Nacionālā stratēģiskā plāna un Rīcības programmas izstrādes vadības grupas sēdes protokols Nr.4

Zivsaimniecības Nacionālā stratēģiskā plāna un Rīcības programmas izstrādes vadības grupas sēde

Protokols Nr.4

Rīgā 2007.gada 31.jūlijā

Sanāksmē piedalījās:

Aivars Lapiņš - Zemkopības ministrija, Valsts sekretāra vietnieks;

Aivis ReinholdsZemkopības ministrija, Eiropas Savienības un valsts atbalsta departamenta direktors;

Edīte Kubliņa - Zemkopības ministrija, Eiropas Savienības un valsts atbalsta departamenta Zivsaimniecības atbalsta nodaļas vadītāja vietniece;

Armands StahovskisZemkopības ministrija, Eiropas Savienības un valsts atbalsta departamenta Zivsaimniecības atbalsta nodaļas vecākais referents;

Indulis Āboliņš – Lauku atbalsta dienests, direktora vietnieks ES jautājumos;

Andžs Ūbelis – Finanšu ministrija, valsts sekretāres vietnieks;

Eduards Puriņš – Finanšu ministrija, Eiropas Savienības fondu departaments;

Astrīda Pūriņa – Vides ministrija;

Ričards Derkačs – Valsts zivsaimniecības pārvalde;

Inārijs Voits – Latvijas Zivsaimnieku asociācija;

Andris Bite – Latvijas Zivjrūpnieku asociācija;

Imants Cīrulis – BiedrībasRīgas šprotes” valdes priekšsēdētājs;

Igors Markuševskis – Kurzemes zvejnieku asociācija;

Augusts Ārens – Latvijas vēžu un zivju audzētāju asociācija;

Oļegs Ņemeņonoks – Latvijas Zivjaudzētāju asociācija;

Ēvalds Urtāns – Latvijas Zvejnieku federācija;

Juris Pētersons – Latvijas Zivsaimniecības asociācija;

Jānis Stikuts – Latvijas Zivju resursu aģentūra;

Monvīds Švarcs – Latgales plānošanas reģions.

Darba kārtība:

1. Darba kārtības apstiprināšana.

2. Informācija par MK noteikumu projektu „Kārtība kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklāta projektu iesniegumu konkursu veidā”.

3. Pasākuma „Investīcijas akvakultūras uzņēmumos” projektu atlases kritēriju un attiecināmo izmaksu apspriešana.

4. Pasākuma „Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde un mārketings” projektu atlases kritēriju un attiecināmo izmaksu apspriešana.

5. Pasākuma „Investīcijas zvejas ostās un zivju izkraušanas vietās” projektu atlases kritēriju un attiecināmo izmaksu apspriešana.

6. Citi jautājumi.

1. Darba kārtības apstiprināšana

Nolēma:

Darba kārtību apstiprināt.

2. Informācija par MK noteikumu projektu „Kārtība kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklāta projektu iesniegumu konkursu veidā”.

Nolēma:

Zivsaimniecības Nacionālā stratēģiskā plāna un Rīcības programmas izstrādes vadības grupas (turpmāk – vadības grupa) locekļiem uz e-pastu nosūtīt Eiropas Komisijas komentārus par Rīcības programmas projektu Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007. – 2013.g.

2007.gada augusta beigās organizēt vadības grupas sēdi par Rīcības programmā iestrādātajiem Eiropas Komisijas komentāriem, iepriekš nosūtot precizēto Rīcības programmas projektu. Nedēļas laikā iesniegt priekšlikumus MK noteikumu projektam.

Pēc labojumu iestrādāšanas MK noteikumu projekta pielikumos, tos izsūtīt vadības grupai.

Izteiktie viedokļi:

A.Lapiņš informē:

Ir saņemti Eiropas Komisijas komentāri par Rīcības programmas projektu, kas tiks nosūtīti vadības grupas locekļiem. Priekšlikumus iesniegt Zivsaimniecības atbalsta nodaļā. Pie kuģu sagriešanas Komisijai ir komentārs par neefektīvu kompensāciju aprēķinu formulu. Rīcības programmu Eiropas Komisija varētu apstiprināt gada nogalē.

