Izsludina projektu iesniegšanas 2019.gada pirmo kārtu Zivju fonda pasākumiem

Zemkopības ministrija, pamatojoties uz Zivju fonda padomes 2019.gada 10.janvāra lēmumu, izsludina projektu iesniegumu iesniegšanas 2019.gada pirmo kārtu šādiem Zivju fonda pasākumiem:

 

1) zinātniskās pētniecības programmu finansēšanai un līdzdalībai starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā, izņemot tādu iesniegto programmu un pētījumu finansēšanu, kuri pretendē uz finansējuma saņemšanu no citu valsts vai Eiropas Savienības fondu finansējuma – no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2019.gada 31.martam ar kopējo kārtai pieejamo atbalsta apmēru 50 000 EUR un ievērojot nosacījumu, ka viena projekta iesnieguma maksimālais atbalsta apmērs ir 10 000 EUR (izņemot līdzdalību starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos);

 

UZMANĪBU! Projektu iesniedzējiem jāņem vērā, ka projektos norādītais projekta iesniedzēja konkrētais līdzfinansējuma apmērs un tā izlietojums projektā paredzētiem mērķiem pabeidzot projektu jāpierāda ar atbilstošiem finanšu dokumentiem. Ja Lauku atbalsta dienests, pārbaudot iesniegtos dokumentus, konstatēs, ka līdzfinansējums ir bijis mazāks, nekā sākotnēji norādīts projekta pieteikumā, tad Zivju fonda padome izskatīs jautājumu par proporcionālu projektam apstiprinātā Zivju fonda finansējuma samazinājumu.

 

2) zivju resursu pavairošanai un atražošanai publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana – no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2019.gada 28.februārim ar kopējo kārtai pieejamo atbalsta apmēru 225 000 EUR un ievērojot šādus nosacījumus:

 

a) pasākuma projektu īstenošana, kuros paredzēta viengadīgo zivju mazuļu vai kāpuru ielaišana ūdenstilpēs, jāpabeidz līdz 2019.gada 31.augustam, bet  projektu īstenošana, kuros paredzēta vienvasaras zivju mazuļu ielaišana ūdenstilpēs, jāpabeidz līdz 2019.gada 31. oktobrim; projektus zivju dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošanai un zivju nārsta vietu atjaunošanai jāpabeidz līdz 2019.gada 30.septembrim;

 

b) viena projekta iesnieguma maksimālais atbalsta apmērs nepārsniedz 7000 EUR, izņemot ar lašveidīgo zivju sugu pavairošanu un atražošanu saistītos projektus un zivju pavairošanu ezeros, kuru platība pārsniedz 2000 ha, kur viena projekta iesnieguma maksimālais atbalsta apmērs nepārsniedz 10 000 EUR, kā arī projektus zivju dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošanai un zivju nārsta vietu atjaunošanai, kur viena projekta iesnieguma maksimālais atbalsta apmērs nepārsniedz 15 000 EUR;

 

c) lašveidīgo zivju pavairošanas projekti iesniedzami tikai par ūdeņiem, kas atrodas licencētās makšķerēšanas vai licencētās rūpnieciskās zvejas vietās, vai vietās, kurās ar zivju pavairošanas projektu īstenošanu paredzēts izveidot licencēto makšķerēšanu vai licencēto rūpniecisko zveju. Projektu īstenošanā, kuros paredzēta lašu un taimiņu ielaišana, ir nodrošināma ielaižamo smoltu un 1 gadu vecu lašu un taimiņu mazuļu iezīmēšana ar nogrieztu taukspuru, lai sekmētu to ielaišanas efektivitātes novērtējumu un monitoringu (nosacījums par taukspuras nogriešanu neattiecas uz ielaižamajiem lašiem un taimiņiem, kas nav sasnieguši 1 gada vecumu);

 

d) pieteiktie projekti nevar dublēt jau plānotos no valsts budžeta finansētos zivju ielaišanas pasākumus, tāpēc pirms projekta iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā projekta iesniedzējam ir jāgūst pārliecība, ka zivju pavairošana attiecīgos ūdeņos nav ietverta dokumentā „Plāns zivju mazuļu ielaišanai dabiskās ūdenstilpēs "Zivju resursu mākslīgās atražošanas plāna 2017.-2020. gadam" izpildei 2019. gadā no Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR audzētavām” (skatīt Zemkopības ministrijas mājas lapas www.zm.gov.lv sadaļas „Zivsaimniecība” apakšsadaļu „Akvakultūra”), kā arī projektos nevar tikt paredzēta zušu ielaišana;

