Informācija par makšķerēšanas noteikumiem

Svarīgākās izmaiņas Makšķerēšanas noteikumos

Par jaunajiem makšķerēšanas noteikumiem

Ar 2010.gada 1.janvāri spēkā stājušies jaunie „Makšķerēšanas noteikumi”.

Kas būtiski mainījies, salīdzinot jaunos noteikumus ar iepriekšējiem, 2006.gadā pieņemtajiem noteikumiem?

Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumi Nr.1498 „Makšķerēšanas noteikumi” paredz: Personām, kurām nepieciešama makšķerēšanas karte, makšķerēšanas laikā ir jābūt klāt diviem dokumentiem: derīgai makšķerēšanas kartei un papildus arī dokumentam, kas ļauj identificēt personu (vārds, uzvārds un personas kods). Noteikumos iekļauta vēl viena jauna prasība - makšķerēšanas kartē bez makšķernieka vārda un uzvārda norāda arī personas kodu.

Izmaiņas skārušas arī makšķerēšanas rīku lietošanu. Jūras ūdeņos, līdzšinējo divu makšķerēšanas rīku vietā, tagad atļauts izmantot līdz 4 makšķerēšanas rīkiem, ja to visu kopējais āķu skaits nepārsniedz 8 āķus un katram rīkam ir ne vairāk kā 4 jebkura veida āķi. Vairākžuburu āķis tiek uzskatīts par vienu āķi. Tas nozīmē, ka makšķernieks var izvēlēties, izmantot 2 makšķeres, katru ar 4 āķiem vai 4 makšķeres katru ar 2 āķiem vai kādu citu rīka āķu skaita salikumu (ne vairāk par 4 āķiem katram rīkam), bet nepārsniedzot kopējo robežskaitu 4 makšķeres un kopā 8 āķi.

Makšķerējot upēs ledus periodā, nav atļauts izmantot mākslīgo ēsmu, kas abos galos aprīkota ar nekustīgiem āķiem un ar vēl vienu āķi (vai bez āķa) vidū starp tiem ( tas ir, nevar lietot šķērsžibuli jeb balansieri).

Tāpat nav atļauts izmantot brīvi peldošus makšķerēšanas rīkus, ja attiecīgais rīks pēc tā ievietošanas ūdenī un makšķerēšanas laikā nav piestiprināts vai nostiprināts laivā vai to netur makšķernieks (tas ir, aizliegts izmantot ūdenī peldošas ūdas).

Savukārt zemūdens medību rīkus tagad atļauts izmantot ne tikai licencētās zemūdens medību vietās, jūras piekrastes ūdeņos vai ar īpašnieka atļauju privātajos ezeros, kuros zvejas tiesības nepieder valstij, kā bija noteikts iepriekš, bet vēl arī jauno noteikumu 1.pielikumā (skatīt 1.pielikumu) norādītajās upēs un ezeros. Ar pielādētu harpūnšauteni tagad aizliegts atrasties krastā vai ūdenī tuvāk par 20 metriem no krasta līnijas publiskās atpūtas vietās, kā arī vietās, kur pulcējas daudz cilvēku (piemēram, peldvietā, ūdenssporta un kultūras pasākumu vietā), un tuvāk par 20 metriem no apzīmēto peldvietu un ūdenssporta vietu teritorijas. Zemūdens medību rīkus atļauts izmantot zivju ieguvei tikai zem ūdens.

Mainīts atļautais loma lielums dažām zivju sugām. Turpmāk vienam makšķerniekam vienā makšķerēšanas reizē lomā atļauts uzglabāt un paturēt: ālantus un salates (meža vimbas), līdzīgi kā samus un strauta foreles – trīs no katras sugas (nevis piecas, kā bija noteikts iepriekš); sīgas, tāpat kā alatas – vienu (nevis trīs, kā agrāk), bet salakām iekšējos ūdeņos noteikts loma apjoms – 10 kg, tāpat kā jūras ūdeņos, kas nebija ierobežots iepriekš.

Jaunievedums ir arī pieļaujamā garuma diapazons strauta forelēm – lomā atļauts paturēt strauta foreles tikai garumā no 30 līdz 40 centimetriem.

Saskaņā ar izmaiņām vispārējos zvejas un makšķerēšanas aizliegumos ir atcelts lašu un taimiņu makšķerēšanas aizliegums no 1.oktobra līdz 15.novembrim Buļļupē, Sausajā Daugavā un Daugavā, posmā no ietekas jūrā virzienā augšup pret straumi līdz 700 metru no Rīgas HES. Šajās upēs tagad lašus un taimiņus var makšķerēt visu gadu. Pārējos iekšējos ūdeņos, tāpat kā iepriekš, aizliegts iegūt lašus un taimiņus visu gadu, izņemot licencētās makšķerēšanas nolikumos norādītajās vietās un laikā. Spēkā atstāts arī aizliegums makšķerēt lašus un taimiņus jūras ūdeņos laikā no 1.oktobra līdz 15.novembrim.

Uz agrāku laiku pārcelts līdaku makšķerēšanas aizlieguma sākums un līdakas nedrīkst iegūt – no 1.marta līdz 30.aprīlim (iepriekš bija no 16.marta līdz 30.aprīlim).

Pavisam jauns makšķerēšanas aizliegums noteikts salatēm (meža vimbām) – no 1.marta līdz 15.maijam.