Iepazīstina ar MK noteikumu struktūru.

3. Pasākuma „Investīcijas akvakultūras uzņēmumos” projektu atlases kritēriju un attiecināmo izmaksu apspriešana.

Nolēma:

Zemkopības ministrija izvērtēs priekšlikumu MK noteikumu projekta 1.pielikuma 17.2.punktā vārdu „dīķu” aizstāt ar vārdiem „zivju dīķu”.

Nomainīt MK noteikumu projekta 1.pielikuma 1.tabulas 1.rindā mikro un mazajiem uzņēmumiem kritēriju punktu skaitu no 40 uz 20 punktiem.

Svītrot no MK noteikumu projekta 1.pielikuma 18.punktu.

Svītrot MK noteikumu projekta 1.pielikuma 10.tabulas virsrakstā vārdu „tradicionāli”.

Zemkopības ministrija izvērtēs vai MK noteikumu projekta 1.pielikuma 23.punktā pie attiecināmajām izmaksām vajadzētu iekļaut arī specializēto transportu akvakultūrai.

Akvakultūras nozares pārstāvji (J.Stikuts, A.Ārens) sagatavos priekšlikumus un iesniegs elektroniski – dīķu iedalījums, 1.pielikuma 1.punkta precizētā redakcija u.c.

Vienam atbalsta pretendentam attiecināmo izmaksu summa pasākuma ietvaros līdz 1 miljonu latu ir pietiekoša.

Izteiktie viedokļi:

A.Lapiņš:

1. pielikuma 17.punktā atbalsta intensitāte dīķu rakšanai ir samazināta uz 30 %, lai ierobežotu negodīgu atbalsta izmantošanu.

J.Stikuts:

Priekšlikums 17.2.punktā papildināt „dīķu” ar „zivju dīķu, tādējādi nesamazinot atbalsta apjomu nosēdināšanas dīķiem, kas ir nozīmīgi no vides aspekta.

A.Lapiņs:

Kā varēs nokontrolēt, vai tas ir zivju audzēšanas dīķis, vai arī nosēdināšanas dīķis? Jautājums paliek atklāts.

J.Stikuts:

1.tabulā mikro un mazajiem uzņēmumiem kritēriju punktu skaitu vajag samazināt no 40 uz 20, ja nē vidējie un pārējie uzņēmumi nevarēs pēc punktu skaita pārspēt mikro un mazos uzņēmumus.

E.Kubliņa:

Padomes Regula nosaka, ka mikro un mazajiem uzņēmumiem ir jānodrošina prioritāte atbalsta saņemšanai.

J.Stikuts:

Mikro un mazajiem uzņēmumiem ir jābūt priekšrokai, nevis pilnīgai priekšrocībai.

A.Lapiņš:

Punktu skaits tiks precizēts.

I.Markuševskis:

Izslēgt 1.pielikuma 18.punktu, jo Latvijā nav tāda akvakultūras uzņēmuma, kuram būtu apgrozījums tuvu 140 milj. latu.

A.Lapiņš:

18.punktu var izslēgt, jo MK noteikumos nav obligāti jāatkārto regulu nosacījumi.

J.Stikuts:

1.pielikuma 2.tabulā priekšlikums visas maksimālās attiecināmās izmaksas palielināt, jo būvniecības izmaksas krasi kāpušas un šādas nav adekvātas.

A.Lapiņš:

Šīs izmaksas ir tādas pašas kā lauksaimniekiem šāda veida būvēm. Lai palielinātu šīs summas ir nepieciešama pamatota argumentācija, jo būvnieki tikai vēlas palielināt cenu.

O.Ņemeņonoks:

Ko nozīmē 1.pielikuma 2.tabulā minētā vienkāršotā rekonstrukcija?