 

e) no pasākumam iesniegtajiem projektiem prioritāri atbalstāmi pieci projekti (ja tādi tiek iesniegti), kuros paredzēta zivju dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana un nārsta vietu atjaunošana publiski pieejamos ūdeņos un atbalsts šāda veida projektiem piešķirams to augstākā savstarpējā novērtējuma secībā. Pārējie minētā veida projekti (ja tādi tiek iesniegti vairāk, kā pieci) tiek vērtēti un atbalsts to īstenošanai piešķirams augstākā novērtējuma secībā, vērtējot tos kopā ar visiem citiem pasākumam iesniegtajiem projektiem;

 

f) projektos, kuros paredzēta zivju dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana un nārsta vietu atjaunošana publiski pieejamos ūdeņos, jāparedz konkrētās projekta īstenošanas vietas situācijas izvērtējuma veikšana pirms projektā paredzēto zivju dzīvotņu un nārsta vietu atjaunošanas darbu uzsākšanas. Izvērtējums veicams saskaņā ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR izstrādāto metodiku, kas pieejama tīmekļvietnes www.bior.lv sadaļā “Valsts deleģētās funkcijas (Zivju resursu atražošana)”. Projekta īstenošanas vietas un veikto darbu atbilstības novērtējumu pēc projekta pabeigšanas veic Lauku atbalsta dienests un Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR;

 

UZMANĪBU! Projektu iesniedzējiem jāņem vērā, ka projektos norādītais projekta iesniedzēja konkrētais līdzfinansējuma apmērs un tā izlietojums projektā paredzētiem mērķiem pabeidzot projektu jāpierāda ar atbilstošiem finanšu dokumentiem. Ja Lauku atbalsta dienests, pārbaudot iesniegtos dokumentus, konstatēs, ka līdzfinansējums ir bijis mazāks, nekā sākotnēji norādīts projekta pieteikumā, tad Zivju fonda padome izskatīs jautājumu par proporcionālu projektam apstiprinātā Zivju fonda finansējuma samazinājumu.

 

3) zivju resursu aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus) – no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2019.gada 31.martam ar kopējo kārtai pieejamo atbalsta apmēru 280 000 EUR un ievērojot nosacījumu, ka viena projekta iesnieguma vai viena atbalsta pretendenta vairāku iesniegto projektu kopsumma nepārsniedz maksimālo atbalsta apmēru 20 000 EUR, izņemot projektu pieteikumus, kurus iesniedz valsts institūcijas, kuru kompetencē saskaņā ar Zvejniecības likumu ir zivju resursu aizsardzība un uzraudzība, un ievērojot šādus nosacījumus:

 

a) ja projekta iesniedzējs ir pašvaldība, tad pirms projekta iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā attiecīgajai pašvaldībai nepieciešams saņemt Valsts vides dienesta vai Dabas aizsardzības pārvaldes (ja projekts tiek īstenots īpaši aizsargājamā dabas teritorijā) atzinumu par realizējamā projekta atbilstību projekta īstenošanas mērķim un tajā plānoto izmaksu efektivitāti paredzēto kontroles pasākumu nodrošināšanai, kuru pievieno iesniedzamajam projektam;

 

b) projektos, kuros paredzēta tehnisko līdzekļu iegāde kontroles pasākumu nodrošināšanai, tiek noteikts šāds maksimālais Zivju fonda finansējuma atbalsta apmērs (neskaitot projekta iesniedzēja līdzfinansējuma apmēru, kas netiek ierobežots) vienas tehniskās vienības iegādei:

i Kvadracikls, sniega motocikls vai cits transporta līdzeklis (tai skaitā ūdensmotocikls) kura iegādi pieļauj Zivju fonda atbalsta nosacījumi 10 000 EUR

ii RIB tipa laiva:

- iekšējiem ūdeņiem 1500 EUR

- jūras ūdeņiem 5500 EUR

iii Stiklšķiedras vai alumīnija laiva 9000 EUR

iv Laivas dzinējs

- izmantošanai iekšējos ūdeņos 3500 EUR

- izmantošanai jūras ūdeņos 5500 EUR

v Drons ar komplektāciju un apmācības nodrošinājumu 6000 EUR

vi Tālskatis 450 EUR

vii Nakts redzamības monoklis 2500 EUR

viii Video kamera ar SD kartēm 400 EUR

ix Termokameras 3000 EUR

x GoPro kameras ar komplektāciju 500 EUR

xi Meža kameras ar komplektāciju 300 EUR

xii Eholote ar iekšējiem ūdeņiem izmantojamu GPS 3000 EUR

xiii Eholote ar jūras ūdeņiem izmatojamu radiosistēmu 9000 EUR

xiv Rokas GPS ar komplektāciju   600 EUR

 

UZMANĪBU! Projektu iesniedzējiem jāņem vērā, ka projektos norādītais projekta iesniedzēja konkrētais līdzfinansējuma apmērs un tā izlietojums projektā paredzētiem mērķiem pabeidzot projektu jāpierāda ar atbilstošiem finanšu dokumentiem. Ja Lauku atbalsta dienests, pārbaudot iesniegtos dokumentus, konstatēs, ka līdzfinansējums ir bijis mazāks, nekā sākotnēji norādīts projekta pieteikumā, tad Zivju fonda padome izskatīs jautājumu par proporcionālu projektam apstiprinātā Zivju fonda finansējuma samazinājumu.

