Rūpnieciskās zvejas limiti piekrastes ūdeņos 2013.gadā

Rūpnieciskās zvejas limiti piekrastes ūdeņos 2013.gadā

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumu Nr.1375 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos” 2.punktu kopējie nozvejas limiti piekrastē tiek noteikti ievērojot, ka mencu nozvejas limits Baltijas jūras piekrastē ir vismaz trīs procenti no Latvijas Republikai noteiktā mencu nozvejas apjoma, reņģu nozvejas limits Baltijas jūras piekrastē ir vismaz četri procenti no Latvijas Republikai noteiktā reņģu nozvejas apjoma, bet pārējo Eiropas Savienības tiesību aktos reglamentēto zivju sugu nozvejas limits piekrastē nav mazāks par iepriekšējā gadā zvejai piekrastē noteikto nozvejas limitu. Ņemot vērā augstāk minēto un Latvijai pieejamajās kopējās zvejas iespējas, kas noteiktas panākot politisku vienošanos Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2012.gada 23.oktobra sanāksmē par regulu, ar ko 2013.gadam nosaka zvejas iespējas un ar tām saistītus nosacījumus konkrētiem zivju krājumiem un zivju krājumu grupām, kuri piemērojami Baltijas jūrā, no Latvijas kopējās 2013.gadam paredzētās nozvejas kvotas zvejai piekrastē tiek paredzēti šādi nozvejas apjomi:

 

Zivju suga

Piekrastes ūdeņi

2012.gads 

2013.gads

reņģes

Baltijas jūrā

87 t

100 t

reņģes

Rīgas jūras līcī

2937 t

2937 t

brētliņas

Baltijas jūrā

15 t

15 t

brētliņas

Rīgas jūras līcī

10 t

10 t

mencas

Baltijas jūrā

196.8 t

179.5 t

laši

Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī

2000 gb

2000 gb

 

Attiecīgajām pašvaldībām zvejai piekrastē aprēķinātie mencu nozvejas apjoma limiti 2013.gadam ir: