Ieteikumi operatoriem zvejas un jūras akvakultūras produktu izsekojamības dokumenta aizpildīšanai

Izsekojamības sistēmas ieviešanas nepieciešamību nosaka Eiropas Savienības (turpmāk - ES) likumdošana, lai patērētājiem tiktu nodrošināta iespējami plaša informācija par pārtikas produktu izcelsmi visā to piegādes ķēdē. Šī izsekojamības procesa nodrošināšana balstās uz Padomes Regulas (EK) Nr. 1224/2009 (2009. gada 20. novembris), ar ko izveido Savienības kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem, un groza Regulas (EK) Nr. 847/96, (EK) Nr. 2371/2002, (EK) Nr. 811/2004, (EK) Nr. 768/2005, (EK) Nr. 2115/2005, (EK) Nr. 2166/2005, (EK) Nr. 388/2006, (EK) Nr. 509/2007, (EK) Nr. 676/2007, (EK) Nr. 1098/2007, (EK) Nr. 1300/2008 un (EK) Nr. 1342/2008, un atceļ Regulas (EEK) Nr. 2847/93, (EK) Nr. 1627/94 un (EK) Nr. 1966/2006 (turpmāk - Regula 1224/2009) 58. panta ceturtās daļas prasībām, kas nosaka sistēmu, kura paredz, ka katram zvejas un jūras akvakultūras produktu operatoram ir jānorāda un jāglabā informācija par to no kā un kam zvejas produkti ir piegādāti (t.i., produkta aprites iepriekšējais un nākamais solis).

 

Šie noteikumi ir spēkā visās ES valstīs, taču katra valsts ir atbildīga par savas sistēmas ieviešanu, atbilstoši nacionālām likumdošanas normām. Līdz ar to vienota ES zvejas un jūras akvakultūru produktu izsekojamības sistēma netiek veidota.

 

Šobrīd, lai nodrošinātu Regulā 1224/2009 noteikto prasību izpildi līdz elektroniskās sistēmas darbības uzsākšanai, Ministru kabineta 2015. gada 24. marta noteikumu Nr. 141 “Zivju izkraušanas kontroles un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudes noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 141) 20.punktā ir iekļauta prasība attiecībā uz izsekojamības dokumenta aizpildīšanu. Kā arī MK noteikumu Nr. 141 6.pielikumā pievienots zvejas un jūras akvakultūras produktu izsekojamības dokumenta paraugs.

 

Lai izskaidrotu operatoriem Ministru kabineta noteikumu Nr. 141 prasības attiecībā par 6.pielikumā esošā izsekojamības dokumenta aizpildīšanu, Zemkopības ministrija izstrādāja ieteikumus operatoriem. Zemkopības ministrijas skaidrojumiem un ieteikumiem attiecībā uz izsekojamības dokumenta aizpildīšanu ir rekomendējošais raksturs. Šie ieteikumi ir izmantojami līdz elektroniskās zvejas produktu izsekojamības sistēmas darbības uzsākšanai.

 

►Ieteikumi operatoriem zvejas un jūras akvakultūras produktu izsekojamības dokumenta aizpildīšanai

 

Zemkopības ministrija aicina sazināties ar Zivsaimniecības departamenta atbildīgo personu: Olgu Adamenko tālrunis: 67095042, e-pasts: olga.adamenko[a]zm.gov.lv, lai precizētu jautājumus par izsekojamības dokumenta aizpildīšanu, kā arī, lai iesniegtu priekšlikumus izsekojamības sistēmas pilnveidošanai attiecībā uz MK noteikumu Nr. 141 prasību ieviešanu.

  • Publicēts:
    10.10.2016

Darba plāns

  • Novada Garša
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā