NNN nesadarbīgo un potenciālo nesadarbīgo trešo valstu saraksts

(precizēts 2017.gada oktobrī)
 

Trešajai valstij var noteikt nesadarbīgas trešās valsts statusu, ja tā nav izpildījusi pienākumus, kas saskaņā ar starptautiskajiem tiesību aktiem tai uzlikti kā karoga, ostas, krasta vai tirgus valstij, proti, veikt pasākumus, lai aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu (NNN) zveju. Tas nozīmē, ka šīs valstis nespēj nodrošināt, ka to zvejas kontroles un uzraudzības sistēmas ir pietiekamā līmenī, lai izskaustu nelegālas nozvejas iespējamību.
 

Atbilstoši Padomes Regulas (EK) Nr. 1005/2008 (2008. gada 29. septembris), ar ko izveido Kopienas sistēmu, lai aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju, un ar ko groza Regulas (EEK) Nr. 2847/93, (EK) Nr. 1936/2001 un (EK) Nr. 601/2004, un ar ko atceļ Regulas (EK) Nr. 1093/94 un (EK) Nr. 1447/1999 (turpmāk – Padomes Regula (EK) Nr. 1005/2008) 38.pantam, uz nesadarbīgām trešajām valstīm attiecas šādi pasākumi:
    1. aizliedz to zvejas produktu importu Kopienā, ko nozvejā guvuši zvejas kuģi, kuri peld ar šādu valstu karogu, un attiecīgi nepieņem šādiem produktiem pievienotos nozvejas sertifikātus. Ja saskaņā ar 31. pantu valstij ir noteikts nesadarbīgas trešās valsts statuss tāpēc, ka šī trešā valsts nav veikusi piemērotus pasākumus attiecībā uz NNN zveju, kas ietekmē tikai attiecīgo krājumu vai sugas, tad importa aizliegumu var piemērot tikai attiecībā uz minēto krājumu vai sugām;
    2. Kopienas operatoriem ir aizliegts iegādāties zvejas kuģi, kas peld ar šādu valstu karogiem;
    3. dalībvalsts un šādu valstu valstspiederīgo starpā ir aizliegts veikt slepenus tirdzniecības darījumus, kas ļautu zvejas kuģim, kurš peld ar attiecīgās dalībvalsts karogu, izmantot šādu valstu zvejas iespējas;
    4. ir aizliegtas kopīgas zvejas darbības, kurās iesaista zvejas kuģus, kas peld ar dalībvalsts karogu, un zvejas kuģi, kas peld ar šādu valstu karogiem;
    5. Komisija ierosina denonsēt ar šādām valstīm parakstītus divpusējus zvejniecības nolīgumus vai zvejniecības partnerattiecību nolīgumus, kuros noteikts, ka nolīgumu var denonsēt, ja tās nepilda savas saistības attiecībā uz NNN zveju;
    6. Komisija neuzsāk sarunas, kuru gaitā paredzēts noslēgt pastāvīgo divpusējo zvejniecības nolīgumu vai zvejniecības partnerattiecību nolīgumus ar šādām valstīm.

 

Nesadarbīgās valstis

Kambodžas Karaliste (Kingdom of Cambodia). Procedūra uzsākta: 26.11.2013. (2013/C 346/02). 24.03.2014. lēmums 2014/170/EU par iekļaušanu nesadarbīgo valstu sarakstā;
Komoru salas (Comoros). Procedūra uzsākta: 01.10.2015. (2015/C 324/10). Padomes īstenošanas lēmums (ES) 2017/1332 par iekļaušanu nesadarbīgo valstu sarakstā pieņemts 11.07.2017.
Sentvinsenta un Grenadīnas (Saint Vincent and the Grenadines). Procedūra uzsākta: 12.12.2014. (2014/C 453/04). Padomes īstenošanas lēmums (ES) 2017/1333 par iekļaušanu nesadarbīgo valstu sarakstā pieņemts 11.07.2017.

 

Pirms trešajai valstij tiek noteiks nesadarbīgas trešās valsts statuss, atbilstoši Padomes Regulas (EK) Nr. 1005/2008 32.pantam, ar Komisijas lēmumu attiecīgajai valstij, tiek paziņots, ka tai varētu tikt noteikts nesadarbīgas trešās valsts statuss. Minētajā paziņojumā ietver arī prasību attiecīgajai trešajai valstij veikt vajadzīgos pasākumus, lai pārtrauktu attiecīgās NNN zvejas darbības un novērstu šādas turpmākas darbības, kā arī norāda termiņu, kurā jāveic attiecīgi uzlabojumi. Tas nozīmē, ka šī valsts iekļūst potenciāli nesadarbīgo valstu sarakstā.
 

Potenciāli nesadarbīgās valstis
 

Republika Kiribati (The Republic of Kiribati). Komisijas 21.04.2016. lēmums 2016/C 144/05;
Libērija (Liberia) Komisijas 23.05.2017. lēmums 2017/C 169/12;
Sjerraleones Republika (The Republic of Sierra Leone).  Komisijas 21.04.2016. lēmums 2016/C 144/06;
Sentkitsa un Nevisa (Saint Kitts and Nevis). Komisijas 12.12.2014. lēmums 2014/C 447/10;
Taivana (Taiwan). Komisijas 01.10.2015. lēmums 2015/C 324/10;
Taizeme (Thailand). Komisijas 21.04.2015. lēmums 2015/C 142/06;
Trinidādas un Tobāgo Republika (The Republic of Trinidad and Tobago). Komisijas 21.04.2016. lēmums 2016/C 144/07.
Tuvalu (Tuvalu). Komisijas 12.12.2014. lēmums 2014/C 447/11;

 

Zemkopības ministrija aicina sazināties ar Zivsaimniecības departamenta atbildīgajām personām: Olgu Adamenko t. 67095042, e-pasts olga.adamenko@zm.gov.lv vai Jāni Lagūnu t. 67027415 e-pasts janis.laguns@zm.gov.lv, lai precizētu informāciju par valstīm, kuras ir iekļautas nesadarbīgo trešo valstu sarakstā. Kā arī informācija par nesadarbīgo trešo valstu sarakstu ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

  • Publicēts:
    20.10.2017

Darba plāns

  • Novada Garša
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā
  • Lauksaimniecības skaitīšana 2020