Kontakti

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām uzņēmējus sazināties ar ministrijas Zivsaimniecības departamenta atbildīgajām personām:
Baiba Āķe, tālr. 67027660, e-pasts baiba.ake@zm.gov.lv - par Latvijas zvejas kuģu nozvejas apstiprināšanu zvejas produkcijas eksportam;
Olga Adamenko, tālr. 67095042, e-pasts olga.adamenko@zm.gov.lv, lai precizētu informāciju par valstīm, kuras ir iekļautas nesadarbīgo trešo valstu sarakstā.

 

Kā arī jautājumu un neskaidrību gadījumā saistībā ar nozvejas sertifikātu apstiprināšanu zivju produkcijas importa gadījumā aicinām sazināties ar Valsts vides dienesta Zvejas kontroles departamenta Zvejas pārraudzības daļas atbildīgajām personām:
Varis Vītols, tālr. 67408162, e-pasts varis.vitols@vvd.gov.lv;
Maksims Segals, tālr. 67807931, mob.tālr.29338457,  e-pasts maksims.segals@vvd.gov.lv.


Informācija pieejama:

Padomes Regula (EK) Nr. 1005/2008 ( 2008. gada 29. septembris), ar ko izveido Kopienas sistēmu, lai aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju, un ar ko groza Regulas (EEK) Nr. 2847/93, (EK) Nr. 1936/2001 un (EK) Nr. 601/2004, un ar ko atceļ Regulas (EK) Nr. 1093/94 un (EK) Nr. 1447/1999:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1509700249442&uri=CELEX:02008R1005-20110309;

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 404/2011 ( 2011. gada 8. aprīlis), ar kuru pieņem sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenojama Padomes Regula (EK) Nr. 1224/2009, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1509700260840&uri=CELEX:02011R0404-20170101;

 

Izraksts no rokasgrāmatas par Padomes 2008. gada 29. septembra Regulas (EK)
Nr. 1005/2008, ar ko izveido Kopienas sistēmu, lai aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju, praktisko piemērošanu
(NNN regulas piemērošana) saīsināta redakcija (latviešu valodā):
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/handbook_lv.pdf

 

pilnā versija:
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/handbook_original_en.pdf