Izmaiņas noteikumos par rūpnieciskās zvejas limitiem iekšējos ūdeņos 2012.gadam

2011.gada 26. oktobrī valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos grozījumus Ministru kabineta (MK) 2009. gada 30. novembra noteikumos Nr.1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”.

 

Atbilstoši Ciblas novada pašvaldības ierosinājumam un Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” atzinumam, ar grozījumiem noteikumos no 4.pielikuma 3.tabulas svītrots 3.punkts (zušu murds Poguļankas strautā Ciblas novadā) un papildināta 5.tabula ar jauniem punktiem: a) zušķērājs Poguļankas strautā Ciblas novadā 0,1 km no Cirmas ezera un b) zušķērājs Muizinieku grāvī Ciblas novadā 0,9 km no Cirmas ezera.

 

Ievērojot Ludzas novada pašvaldības priekšlikumu, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūts „BIOR” sniedza atzinumu un noteikumos ir svītrots noteikumu 4.pielikuma 5.tabulas 4.punkts (meliorācijas grāvis no Cirmas ezera Zvirgzdenes ezera virzienā) un 5.punkts grāvis, kas savieno Cirmas ezeru un Zvirgzdenes ezeru).

 

Saskaņā ar Salaspils novada domes priekšlikumu un Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” atzinumu noteikumos aizstāts 6.pielikuma tabulas 2.punktā Salaspils novadam iedalītais nēģu zvejas rīku limits „44 murdi un 7 tīkli” ar „39 murdi un 12 tīkli”.

 

Minētie Ministru kabineta noteikumu grozījumi stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.