Nacionālā stratēģiskā plāna un Rīcības programmas izstrādes vadības grupas sēdes protokols Nr.6

Nacionālā stratēģiskā plāna un Rīcības programmas izstrādes vadības grupas sēde

Protokols Nr.6

Rīgā 2008.gada 11.martā

Sēdē piedalījās:

Aivars Lapiņš - Zemkopības ministrija, Valsts sekretāra vietnieks;

Aivis ReinholdsZemkopības ministrija, Eiropas Savienības un valsts atbalsta departamenta direktors;

Ilze Muriņa - Zemkopības ministrija, Eiropas Savienības un valsts atbalsta departamenta Zivsaimniecības atbalsta nodaļas vadītāja;

Edīte Kubliņa - Zemkopības ministrija, Eiropas Savienības un valsts atbalsta departamenta Zivsaimniecības atbalsta nodaļas vadītāja vietniece;

Kristaps Pilskalns – Zemkopības ministrija, Eiropas Savienības un valsts atbalsta departamenta Zivsaimniecības atbalsta nodaļas pārvaldes vecākais referents;

Armands StahovskisZemkopības ministrija, Eiropas Savienības un valsts atbalsta departamenta Zivsaimniecības atbalsta nodaļas vecākais referents;

Indulis Āboliņš – Lauku atbalsta dienests, direktora vietnieks ES jautājumos;

Andris Grundulis – Lauku atbalsta dienests, Zivsaimniecības un valsts atbalsta departamenta direktors;

Ilga Rancāne – Lauku atbalsta dienests, Zivsaimniecības un valsts atbalsta departamenta Ražošanas struktūru atbalsta daļas vadītāja;

Andra Karlsone – Zemkopības ministrija, Lauku attīstības departaments Cilvēkresursu attīstības nodaļas vecākā referente;

Astrīda Puriņa - Vides ministrija;

Alise Vītola – Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija;

Indra Ciukša – Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija;

Sniedze Sproģe – Latvijas Pašvaldību savienība;

Igors Markuševskis – Kurzemes zvejnieku asociācija;

Vents Špakovskis – Latvijas Zvejnieku federācija;

Inārijs Voits – Latvijas Zivsaimnieku asociācija;

Imants Cīrulis – BiedrībasRīgas šprotes” valdes priekšsēdētājs;

Andris Bite – Latvijas Zivjrūpnieku asociācija;

Oļegs Ņemeņonoks – Latvijas Zivju audzētāju asociācija.

Darba kārtība:

1. Darba kārtības apstiprināšana.

2. Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā (2007.-2013.g.) ietvaros atbalstāmo projektu atlases kritēriju apspriešana pasākumiem:

2.1. „Zvejas aktivitāšu pagaidu pārtraukšana”;

2.2. „Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivitātē”;

2.3. „Profesionālā apmācība”;

2.4. „Zveja iekšējos ūdeņos”;

2.5. „Kopīgas rīcības pasākumi”;

2.6. „Jaunu noieta tirgu sekmēšana un reklāmas kampaņas”;

2.7. „Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana”.

3. Vadības grupas locekļu komentāri par Ministru kabineta noteikumu projektiem Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta pasākumiem:

3.1. „Zvejas aktivitāšu pilnīga pārtraukšana”;

3.2. „Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivitāte”;

3.3. „Investīcijas zvejas ostās un zivju izkraušanas vietās”;

3.4. „Sociāli ekonomiskie pasākumi”;

3.5. „Jaunu noieta tirgu sekmēšana un reklāmas kampaņas”;

3.6. „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai piešķiršanas kārtība”.

1. Darba kārtības apstiprināšana

Nolēma:

Darba kārtību apstiprināt.

2. Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā (2007.-2013.g.) (turpmāk – Rīcības programma) ietvaros atbalstāmo projektu atlases kritēriju apspriešana pasākumiem:

2.1. „Zvejas aktivitāšu pagaidu pārtraukšana”

Nolēma:

Priekšroka tiks dota tiem zvejas kuģiem, kuri iesaistīti tikai tās zivju sugas zvejā, kuru skar attiecīgie ierobežojumi.

Izteiktie viedokļi:

I.Āboliņš:

Norāda, ka sēdes darba materiālos norādītie ir obligātie atbilstības nosacījumi, nevis projektu atlases kritēriji, līdz ar to visiem kuģiem, kas atbilst, ir vienādas iespējas pretendēt uz atbalstu.

I.Voits:

Informē, ka šie ir ļoti specifiski gadījumi, kad vispār kāds kuģis varētu pretendēt uz atbalstu šī pasākuma ietvaros un līdz ar to projektu iesniegumu būs maz.

A.Reinholds:

Ierosina dot priekšroku kuģiem, kuri zvejo vienu zivju sugu un nevar pāriet uz citu zivju sugu zveju.

2.2. „Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivitātē”

Nolēma:

Pie kritēriju grupas „Attiecināmās izmaksas” gadījumos, ja izpildās abi kritēriji, ņemt lielāko kritēriju punktu skaitu, kas šajā gadījumā būtu 20.punkti.

Rīcības programmas pasākumiem „Profesionālā apmācība” un pasākuma „Kopīgas rīcības pasākumi” aktivitātei „Profesionālo iemaņu, partnerattiecību, sadarbības un pieredzes apmaiņas veicināšana” atbalsta saņemšanas nosacījumus iestrādāt vienos Ministru kabineta noteikumos.

I.Āboliņš:

Lūdz precizēt redakcionāli pie kritēriju punktu skaita vārdus „papildu viens kritēriju punkts” ar „viens punkts”.

