Akciju sabiedrība “Attīstības finanšu institūcija Altum” izsludina atklātu konkursu uz vakanto amatu VALDES LOCEKLIS/-E

 • Pilns amata nosaukums:
  Akciju sabiedrība “Attīstības finanšu institūcija Altum” VALDES LOCEKLIS/-E
 • Iestāde:
  Zemkopības ministrija
 • Darba vieta:
  Akciju sabiedrība “Attīstības finanšu institūcija Altum”
 • Slodze:
 • Pieteikties līdz:
  20.05.2022

Amata apraksts

Akciju sabiedrība “Attīstības finanšu institūcija Altum”

izsludina atklātu konkursu uz vakanto amatu

 

VALDES LOCEKLIS/-E 

 

(KREDĪTRISKA KONTROLE UN VADĪBA, RISKU VADĪBA, 

NOZIEDZĪGI IEGŪTU LĪDZEKĻU LEGALIZĀCIJAS UN 

TERORISMA UN PROLIFERĀCIJAS FINANSĒŠANAS NOVĒRŠANA (NILLTPFN))

 

 

Valdes locekļa/-es amata kandidātiem nepieciešamās zināšanas, pieredze un kompetences:

 

Obligātās prasības:

akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā, uzņēmējdarbībā, vadības zinātnēs, finansēs vai tiesību zinātnēs

ne mazāk kā 3 (trīs) gadu profesionālā pieredze vadošā amatā (pēdējo 10 gadu laikā), kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus; par vadošu amatu uzskatāms valdes priekšsēdētāja vai valdes locekļa amats, organizācijas vadītāja vai augstākās vadības komandas amati, kas ir tieši pakļauti organizācijas vadītājam

pieredze risku vadībā, risku analīzē un izvērtēšanā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanā, juridisko klientu kreditēšanā, vēlams komercbankā vai finanšu iestādē

valsts valodas prasmes – C 1 līmenis, angļu valodas zināšanas – C1 līmenis 

 

Zināšanas un izpratne:

izpratne par valsts atbalsta programmu finanšu instrumentu ieviešanu

izpratne par valsts pārvaldes darbības principiem un valsts deleģēto uzdevumu īstenošanu 

izpratne par valsts kapitālsabiedrību darbību

izpratne par AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" darbības jomu un regulācijas vidi

izpratne par korporatīvās pārvaldības jautājumiem

 

Kompetences:

stratēģiskais redzējums

komandas vadīšana

lēmumu pieņemšana un atbildība

orientācija uz rezultātu sasniegšanu 

pārmaiņu vadīšana

prezentēšana un informācijas komunicēšana

 

Īpašie noteikumi:

nevainojama reputācija (tas nozīmē, ka nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju un nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo)

atbilstība likuma Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā prasībām

atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta ceturtās daļas prasībām

atbilstība Attīstības finanšu institūcijas likuma 7. panta prasībām

atbilstība Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas  finansēšanas novēršanas likuma 10.1 pantam

 

Valdes locekļa mēneša atlīdzību nosaka atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumiem Nr. 63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru”.

 

Valdes locekļa/-es mēneša atlīdzība (bruto): EUR 8010 

 

Atlases process sastāvēs no vairākām kārtām, ko veiks atlases konkursa Nominācijas komisija un vadītāju atlases kompānija SIA “Fontes Executive Search”. 

Kā pieteikties

Kandidātiem līdz 2022. gada 20. maijam (ieskaitot) jāiesniedz pieteikuma dokumenti izvērtēšanai ar norādi “Pieteikums Altum valdes locekļa amatam”, nosūtot AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” uz e-pastu valdeskonkurss@altum.lv:

 • motivēts pieteikums (iekļaujot informāciju, kas apliecina sludinājumā norādītās pieredzes un prasmju esamību);
 • dzīves gājuma (CV) un darba pieredzes apraksts; lūdzam aizpildīt CV formu, kas pieejama SIA “Fontes Executive Search” mājas lapā https://fontes.lv/kandidatiem vai AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” mājas lapā https://www.altum.lv/lv/par-altum/personals-karjera/valdes-loceklis-e/
 • valdes locekļa amata kandidāta atbilstības apliecinājums saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturtās daļas, Attīstības finanšu institūcijas likuma 7.panta, likuma Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā prasībām, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas  finansēšanas novēršanas likuma 10.1 panta prasībām; lūdzam izmantot AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” mājas lapā pieejamo formu “Atbilstības apliecinājums” https://www.altum.lv/lv/par-altum/personals-karjera/valdes-loceklis-e/
 • valsts valodas prasmes apliecinoša dokumenta kopija (iesniedz kandidāts, kurš izglītību nav ieguvis valsts valodā);
 • citi dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot.

 

Pieteikuma dokumenti jāiesniedz ar drošu elektronisku parakstu vai ar pašrocīgu parakstu skenētā veidā.

 

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Datu apstrādi veic AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" (datu pārzinis) un atlases kompānija SIA “Fontes Executive Search”.

 

Jūs varat atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei jebkurā laikā, rakstot attiecīgo pieprasījumu uz e-pastu valdeskonkurss@altum.lv (ja vēlaties, lai AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" pārtrauc Jūsu datu apstrādi) vai uz e-pastu fontes@fontes.lv (ja vēlaties, lai SIA “Fontes Executive Search” pārtrauc Jūsu datu apstrādi). 

 

 

AS „Attīstības finanšu institūcija Altum”, reģistrācijas Nr. 50103744891, ir valsts dibināta akciju sabiedrība, kas piedāvā visaptverošu finanšu instrumentu klāstu dažādām vajadzībām visās uzņēmuma attīstības stadijās. ALTUM sniedz finanšu risinājumus biznesa uzsākšanai un esošā biznesa attīstīšanai, garantijas jaunu eksporta tirgu apguvei, riska kapitāla ieguldījumus, kā arī piedāvā valsts atbalsta finanšu instrumentus lauksaimniekiem.