Zemkopības ministrija, pamatojoties uz Zivju fonda padomes 2013.gada 17.janvāra lēmumu, izsludina projektu iesniegumu iesniegšanas pirmo kārtu

Zemkopības ministrija, pamatojoties uz Zivju fonda padomes 2013.gada 17.janvāra lēmumu, izsludina projektu iesniegumu iesniegšanas pirmo kārtu šādiem Zivju fonda pasākumiem:

1) zinātniskās pētniecības programmu finansēšanai un līdzdalībai starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā, izņemot tādu iesniegto programmu un pētījumu finansēšanu, kuri pretendē uz finansējuma saņemšanu no citu valsts vai Eiropas Savienības fondu finansējuma – no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2013.gada 22.martam ar kopējo kārtai pieejamo atbalsta apmēru 13 000 Ls un ievērojot nosacījumu, ka viena projekta iesnieguma maksimālais atbalsta apmērs ir 3000 Ls;

2) zivju resursu pavairošanai un atražošanai publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā – no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2013.gada 8.martam ar kopējo kārtai pieejamo atbalsta apmēru 75000 Ls un ievērojot nosacījumu, ka viena projekta iesnieguma maksimālais atbalsta apmērs ir 3000 Ls, izņemot ar lašveidīgo zivju sugu pavairošanu un atražošanu saistītos projektus, kur viena projekta iesnieguma maksimālais atbalsta apmērs ir 5000 Ls. Pasākuma projektu īstenošana jānoslēdz līdz 2013.gada 15.oktobrim;

3) zivju resursu aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus) – no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2013.gada 22.martam ar kopējo kārtai pieejamo atbalsta apmēru 69 500 Ls;

4) sabiedrības informēšanas pasākumiem par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, tai skaitā publicistikas izdevumiem, mācību vai uzziņu literatūrai, informatīvi izglītojošiem televīzijas raidījumiem vai radioraidījumiem – no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2013.gada 22.februārim ar kopējo kārtai pieejamo atbalsta apmēru 40 000 Ls un ievērojot nosacījumu, ka viena projekta iesnieguma vai viena atbalsta pretendenta vairāku iesniegto projektu kopsumma nepārsniedz maksimālo atbalsta apmēru 10 000 Ls, un no pasākuma līdzekļiem atbalsts var tikt piešķirts ne vairāk kā diviem televīzijas raidījumu projektiem;

5) dalībai starptautiskos pasākumos, konferencēs un apmācībās saistībā ar zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, izņemot atbalstu profesionālajai apmācībai, partnerattiecībām, sadarbībai un pieredzes apmaiņai, kas tiek finansēta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā profesionālajai apmācībai, partnerattiecību, sadarbības un pieredzes apmaiņas veicināšanai – no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2013.gada 8.martam ar kopējo kārtai pieejamo atbalsta apmēru 5000 Ls un ievērojot nosacījumu, ka viena projekta iesnieguma maksimālais atbalsta apmērs ir 1500 Ls.

Projekta iesniegumu jāiesniedz Lauku atbalsta dienestā, Rīgā, Republikas laukumā 2, 12.stāvā, 1216.kabinetā (tālr. 67027687).

Projekta iesnieguma veidlapa un informācija par projektu iesniegšanas kārtību pieejama Lauku atbalsta dienesta mājas lapā.

Lai Zivju fonda pasākumam „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā” pieteiktie projekti nedublētu jau plānotās no valsts budžeta finansētās zivju ielaišanas, pirms projekta iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā lūdzam iepazīties ar Zemkopības ministrijas mājaslapas sadaļas „Zivsaimniecība” apakšsadaļā „Akvakultūra” ievietoto dokumentu „Plāns zivju mazuļu ielaišanai dabiskās ūdenstilpēs "Zivju resursu mākslīgās atražošanas rīcības plāna 2011. -2013. gadam" izpildei 2013. gadā no Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR audzētavām”.

  • Publicēts:
    12.06.2013

Darba plāns

  • Novada Garša
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā
  • Lauksaimniecības skaitīšana 2020