Eiropas Komisijai pieteiktie projekti

Virssaistības pasākumam „Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde un marketings”

Atbalsta shēmas apraksts

Lauku atbalsta dienests no 2012.gada 6.decembra līdz 2013.gada 15.janvārim nodrošinās projektu iesniegumu pieņemšanu Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.–2013.gadam 2.prioritārā virziena „Akvakultūra, zveja iekšējos ūdeņos, zivsaimniecības un akvakultūras produktu apstrāde un mārketings” pasākumā „Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde”, ar kopējo publisko finansējumu - 8 641 478 lati (tai skaitā virssaistības 2 828 196 lati).

Pasākuma „Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde un marketings” ietvaros virssaistību atbalsts tiek sniegts saskaņā ar (EK) Regulas Nr.736/2008 par EK līguma 87. un 88. panta piemērošanu valsts atbalstam, ko piešķir maziem un vidējiem uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar zivsaimniecības produktu ražošanu, apstrādi un tirdzniecību un Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.241 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam „Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde””  prasībām.