Izmaiņas noteikumos par rūpnieciskās zvejas limitiem iekšējos ūdeņos 2018.gadam

Ar 2018.gada 1.janvāri stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr.796 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”, kas paredz sekojošas limitu izmaiņas:

 

1. Kālezerā un Plaužu ezerā turpmāk būs pieejams iedalāmais zivju tīklu limits, kas nepārsniedz 75 metrus.
2. Bicānu ezerā noteikts tīklu limits 575 metri, Kategradas ezerā 375 metri, Rušona ezerā 4630 metri, Salmeja ezerā 315 metri, Zolvas ezerā 1094 metri.
3. Rāznas ezerā svītritoti sekojoši limiti:

 1) zušu murda limits ar sētas garumu līdz 30 m par 210 murdiem;
 2) zušu murda limits ar sētas garumu virs 30 m par 13 murdiem;
 3) zušķērāja limits Rēzeknes upē.

4. Sakas upē vienā rindā varēs izvietot 4 nēģu murdus.
5. Pašvaldībai, lai uzsāktu komerczveju kādā no publiskajiem ezeriem, kas nav minēti noteikumu Nr.796 9.pielikumā, ir jāiesniedz institūtā priekšlikums par nozvejas apjoma limita noteikšanu. Ja šāds nozvejas apjoma limits konkrētajā ezerā minētajā pielikumā nav noteikts, ezeram paredzētais zvejas rīku limits ir izmantojams tikai pašpatēriņa zvejā.
6. Iekšējos ūdeņos, kas atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, priekšlikumus par zvejas limitu maiņu pašvaldība saskaņo ar Dabas aizsardzības pārvaldi.