iekšējo un jūras piekrastes ūdeņu resursu ilgtspējīgas izmantošanas un pārvaldības konsultatīvās padomes, Zivju fonda padomes un Zvejniecības komercdarbības licencēšanas komisijas darbu;
10.21. sagatavo atzinumus par tiesību aktu projektiem, informatīvajiem ziņojumiem un politikas plānošanas dokumentiem nodaļas kompetencē esošajos jautājumos;
10.22. organizē un piedalās darba grupās, apspriedēs un komisijās, tai skaitā nodrošina sadarbību ar nozares nevalstiskajām organizācijām, lai risinātu nodaļas kompetencē esošos jautājumus;
10.23. nodaļas kompetences ietvaros pārstāv ministrijas intereses citās valsts un pašvaldību iestādēs, starptautiskajās institūcijās, kā arī sarunās ar ārvalstu ekspertiem;
10.24. izskata sūdzības, iesniegumus un priekšlikumus saistībā ar zvejas pārvaldības un zivju resursu jomas jautājumiem un sagatavo atbildes uz tiem;
10.25. sagatavo informatīvus materiālus un nodrošina aktuālas informācijas sniegšanu ministrijas interneta mājas lapai par nodaļas kompetences jautājumiem;

 

11. Departaments, realizējot savus uzdevumus, veic informācijas apmaiņu ar pārējām ministrijas struktūrvienībām, sniedzot informāciju, konsultācijas un ieteikumus savas kompetences ietvaros.

 

12. Departaments, realizējot savus uzdevumus, sadarbojas ar:
12.1. ministrijas struktūrvienībām;
12.2. ministrijas zivsaimniecības nozares padomnieku Latvijas Republikas Pastāvīgajā Pārstāvniecībā ES;
12.3. citām ministrijām;
12.4. Eiropas Komisiju un ES Padomi;
12.5. BIOR;
12.6. Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centru un Zivsaimniecības sadarbības tīklu;
12.7. biedrību „Latvijas Pašvaldību savienība”;
12.8. citām ar nozari saistītajām nevalstiskajām un ārvalstu organizācijām;
12.9. citām ministrijas padotībā esošajām iestādēm, institūcijām un valsts kapitālsabiedrībām, kurās ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja;
12.10. citām fiziskām un juridiskām personām.

 

13. Departamentu vada direktors, kurš ir valsts civildienesta ierēdnis un ir tieši pakļauts ministrijas valsts sekretāram, EJZF jautājumos funkcionāli pakļauts arī valsts sekretāra vietniekam. Departamenta direktors ir tiesīgs dot rīkojumus ikvienam departamenta darbiniekam.

 

14. Departamenta direktora amata pienākumus, tiesības, nepieciešamo izglītību, profesionālās pieredzes kritērijus, amata pildīšanai nepieciešamo sadarbību un atbildību par darba norisi un rezultātiem nosaka ministrijas valsts sekretārs, apstiprinot amata aprakstu.

 

15. Departamenta direktoram savas kompetences ietvaros ir tiesības pārstāvēt ministriju citās ministrijās un valsts pārvaldes institūcijās, Saeimā un tās komisijās, Ministru kabinetā, pašvaldībās, nevalstiskās organizācijās, starptautiskās organizācijās, tajā skaitā, ES institūcijās, kā arī attiecībās ar fiziskām un juridiskām personām, ārvalstu ekspertiem.

 

16. Departamenta direktoram ir viens vietnieks, kurš ir valsts civildienesta ierēdnis. Departamenta direktora vietnieks vada Zvejas pārvaldības un zivju resursu nodaļu.

 

17. Departamenta direktora prombūtnes laikā viņa pienākumi tiek veikti saskaņā ar ministrijas valsts sekretāra rīkojumu par amatpersonu aizvietošanu.

 

18. Departamenta direktora vietnieka kompetence noteikta ierēdņa amata aprakstā, kuru izstrādā departamenta direktors, saskaņojot ar Juridiskā departamenta Personāla nodaļas atbildīgo amatpersonu, un apstiprina ministrijas valsts sekretārs. Departamenta direktora vietnieks atbild par savas nodaļas ierēdņu un darbinieku darbu, tai skaitā, par doto uzdevumu izpildi noteiktajā kārtībā un termiņos.

 

19. Zivsaimniecības stratēģijas nodaļu un Zivsaimniecības atbalsta nodaļu vada nodaļas vadītāji, kuri ir valsts civildienesta ierēdņi. Nodaļas vadītāji ir tieši pakļauti departamenta direktoram.