Kopš pagājušā gada makšķerēšanas noteikumu grozījumiem (24.03.2009.MK noteikumi Nr.259) ir jāpatur prātā nosacījums, ka no 1.marta līdz 30.aprīlim aizliegta jebkura veida makšķerēšana no laivām un citiem peldošiem transportlīdzekļiem visās ūdenstilpēs, izņemot makšķerēšanu jūras ūdeņos un licencētās makšķerēšanas nolikumos norādītajās vietās, kā arī kanālos un caurtecēs, kas savieno ezerus ar upēm, ezerus un upes ar Baltijas jūru vai ar Rīgas jūras līci, kā arī ezerus savstarpēji.

Atcelts iepriekš pastāvējušais aizliegums spiningot un makšķerēt ar ēsmas zivtiņu no 16.marta līdz 30.aprīlim.

Savukārt par ēsmu aizliegts izmantot tās zivju sugas, kurām noteikumu 19.punktā ir noteikti pieļaujamie garumi, izņemot asarus, kā arī šiem mērķiem aizliegts izmantot nēģu kāpurus (ņurņikus). Līdz ar to ēsmai tagad nav aizliegts izmantot kā iekšējos ūdeņos, tā jūras ūdeņos noķertos asarus. Tomēr noteikumi nosaka, ka zivis, kuras makšķerējot izmanto par dzīvo ēsmu, atļauts iegūt tikai tajā pašā ūdenstilpē, kurā tiek makšķerēts.

Ir ieviesta virkne izmaiņu arī pavasara, rudens un gada makšķerēšanas aizliegumiem upēs.

Atcelts iepriekšējais aizliegums makšķerēt pavasarī Gaujā no grīvas līdz Tallinas šosejas tiltam, no Līgatnes grīvas līdz Amatas grīvai un Valmieras airēšanas trasē, kā arī Braslā no grīvas līdz zivaudzētavas aizsprostam, kas bija no 1.aprīļa līdz 31.maijam.

Vienlaikus Braslā no jauna noteikts aizliegums makšķerēt visu gadu no Braslas HES aizsprosta 1000m lejup pa straumi.

Par vienu mēnesi saīsināts aizliegums makšķerēt Lubāna ezerā, Ziemeļu dambim piegulošajā daļā 1400 metru posmā gar krastu un ezerā 600 metru posmā no krasta (no Rēzeknes upes grīvas līdz dambja pagriezienam), un Rēzeknes upē, no grīvas (pie Lubāna ezera) augšup pret straumi līdz tiltam pie apdzīvotās vietas "Žogoti", kur tagad nedrīkst makšķerēt no 1.oktobra līdz 30.aprīlim (nevis no 1.septembra līdz 30.aprīlim kā bija noteikts iepriekš).

Būtiskas izmaiņas skārušas makšķerēšanu upēs rudens lieguma laikā no 1.oktobra līdz 30.novembrim. Palielināts upju skaits, kurās aizliegts makšķerēt, un tās sadalītas divās grupās - upēs, kurās aizliegta jebkāda veida makšķerēšana un upēs, kurās aizliegta makšķerēšana ar mākslīgo ēsmu. Tas ietverts noteikumu 31.punktā (skatīt 31.punktu).

Makšķernieku pienākumos noteikts izņēmums, ka zivis, kuras patur lomā, nav jānogalina, ja makšķerē uz ledus. Tas nozīmē, ka ziemā uz ledus noķertās zivis var nenogalināt un tas paliek paša makšķernieka godaprāta ziņā, kā izturēties pret iegūto lomu, lai zivīm būtu mazāk ciešanu.

Noteikumu pārkāpējiem uzlikts par pienākumu atlīdzināt zivju resursiem nodarītos zaudējumus lielākā apmērā nekā līdz šim – pieckāršās nevis, kā agrāk, trīskāršās takses jāmaksā par zivīm, kas nomakšķerētas aizliegtā vietā, ar aizliegtiem rīkiem, pārsniedzot atļauto loma lielumu vai neievērojot pieļaujamo zivju garumu. Takses atlīdzībai par nelikumīgi iegūtām zivīm ir iekļautas noteikumu 2.pielikumā (skatīt 2. pielikumu).


Zemkopības ministrija (ZM) vēlās informēt, ka tās oficiālajā mājaslapā šeit turpmāk ir pieejami Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1498 „Makšķerēšanas noteikumi” tulkojumi angļu un krievu valodās.

Tulkojumu angļu valodā nodrošinājis Valsts valodas centrs, savukārt tulkojumu krievu valodā veica ZM speciālisti. Tomēr jāņem vērā, ka iespējamo redakcionālo atšķirību gadījumā salīdzinājumā ar Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1498 „Makšķerēšanas noteikumi” pirmavota tekstu, jāvadās pēc oficiālā teksta normām valsts valodā.

Minētie tulkojumi sagatavoti, lai padarītu informāciju par makšķerēšanu regulējošām tiesību normām pieejamāku Latvijas Republikas iedzīvotājiem un tās viesiem.

Tāpat mājaslapā tēmā „Licencētā makšķerēšana” jeb pēc šīs saites ir izvietota ZM apkopotā informācija par licencētās makšķerēšanas, licencētās vēžošanas un licencēto zemūdens medību vietām, organizētājiem un galvenajiem nosacījumiem. Informācija sagatavota izmantojot licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas nolikumus, kas saskaņoti ZM līdz 2010.gada 10.jūnijam, un turpmāk tiks regulāri papildināta.

ZM cer, ka šī sagatavotā informācija būs noderīga un tiks plaši izmantota ar makšķerēšanu saistītajos informatīvajos avotos un izdevumos, ka arī palīdzēs makšķerniekiem labāk pārzināt ar to vaļasprieku saistītās zivju ieguves prasības un nosacījumus.

  • Publicēts:
    11.06.2013

Darba plāns

  • Novada Garša
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā
  • Lauksaimniecības skaitīšana 2020