Nacionālā stratēģiskā plāna un Rīcības programmas izstrādes vadības grupas sēdes protokols Nr.5

Nacionālā stratēģiskā plāna un Rīcības programmas izstrādes vadības grupas sēde

Protokols Nr.5 Projekts

Rīgā 2008.gada 7.janvārī

Sēdē piedalījās:

Aivars Lapiņš - Zemkopības ministrija, Valsts sekretāra vietnieks;

Liene JansoneZemkopības ministrija, Eiropas Savienības un valsts atbalsta departamenta direktora vietniece;

Ilze Muriņa - Zemkopības ministrija, Eiropas Savienības un valsts atbalsta departamenta Zivsaimniecības atbalsta nodaļas vadītāja;

Edīte Kubliņa - Zemkopības ministrija, Eiropas Savienības un valsts atbalsta departamenta Zivsaimniecības atbalsta nodaļas vadītāja vietniece;

Kristaps Pilskalns – Zemkopības ministrija, Eiropas Savienības un valsts atbalsta departamenta Zivsaimniecības atbalsta nodaļas pārvaldes vecākais referents;

Normunds Riekstiņš – Valsts zivsaimniecības pārvaldes priekšnieks;

Indulis Āboliņš – Lauku atbalsta dienests, direktora vietnieks ES jautājumos;

Andris Grundulis – Lauku atbalsta dienests, Zivsaimniecības un valsts atbalsta departamenta direktors;

Rinalds Vācers – Lauku atbalsta dienests, Zivsaimniecības un valsts atbalsta departamenta ES Strukturālo pasākumu daļas vadītājs;

Agnese Burgmane – Zemkopības ministrija, Iekšējā audita departamenta Audita iestādes atbalsta nodaļas vadītāja;

Jānis Reblis – Zemkopības ministrija, Iekšējā audita departamenta Audita iestādes atbalsta nodaļas vecākais referents;

Inese Pastere - Zemkopības ministrija, Eiropas Savienības un valsts atbalsta departamenta Eiropas Savienības fondu vadības nodaļas vadītāja;

Ilze Lāce - Zemkopības ministrija, Eiropas Savienības un valsts atbalsta departamenta Eiropas Savienības fondu vadības nodaļas vadītāja vietniece;

Sniedze Sproģe – Latvijas Pašvaldību savienība;

Inese Pētersone - Latvijas Pašvaldību savienība;

Māris Vītiņš – Latvijas Zivju resursu aģentūra;

Aleksandrs Kozlovskis - Latvijas Zivju resursu aģentūra;

Inārijs Voits – Latvijas Zivsaimnieku asociācija;

Imants Cīrulis – BiedrībasRīgas šprotes” valdes priekšsēdētājs;

Igors Markuševskis – Kurzemes zvejnieku asociācija;

Augusts Ārens – Latvijas vēžu un zivju audzētāju asociācija;

Oļegs Ņemeņonoks – Latvijas Zivju audzētāju asociācija;

Ēvalds Urtāns – Latvijas Zvejnieku federācija;

Gunta Cepleviča – Kurzemes plānošanas reģiona administrācija;

Iveta Maļina Tabūne – Latgales plānošanas reģions.

Darba kārtība:

1. Darba kārtības apstiprināšana.

2. Rīcības programma Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam (turpmāk – Rīcības programma) (Eiropas Komisijai iesniegtās gala versijas prezentācija).

3. Rīcības programmas ieviešana (laika grafiks, saistošie normatīvie akti).

4. Jautājumi/atbildes.

1. Darba kārtības apstiprināšana

Nolēma:

Darba kārtību apstiprināt.

2. Rīcības programma (Eiropas Komisijai iesniegtās gala versijas prezentācija). (Prezentē: I.Muriņa)

Nolēma:

Nacionālā stratēģiskā plāna un Rīcības programmas izstrādes vadības grupas (turpmāk – vadības grupa) locekļi pieņēma zināšanai EK iesniegto gala versiju un nolēma 2008.gada februārī sasaukt pirmo Rīcības programmas Uzraudzības komitejas (RP UK) sēdi, kurā jāapstiprina RP UK nolikums, to EZF atbalsta pasākumu projektu atlases kritēriji, par kuriem sagatavoti Ministru kabineta noteikumu projekti, kā arī sēdes laikā plānots apspriest EZF Tehniskās palīdzības finanšu līdzekļu izlietojumu.