A.Reinholds:

Tas nozīmē, ka var veikt rekonstrukciju, neveicot pilnu tehnisko projektu.

O.Ņemeņonoks:

Vai grāvjus un dambjus arī varēs rekonstruēt?

A.Lapiņš:

Grāvjus un dambjus varēs rekonstruēt vadoties pēc 1.pielikuma 2.tabulā minētajām dīķu rekonstrukcijas izmaksām.

O.Ņemeņonoks:

Vai varēs atbalstu saņemt arī pievadceļu izbūvēšanai?

A.Lapiņš:

Jā, varēs saņemt atbalstu.

O.Ņemeņonoks:

1.pielika 8.punktā minētie 30 % ir par maz.

A.Lapiņš:

30 % nav atbalsta intensitāte, bet gan ierobežojums, vispārīgajām izmaksām ir noteikts īpatsvars attiecināmo izmaksu apjomā.

Ā.Ārens:

1.pielikuma 1.punktā minētais mērķis „modernizēt akvakultūras uzņēmumus” nav īsti pareizs, jo mērķis ir ne tikai modernizēt, bet arī izveidot.

A.Lapiņš:

Tādā gadījumā atsūtiet savu redakciju, izskatīsim.

Ā.Ārēns:

1.pielikuma 10.tabulā vajadzētu rediģēt virsrakstu, jo tabulā minētās nav tradicionāli audzējamās sugas Latvijā.

A.Lapiņš:

Tiks precizēts.

O.Ņemeņonoks:

1.pielikuma 23.punktā pie attiecināmajām izmaksām vajadzētu iekļaut arī specializēto transportu akvakultūrai. Lai varētu iegādāties, piemēram, specializēto transportu zivju pārvadāšanai, vai dīķu frēzēšanai u.tml.

A.Lapiņš:

Ministrija izvērtēs priekšlikumu.

J.Stikuts:

1.pielikumā nav paredzēts atbalsts pirmapstrādei.

A.Lapiņš:

Pirmapstrāde attiecas uz apstrādes pasākumu.

O.Ņemeņonoks:

Vai regula izslēdz traktortehnikas iegādi?

A.Lapiņš:

Regula to neizslēdz, bet jautājums ir vai akvakultūras uzņēmumiem traktori tiešām ir vajadzīgi, ja tie lielāko daļu laika stāvēs neizmantoti.

A.Reinholds:

Ja tiks atbalstīta traktortehnikas iegāde, tad atbalsta intensitāte tai būs ne vairāk par 25 %, tāpat kā tas ir laukiem.

4. Pasākuma „Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde un mārketings” projektu atlases kritēriju un attiecināmo izmaksu apspriešana.

Nolēma:

Apvienot MK noteikumu projekta 2.pielikuma 1.tabulā 3. un 4.rindu vienā rindā.

MK noteikumu projekta 2.pielikuma 17.punktā noteikt maksimālo attiecināmo izmaksu summu 3 miljoni latu, sīkāk nedalot pa attiecināmo izmaksu grupām.

MK noteikumu projekta 2.pielikuma 19.4.punktā vārdu „honorāri” aizstāt ar vārdu „pakalpojumi”.

Papildināt MK noteikumu projekta 2.pielikuma 19.1.6.punktu ar vārdiem „uzņēmuma vajadzībām”.

A.Bitem sagatavot un nosūtīt Zemkopības ministrijai argumentētu pamatojumu MK noteikumu projekta 2.pielikuma 2.tabulā minēto maksimālo attiecināmo izmaksu summas palielināšanai.

Izteiktie viedokļi:

A.Reinholds:

Šajā pasākumā varēs pieteikties arī jaunie uzņēmumi, finansējumu tie saņems pēc projekta realizēšanas, kad uzņēmums būs atzīts PVD.

A.Bite:

2.pielikuma 2.tabulā minētās maksimālās attiecināmās izmaksas ir pārāk zemas. Piedāvā sagatavot pamatotu priekšlikumu.