 

4) sabiedrības informēšanas pasākumiem par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, tai skaitā publicistikas izdevumiem, mācību vai uzziņu literatūrai, informatīvi izglītojošiem televīzijas raidījumiem vai radioraidījumiem – no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2019.gada 20.februārim ar kopējo kārtai pieejamo atbalsta apmēru 122 000 EUR un ievērojot šādus nosacījumus:

 

a) viena projekta iesnieguma vai viena atbalsta pretendenta vairāku iesniegto projektu kopsumma nepārsniedz maksimālo atbalsta apmēru 25 000 EUR;

 

b) no pasākumam paredzētajiem līdzekļiem atbalsts var tikt piešķirts ne vairāk kā trim video projektiem (televīzijas raidījumi, raidījumi internetā, videofilmas utml.);

 

c) projektu iesniegumiem, kuros pašvaldība vai biedrība plāno īstenot video projektus vai kuros ir paredzēts izveidot informatīvu vai izglītojošu materiālu, pievienot projektā iesaistīto personu Curriculum Vitae (autobiogrāfija), lai nodrošinātu, ka projektā ir iesaistīti speciālisti ar atbilstošu izglītību, ievērojot projektā paredzēto ar zivīm un zivju resursiem saistīto informēšanas vai izglītošanas tēmu. Šāda veida projektos ietverams nosacījums par izveidotā materiāla (izņemot televīzijas raidījumu un raidījumu internetā) saskaņošanu ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu BIOR un Valsts vides dienestu, kura jāveic līdz 2019.gada 1.septembrim;

 

UZMANĪBU! Projektu iesniedzējiem jāņem vērā, ka projektos norādītais projekta iesniedzēja konkrētais līdzfinansējuma apmērs un tā izlietojums projektā paredzētiem mērķiem pabeidzot projektu jāpierāda ar atbilstošiem finanšu dokumentiem. Ja Lauku atbalsta dienests, pārbaudot iesniegtos dokumentus, konstatēs, ka līdzfinansējums ir bijis mazāks, nekā sākotnēji norādīts projekta pieteikumā, tad Zivju fonda padome izskatīs jautājumu par proporcionālu projektam apstiprinātā Zivju fonda finansējuma samazinājumu.

 

5) dalībai starptautiskos pasākumos, konferencēs un apmācībās saistībā ar zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, izņemot atbalstu profesionālajai apmācībai, partnerattiecībām, sadarbībai un pieredzes apmaiņai, kas tiek finansēta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā profesionālajai apmācībai, partnerattiecību, sadarbības un pieredzes apmaiņas veicināšanai – no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2019.gada 20.februārim ar kopējo kārtai pieejamo atbalsta apmēru 30 000 EUR un ievērojot nosacījumu, ka viena projekta iesnieguma maksimālais atbalsta apmērs nepārsniedz 8000 EUR;

 

UZMANĪBU! Projektu iesniedzējiem jāņem vērā, ka projektos norādītais projekta iesniedzēja konkrētais līdzfinansējuma apmērs un tā izlietojums projektā paredzētiem mērķiem pabeidzot projektu jāpierāda ar atbilstošiem finanšu dokumentiem. Ja Lauku atbalsta dienests, pārbaudot iesniegtos dokumentus, konstatēs, ka līdzfinansējums ir bijis mazāks, nekā sākotnēji norādīts projekta pieteikumā, tad Zivju fonda padome izskatīs jautājumu par proporcionālu projektam apstiprinātā Zivju fonda finansējuma samazinājumu.

 

6) atbalsta maksājumiem par pašvaldību un Valsts vides dienesta pilnvaroto personu iesaistīšanu zvejas un makšķerēšanas kontroles darbību nodrošināšanā (maksājumu pieteikumiem par 2018.gadu) – no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2019.gada 30.aprīlim ar kopējo kārtai pieejamo atbalsta apmēru 2000 EUR.

 

Projekta iesniegumu un pārējos dokumentus jāiesniedz Lauku atbalsta dienestā, Republikas laukumā 2, Rīgā, LV-1981, 12.stāvā, 1215.kabinetā (tālr. 67027204). Dokumentus Lauku atbalsta dienestā iesniedz personīgi, nosūta pa pastu vai elektroniski atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 

Projekta iesnieguma veidlapa un informācija par projektu iesniegšanas kārtību pieejama Lauku atbalsta dienesta mājas lapas www.lad.gov.lv sadaļā „Atbalsts zivsaimniecībai”.

  • Publicēts:
    30.01.2019

Darba plāns

  • Novada Garša
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā