Par zivju svēršanu, veicot zivju pirmās pirkšanas darījumu

Saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1224/2009, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu kopējās zivsaimniecības politikas noteikumu ievērošanu 60. panta 1. punktu dalībvalstis nodrošina, ka visi zvejas produkti, kas tiek izkrauti tās valstī ir nosvērti uz kompetentās iestādes apstiprinātiem svariem. Zemkopības ministrija (turpmāk- ZM) skaidro, ka Latvijas gadījumā par tādiem uzskatāmi svari, kas verificēti likumā noteiktajā kārtībā. Tāpat šajā punktā noteikts, ka līdz brīdim, kamēr Eiropas Komisija apstiprina dalībvalsts izstrādāto svēršanas paraugu ņemšanas plānu, ir jāsver visi zvejas produktu apjomi. ZM informē, ka Latvijas izstrādātais svēršanas paraugu ņemšanas plāns vēl nav apstiprināts, tādēļ arī Latvijas gadījumā pirms transportēšanas ir sverami visi zvejas produkti, kas šeit tiek izkrauti.

Papildus ZM norāda, ka iepriekšminētās regulas 60. panta 4. un 5. punkts nosaka, ka zivju pirmie pircēji, kuri iegādājas zivis no zvejniekiem ir atbildīgi par svēršanas procedūru un precizitāti un iegūtie skaitļi izmantojami, aizpildot zivju izkraušanas deklarāciju, zivju pirmās pirkšanas, transporta un pārņemšanas dokumentus. Minētie noteikumi neattiecas tikai uz gadījumiem, kad zvejas produkti uz kompetentās iestādes verificētiem svariem tiek svērti uz kuģa, tad par svēršanas precizitāti ir atbildīgs kuģa kapteinis.

ZM vēlas atzīmēt, ka līdzko tiks apstiprināts Latvijas izstrādātais svēršanas paraugu ņemšanas plāns un sagatavoti grozījumi attiecīgajos normatīvajos aktos, tiks dota iespēja nesvērt visus zivju produktus un par attiecīgo kārtību informētas iesaistītās puses.

  • Publicēts:
    11.06.2013

Darba plāns

  • Novada Garša
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā
  • Lauksaimniecības skaitīšana 2020