I.Cīrulis:

2.pielikuma 1.tabulā vajadzētu apvienot 3. un 4.rindu, jo tās ir vienlīdz svarīgas un nevajadzētu vienai no tām dot priekšroku.

A.Bite:

2.pielikuma 17.punktā minēto maksimālo attiecināmo izmaksu summu nevajadzētu dalīt

A.Bite:

Vai šajā pasākumā ar vārdu mārketings ir jāsaprot tas, ka atbalsts tiks sniegts līdzīgiem pasākumiem, kā iepriekšējā periodā reklāmai un pētījumiem?

E.Kubliņa:

Nē. Marketinga pasākumiem plašākā nozīmē atbalstu varēs saņemt 3.ass ietvaros pasākumā „Jaunu noieta tirgu sekmēšana un reklāmas kampaņas.

I.Voits:

Kā būtu pareizi jāsaprot 19.4. punktā minētie inženieru un konsultantu honorāri?

A.Lapiņš:

Aizstāsim vārdu „honorāri” ar vārdu „pakalpojumi”.

E.Puriņš:

Ierosina precizēt 19.1.6. punktu, lai novērstu EZF atbalsta pārklāšanos ar ERAF atbalstu ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībai apdzīvotās vietās, piemēram, norādot, ka ūdensapgādes un kanalizācijas, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas tiks izmantotas tikai uzņēmuma (ražošanas) vajadzībām.

5. Pasākuma „Investīcijas zvejas ostās un zivju izkraušanas vietās” projektu atlases kritēriju un attiecināmo izmaksu apspriešana.

Nolēma:

MK noteikumu projekta 3.pielikuma 16.1.punktā minēto atbalsta intensitāti palielināt no 70 uz 90 %.

Zemkopības ministrija izvērtēs vai pasākuma „Investīcijas zvejas ostās un zivju izkraušanas vietās” atbalsta saņēmēju dzīvotspēju ir nepieciešams izvērtēt pēc biznesa plāna.

Precizēt MK noteikumu projekta 3.pielikuma 2.tabulas numerāciju.

Zemkopības ministrija izvērtēs, kā nodrošināt to, lai pasākuma „Investīcijas zvejas ostās un zivju izkraušanas vietās” ietvaros atbalstītā molu un piestātņu būvniecība nepārklātos ar atbalstu no ERAF.

Izteiktie viedokļi:

I.Voits:

Biedrībām un nodibinājumiem nav nekādu aktīvu, nav pašu kapitāla.

J.Pētersons:

Biedrībām un nodibinājumiem nekad nebūs naudas tik lielu projektu realizācijai.

A.Lapiņš:

Biedrības un nodibinājumi varēs naudu aizņemties no bankām.

R.Derkačs:

Ierosina 16.1.punktā atbalsta intensitāti palielināt no 70 uz 90 %, jo kāpēc pašvaldībām ir 90 %, bet biedrībām un nodibinājumiem tikai 70 %, ja projekti būs kopējām vajadzībām?

I.Āboliņš:

Tā kā tie ir infrastruktūras projekti kopējām vajadzībām, vai vispār ir nepieciešams skatīties dzīvotspēju pēc biznesa plāna?

I.Voits:

3.pielikuma 2.tabulā trūkst 1.rindas.

E.Puriņš:

Vērš uzmanību, ka arī no ERAF plānots sniegt atbalstu molu un koplietošanas hidrotehnisko būvju rekonstrukcijai mazajās ostās. Aicina izvērtēt, kā nodalīt EZF un ERAF atbalstu molu būvniecībai.

A.Lapiņš:

Nedēļas laikā ZM sagaida priekšlikumus saistībā ar šiem noteikumiem. Pēc komentāru un priekšlikumu saņemšanas noteikumi ātrākais nedēļas laikā tiks salaboti un pēc tam ar redzamām izmaiņām tiks visiem nosūtīti.

Vadības grupas vadītājs A. Lapiņš

Protokolēja: A.Stahovskis