 

20. Nodaļas vadītāja kompetence ir noteikta ierēdņa amata aprakstā, kuru izstrādā departamenta direktors, saskaņojot ar Juridiskā departamenta Personāla nodaļas atbildīgo amatpersonu, un apstiprina valsts sekretārs. Nodaļas vadītājs ir tiesīgs dot rīkojumus visiem savas nodaļas ierēdņiem, kā arī atbild par savas nodaļas ierēdņu darbu, tai skaitā, par doto uzdevumu izpildi noteiktajā kārtībā un termiņos.

 

21. Departamenta direktora vietnieka un nodaļas vadītāja prombūtnes laikā nodaļas darbu vada nodaļas vadītāja vietnieks.

 

22. Departamenta ierēdņu amata aprakstus un darbinieku pienākumu aprakstus izstrādā departamenta direktora vietnieks un nodaļu vadītāji, saskaņojot tos ar departamenta direktoru un Juridiskā departamenta Personāla nodaļas atbildīgo amatpersonu, un iesniedz apstiprināšanai ministrijas valsts sekretāram.

 

23. Departamenta korespondences saņemšanu, tās apriti starp departamenta amatpersonām, departamentā sagatavoto dokumentu iesniegšanu parakstīšanai augstākai amatpersonai, reģistrāciju ministrijas „Dokumentu vadības sistēmā” (DVS) un departamenta eksemplāra ievietošanu mapēs saskaņā ar lietu nomenklatūru, dokumentu pavairošanu, iknedēļas darba plāna tehnisko nodrošinājumu veic Zvejas pārvaldības un zivju resursu nodaļas referents.

 

24. Departamenta korespondences saņemšanu, tās apriti starp departamenta amatpersonām, departamentā sagatavoto dokumentu iesniegšanu parakstīšanai augstākai amatpersonai, reģistrāciju Budžeta un finanšu departamenta Lietvedības nodaļā un departamenta eksemplāra ievietošanu mapēs saskaņā ar lietu nomenklatūru, dokumentu pavairošanu, iknedēļas darba plāna tehnisko nodrošinājumu veic Zvejas pārvaldības un zivju resursu nodaļas referents.

 

25. Jautājumus par departamenta darbinieku nodrošināšanu ar darbam nepieciešamajiem materiāltehniskajiem līdzekļiem kārto Zvejas pārvaldības un zivju resursu nodaļas referents .

 

26. Departamentā vienu reizi nedēļā notiek sanāksmes par profesionālajiem jautājumiem, problēmām, tuvākajiem uzdevumiem un to izpildi.

 

27. Atzīt par spēku zaudējušu 2010.gada 2.februārī izdoto departamenta reglamentu.

 

28. Reglaments stājas spēkā 2017.gada 29.septembrī.

 

Departamenta direktors N.Riekstiņš


Reglamentā lietotie saīsinājumi:

ANO FAO COFI United Nations Food and Agriculture Organization Commitee on Fisheries – Apvienoto Nāciju Organizācijas Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas Zivsaimniecības komiteja;
BALTFISH Baltic Sea Fisheries Forum – reģionālā zivsaimniecības resursu pārvaldības organizācija “Baltfish”;
BSAC “Baltic Sea Advisory Council” – Baltijas jūras padomdevēja padome;
COREPER  Commitee de Representation Permanente – ES dalībvalstu Pastāvīgo pārstāvju komiteja;
EIFAAC  European Inland Fisheries and Aquaculture Advisory Commission – Eiropas iekšējo ūdeņu zivsaimniecības un akvakultūras padomdevēja komiteja;
FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations – Apvienoto Nāciju Organizācijas Pārtikas un lauksaimniecības organizācija;
FIDES Fisheries Data Exchange System – ES Zivsaimniecības datu apmaiņas sistēma;
EUROFISH starptautiskā organizācija zivsaimniecības attīstībai Austrumu un Centrālajā Eiropā;
EUROSTAT The Statistical Office of the European Communities – Eiropas Kopienas Statistikas pārvalde;
ICES International Council of the Exploration of the Sea – Starptautiskā jūras pētniecības padome;
NEAFC NorthEast Atlantic Fisheries Commission – Ziemeļaustrumu Atlantijas Zvejniecības komisija;
NAFO North Atlantic Fisheries Organization – Ziemeļrietumu Atlantijas zvejniecības organizācija.
NNN Nelegāla, nereģistrēta un neregulēta zveja