Izteiktie viedokļi:

A.Lapiņš informē:

EK ir apstiprinājusi Rīcības programmu 2007.-2013.gadam. Nākošais etaps ir darbs pie nacionālās likumdošanas izstrādes un apstiprināšanas Ministru kabinetā. Tuvākajā laikā nepieciešams organizēt pirmo Rīcības programmas Uzraudzības komitejas sēdi, kur nepieciešams apstiprināt EZF atbalsta pasākumu projektu atlases kritērijus.

M.Vītiņš:

Svarīgi informēt zvejniekus par iespējām kādos gadījumos var pieteikties uz kompensācijām pasākuma „Zvejas aktivitāšu pagaidu pārtraukšana” ietvaros.

A.Lapiņš:

Piekrīt, ka informēt ir svarīgi.

N.Riekstiņš:

Par nacionāla līmeņa zvejas darbību pārtraukšanu tiks pieņemts MK lēmums un tālāk jau informācija nonāk pie nozares pārstāvjiem. Arī par Eiropas Kopienā pieņemtiem lēmumiem nozares pārstāvji tiek atbilstoši informēti ZM mājas lapā vai ar citiem līdzekļiem. Iepriekšējā programmēšanas periodā bija iespējams pretendēt uz kompensāciju par zvejas darbību pārtraukšanu, kamēr lašu dreifējošos tīklus aizstāj ar citiem zvejas rīkiem (no 2008.gada 1.janvāra vairs nav atļauta lašu zveja ar dreifējošiem tīkliem), bet zvejniekiem tomēr izdevīgāk bija pāriet un turpināt citu zivju sugu zveju, nevis neiet zvejā un pieteikties uz kompensāciju. Tagad saistībā ar zvejas iespējamu apturēšanu Eiropas Kopienas līmenī neskaidrs ir jautājums par zveju Mauritānijas ūdeņos.

S.Sproģe:

Interesējas, vai pasākums „Zvejas aktivitāšu pagaidu pārtraukšana” attiecināms arī uz iekšējiem ūdeņiem.

I.Muriņa:

Informē, ka atbalsts Rīcības programmas 1.ass ietvaros paredzēts tikai tiem zvejas kuģiem, kuri zvejo piekrastes zonā vai aiz piekrastes zonas.

I.Voits:

Saskata pasākuma „Sociāli ekonomiskie pasākumi” aktivitātē „Pirmstermiņa pensionēšanās” negodīgu aprēķinu.

I.Muriņa:

Paskaidro, ka zvejnieka gada pensijas apjoms tiek noteikts atbilstoši VID informācijai par katra konkrētā kompensācijas pretendenta vidējo bruto darba samaksu par pēdējiem diviem gadiem.

E.Urtāns:

Interesējas, vai aktivitātes „Profesionālā apmācība” ietvaros pieļaujamas mācības ārvalstīs.

A.Lapiņš:

Atbild, ka plānots, ka profesionālās apmācības būs atļautas gan Latvijā, gan ārvalstīs.

I.Cīrulis:

Vaicā, kad varētu tikt uzsākta projektu pieņemšana pasākumam „Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde un mārketings”.

I.Muriņa:

Pagaidām plānojam, ka Lauku atbalsts dienests varētu uzsākt projektu iesniegumu pieņemšanu š.g. martā.

I.Voits:

Interesējas, kādēļ biedrība nevar pasākuma „Investīcijas zvejas ostās un zivju izkraušanas vietās” ietvaros celt zivju maltās gaļas ražošanas rūpnīcu.

I.Muriņa:

Norāda, ka šādu projekta iesniegumu biedrība varēs iesniegt pasākuma „Kopīgas rīcības pasākumi” ietvaros.

A.Lapiņš:

Piekrīt, tikai uzsver, ka nepieciešams nodrošināt plašāku sabiedrības loku, kas gūtu labumu no šāda veida projektiem.