2.3. „Profesionālā apmācība”

Nolēma:

Svītrot kritēriju grupu „Pretendenta (uzņēmuma) atrašanās vieta”. Kritērijam „Par katru apmācāmo” punktu skaitu no 3 pārmainīt uz 1 punktu.

A.Lapiņš:

Pārdomāt, vai nevajadzētu Rīcības programmas pasākumam „Profesionālā apmācība” un pasākuma „Kopīgas rīcības pasākumi” aktivitātei „Profesionālo iemaņu, partnerattiecību, sadarbības un pieredzes apmaiņas veicināšana” izstrādāt kopīgus Ministru kabineta noteikumus.

A.Grundulis:

Uzskata, ka nav nepieciešama kritēriju grupa „Pretendenta (uzņēmuma) atrašanās vieta”.

2.4. „Zveja iekšējos ūdeņos”

Nolēma:

Svītrot kritēriju grupu „Attiecināmās izmaksas”. Kritērijam „Par katru nozvejoto tonnu iepriekšējā kalendārajā gadā” punktu skaitu 5 aizstāt ar 1 punktu. Kritēriju grupu „Projekta īstenošanas vieta” pielietot tikai, ja pie kritēriju grupas „Nozvejas apjoms ūdenstilpē vai ūdenstecē” ir vienāds punktu skaits vairākiem projektiem.

A.Lapiņš:

Ierosina svītrot kritēriju grupu „Attiecināmās izmaksas”, jo nav īsti saprotams, kā to nokontrolēt un kritēriju grupu „Projekta īstenošanas vieta” pielietot tikai vienādu punktu skaita gadījumos.

2.5. „Kopīgas rīcības pasākumi”

Nolēma:

Kritēriju „Investīcijām ir tieši pozitīva ietekme uz vidi” aizstāt ar kritēriju, kas attiecībā uz vidi tiek piemērots pasākumā „Investīcijas zvejas un akvakultūras produktu apstrāde”. Kritērijam „Par katru biedrības biedru” punktu skaitu 5 aizstāt ar 1 punktu. Aktivitāti „Profesionālo iemaņu, partnerību, sadarbības un pieredzes apmaiņas veicināšana” iekļaut vienos Ministru kabineta noteikumos par apmācībām.

S.Sproģe:

Kādi tieši projekti būtu atbalstāmi šī pasākuma ietvaros?

A.Bite:

Šeit varētu tikt īstenots projekts par fenolūdeņu pārstrādi, kuru īstenotu ražotāju organizācija..

A.Lapiņš:

Varbūt nepieciešams nodalīt infrastruktūru atsevišķi, bet iniciatīvai vispirms jānāk no ražotāju organizāciju biedriem un tikai pēc tam no pašvaldībām.

2.6. „Jaunu noieta tirgu sekmēšana un reklāmas kampaņas”

Nolēma:

Precizēt kritērijus aktivitātēm, kas paredzētas ārējā tirgū un Latvijas tirgū. Otro kritēriju grupu „Attiecināmās izmaksas” svītrot un iestrādāt kritēriju „Paša līdzdalības līdzfinansējuma apjoms”.

I.Āboliņš:

Ierosina pievienot kritēriju par paša projekta iesniedzēja līdzfinansējuma lielumu.

S.Sproģe:

Ierosina pie atbalsta pretendenta vārdu „iestādes” aizstāt ar „institūcijas”.

2.7. „Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana”

Nolēma:

Pārstrādāt Vietējās attīstības stratēģijas kvalitātes kritērijus.

A.Karlsone:

Informē, ka par šiem kritērijiem bija sanāksme un tajā nolemts visus kritērijus attiecībās uz šo pasākumu pārstrādāt.

3. Vadības grupas locekļu komentāri par Ministru kabineta noteikumu projektiem Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta pasākumiem:

A.Lapiņš:

Laika trūkuma dēļ ierosina skatīt projektus, kas ir jau nosūtīti Valsts kancelejai.

3.1. „Zvejas aktivitāšu pilnīga pārtraukšana”

Nolēma:

Lauku atbalsta dienests, Valsts zivsaimniecības pārvaldes izsniegtu papildu pilnvarojumu apliecinātu kopiju, kas atļauj mencu zveju Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī aiz piekrastes ūdeņiem iepriekšējā kalendārajā gadā pieprasa no Valsts Zivsaimniecības pārvaldes, nevis atbalsta pretendenta.

3.4. „Sociāli ekonomiskie pasākumi”

Nolēma:

Redakcionāli precizēt noteikumu projekta 16.1.apakšpunktu par pensijas apjoma aprēķinu.

3.3. „Investīcijas zvejas ostās un zivju izkraušanas vietās”

Nolēma:

Precizēt noteikumu projekta 5.3.apakšpunktu- vārdu „iestāde” aizstāt ar „institūcija”. Noteikumu projekta 8.punktu svītrot.

I.Voits:

Pie ieņēmumu un izdevumu posteņu analīzes nav skaidrs kas īsti jāatspoguļo.

I.Āboliņš:

Jāpamato uz kāda pamata tiek paaugstināts ieņēmumu līmenis.

A.Lapiņš:

Ierosina likt atrunu, ka mazākām pozīcijām līdz noteiktam limitam nebūtu jāveic šī analīze.

A.Grundulis:

Informē, ka tiks izstrādāti metodiskie norādījumu, kuros būs paskaidrots sīkāk kas un kā jāaizpilda un tie būs pieejami Lauku atbalsta dienesta mājaslapā.

Vadības grupas vadītājs A. Lapiņš

Protokolēja: K.Pilskalns