Informācija par noteikumu izmaiņām un rūpnieciskās zvejas limitiem piekrastē 2011.gadam

2010.gada 30. novembrī valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos grozījumus Ministru kabineta (MK) 2009. gada 30. novembra noteikumos Nr.1375 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos”.

Grozījumi noteikumos par rūpnieciskās zvejas limitiem piekrastes ūdeņos paredz, ka zveja ar velkamajiem vadiem Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos aizliegta visu gadu, izņemot plekstu zveju no Ovīšu bākas līdz Kolkasragam, līdz ar to noteikumos tika precizēta informācija par atļautajām vietām zvejai ar plekstu vadiem.

Piekrastes zvejas statistikas dati liecināja, ka pēdējos gados ikgadējā reņģu nozveja ir bijusi par 30% mazāka salīdzinājumā ar Baltijas jūras piekrastei piešķirto kvotu, arī salakas krājumu stāvoklis ir vērtējams kā labs.

Līdz ar to pieņemtajos grozījumos reņģu tīklu limits Liepājas pilsētai tika palielināts par 15 tīkliem atbilstoši pašvaldības pieprasījumam. Tāpat noteikumos precizēti 2. pielikumā minētie zvejas rīku limiti piekrastē sadalījumā pa pašvaldībām saskaņā ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” sniegto novērtējumu un atzinumiem.

Rūpnieciskās zvejas limiti piekrastes ūdeņos 2011.gadā

Saskaņā ar Zvejniecības likuma 11.panta 4.daļu un iepriekš minēto noteikumu 2.punktu kopējie nozvejas limiti piekrastē tiek noteikti ievērojot, ka mencu nozvejas limits Baltijas jūras piekrastē ir vismaz 3% no Latvijas Republikai noteiktā mencu nozvejas apjoma, reņģu nozvejas limits Baltijas jūras piekrastē ir vismaz 4% no Latvijas Republikai noteiktā reņģu nozvejas apjoma, bet pārējo Eiropas Savienības tiesību aktos reglamentēto zivju sugu nozvejas limits piekrastē nav mazāks par iepriekšējā gadā zvejai piekrastē noteikto nozvejas limitu.

Ņemot vērā augstāk minēto un Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2010.gada 26.oktobrī apstiprināto regulu, ar ko 2011.gadam nosaka zvejas iespējas un ar tām saistītus nosacījumus konkrētiem zivju krājumiem un zivju krājumu grupām, kuri piemērojami Baltijas jūrā, Zemkopības ministrija informē, ka no Latvijas kopējās 2011.gadam paredzētās nozvejas kvotas zvejai piekrastē tiek paredzēti šādi nozvejas apjomi:

Zivju suga

Piekrastes ūdeņi

2010.gads

2011.gads

1) reņģes

Baltijas jūrā

140 t

119 t

2) reņģes

Rīgas jūras līcī

2937 t

2937 t

3) brētliņas

Baltijas jūrā

15 t

15 t

4) brētliņas

Rīgas jūras līcī

10 t

10 t

5) mencas

Baltijas jūrā

150.6 t

172 t

6) laši

Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī

2000 gb

2000 gb

Attiecīgajām pašvaldībām zvejai piekrastē aprēķinātie mencu nozvejas apjoma limiti 2011.gadam ir norādīti šeit Mencu nozvejas limiti piekrastes ūdeņos 2011.gadam.

  • Publicēts:
    11.06.2013

Darba plāns

  • Novada Garša
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā
  • Lauksaimniecības skaitīšana 2020