3. Rīcības programmas ieviešana (laika grafiks, saistošie normatīvie akti).

(Prezentē: E.Kubliņa)

Nolēma:

Saskaņo Zemkopības ministrijas piedāvāto nacionāla līmeņa likumdošanas apstiprināšanas Ministru kabinetā laika grafiku Rīcības programmas pasākumu ieviešanai.

Pirms saistošo normatīvo aktu apstiprināšanas Ministru kabinetā, apstiprināt Rīcības programmas Uzraudzības komitejā projektu atlases kritērijus. Rīcības programmas Uzraudzības komitejas sēdē pārrunāt kādiem mērķiem nepieciešams būtu izmantot Rīcības programmas 5 prioritārā virziena „Tehniskā palīdzība” finanšu līdzekļus.

Izteiktie viedokļi:

A.Lapiņš:

Pasākumam „Zvejas aktivitāšu pagaidu pārtraukšana” Zemkopības ministrija sagatavos normatīvā akta projektu, kur atspoguļosies rīcība, ko veiks gadījumos, kad iestāsies pagaidu pārtraukšana.

I.Voits:

Vaicā, kad būs pieejamas vadlīnijas Ministru kabineta noteikumu projektiem „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam „Investīcijas akvakultūras uzņēmumos”” un „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam „Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde un mārketings””.

A.Lapiņš:

Vadlīnijas jaunajā programmēšanas periodā vispār nebūs, jo tās tiek aizstātas ar Ministru kabineta noteikumiem. Metodiskie norādījumi būs pieejami Lauku atbalsta dienesta mājas lapā.

I.Voits:

Vaicā, vai Rīcības programmas pasākumiem saistošie normatīvie akti stāsies spēkā pēc to publikācijas un kur būs pieejamas šīs publikācijas.

A.Lapiņš:

Atbild, ka kārtība būs tāda pati kā līdz šim, un normatīvie akti stāsies spēkā tikai pēc to publikācijas „Latvijas vēstnesī”. Paziņojumi būs arī atrodami Zemkopības ministrijas un Lauku atbalsta dienesta mājas lapās.

4. Jautājumi/atbildes.

I.Voits:

Interesējas, vai zvejas kuģu griešanai tiks novirzīts Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta finanšu līdzekļu atlikums aptuveni 800 tūkst. latu apmērā. Pēc 2007.gada 6.novembra Struktūrfondu uzraudzības komitejas lēmuma, Zemkopības ministrija to varētu darīt, kad realizēti tie kuģu griešanas projekti, kas bija uzsākti pirms šī priekšlikuma izteikšanas.

I.Muriņa:

Zemkopības ministrija izvērtēja situāciju saistībā ar finanšu līdzekļu atlikumu ZVFI ietvaros un nolēma, ka atlikušie finanšu resursi iespēju robežās tiks pārdalīti uz aktivitāti „Zvejas ostu aprīkojums”, jo tajā konstatēts Latvijas valsts līdzfinansējuma iztrūkums. Zvejas kuģu nodošana sadalīšanai (tajā skaitā sagriešanai metāllūžņos) vai nodošana (dāvinot vai pārdodot) izmantošanai citiem mērķiem ārpus zvejas tiks uzsākta no Eiropas Zivsaimniecības fonda finanšu līdzekļiem.

O. Ņemeņonoks:

Interesējas, vai ir iespējams papildināt Rīcības programmas Uzraudzības komitejas sastāvu, iekļaujot pārstāvi no Latvijas Zivju audzētāju asociācijas.

A.Lapiņš:

Informē, ka Rīcības programmas Uzraudzības komitejas sēdēs ir iespējams piedalīties nozares pārstāvjiem ar padomdevēja tiesībām, jo ar balsstiesībām no akvakultūras jomas ar Zivsaimniecības konsultatīvās padomes lēmumu jau ievēlēts viens pārstāvis – E.Tinte, ar kuru tad arī vajadzētu kontaktēties interesējošo jautājumu risināšanā.

Vadības grupas vadītājs A. Lapiņš