Rūpnieciskās zvejas limiti piekrastes ūdeņos 2011.gadā

Rūpnieciskās zvejas limiti piekrastes ūdeņos 2011.gadā

Saskaņā ar Zvejniecības likuma 11.panta 4.daļu un iepriekš minēto noteikumu 2.punktu kopējie nozvejas limiti piekrastē tiek noteikti ievērojot, ka mencu nozvejas limits Baltijas jūras piekrastē ir vismaz 3% no Latvijas Republikai noteiktā mencu nozvejas apjoma, reņģu nozvejas limits Baltijas jūras piekrastē ir vismaz 4% no Latvijas Republikai noteiktā reņģu nozvejas apjoma, bet pārējo Eiropas Savienības tiesību aktos reglamentēto zivju sugu nozvejas limits piekrastē nav mazāks par iepriekšējā gadā zvejai piekrastē noteikto nozvejas limitu.

Ņemot vērā augstāk minēto un Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2010.gada 26.oktobrī apstiprināto regulu, ar ko 2011.gadam nosaka zvejas iespējas un ar tām saistītus nosacījumus konkrētiem zivju krājumiem un zivju krājumu grupām, kuri piemērojami Baltijas jūrā, Zemkopības ministrija informē, ka no Latvijas kopējās 2011.gadam paredzētās nozvejas kvotas zvejai piekrastē tiek paredzēti šādi nozvejas apjomi:

 

Zivju suga

Piekrastes ūdeņi

2010.gads

2011.gads

1) reņģes

Baltijas jūrā

140 t

119 t

2) reņģes

Rīgas jūras līcī

2937 t

2937 t

3) brētliņas

Baltijas jūrā

15 t

15 t

4) brētliņas

Rīgas jūras līcī

10 t

10 t

5) mencas

Baltijas jūrā

150.6 t

172 t

6) laši

Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī

2000 gb

2000 gb

 

Rūpnieciskās zvejas limiti piekrastē

Zemkopības ministrija informē, ka saskaņā ar Zvejniecības likuma 11.panta 4.2 daļu ir izdoti Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumi Nr.1375 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos”, kas nosaka Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos iedalāmo zvejas rīku skaita limitu vai nozvejas apjoma limitu, kas attiecas uz pašvaldībām, kuru administratīvā teritorija robežojas ar piekrastes ūdeņiem, kā arī šo limitu izmantošanas kārtību.

Ievērojot šo noteikumu 2. un 3.punktu, kā arī Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2009.gada 19.-20.oktobrī apstiprināto regulu, ar ko 2010.gadam nosaka zvejas iespējas un ar tām saistītus nosacījumus konkrētiem zivju krājumiem un zivju krājumu grupām, kuri piemērojami Baltijas jūrā, no Latvijas kopējās 2010.gadam paredzētās nozvejas kvotas zvejai piekrastē ir paredzēti šādi nozvejas apjomi:

1) reņģes Baltijas jūrā – 140 t,
2) reņģes Rīgas jūras līcī – 2937 t,
3) brētliņas Baltijas jūrā – 15 t,
4) brētliņas Rīgas jūras līcī – 10 t,
5) mencas Baltijas jūrā – 150.6 t,
6) laši Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī – 2000 gab.

 

Attiecīgajām pašvaldībām zvejai piekrastē aprēķinātie mencu nozvejas apjoma limiti 2010.gadam ir norādīti šeit: „Mencu nozvejas limiti piekrastes ūdeņos 2010.gadam”.