Latvijas vienotā koordinācijas iestāde (Single Liaison Office/ SLO)

Eiropas Komisijas Regulas (EK) Nr. 1010/2009 (2009. gada 22. oktobris), ar ko paredz sīki izstrādātu kārtību, kādā īstenojama Padomes Regula (EK) Nr. 1005/2008, ar ko izveido Kopienas sistēmu, lai aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju 39. panta prasības, kas paredz, ka katra dalībvalsts izraugās vienotu koordinācijas biroju (Single Liaison Office/ SLO), Latvijā šādas vienotās iestādes funkcijas pilda Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departaments.

 

Vienotā koordinācijas  iestāde nodrošina savstarpēju palīdzību (Mutual Assistance) starp dalībvalstīm:
-        Dalībvalstu un Eiropas Komisijas informēšanu par jebkādu iespējamu NNN zvejas darbību vai Regulas (EK) Nr. 1005/2008 42. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā minētajiem smagajiem pārkāpumiem vai arī dalībvalstij ir pamatotas aizdomas, ka šāda darbība vai pārkāpums var notikt;
-        Pieprasījumu par savstarpējas palīdzības nosūtīšanu, saņemšanu un koordināciju;

 

Atbilžu sagatavošanu un nosūtīšanu citas dalībvalsts SLO un/vai Eiropas Komisijai uz viņu savstarpējas palīdzības pieprasījumu.

 

Vienotās iestādes e-pasts iuu@zm.gov.lv.