Rūpnieciskās zvejas limiti piekrastes ūdeņos 2014.gadā

Rūpnieciskās zvejas limiti piekrastes ūdeņos 2014.gadā

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumu Nr.1375 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos” 2.punktu kopējie nozvejas limiti piekrastē tiek noteikti ievērojot, ka mencu nozvejas limits Baltijas jūras piekrastē ir vismaz trīs procenti no Latvijas Republikai noteiktā mencu nozvejas apjoma, reņģu nozvejas limits Baltijas jūras piekrastē ir vismaz četri procenti no Latvijas Republikai noteiktā reņģu nozvejas apjoma, bet pārējo Eiropas Savienības tiesību aktos reglamentēto zivju sugu nozvejas limits piekrastē nav mazāks par iepriekšējā gadā zvejai piekrastē noteikto nozvejas limitu.  Ņemot vērā augstāk minēto un Latvijai pieejamajās kopējās zvejas iespējas, kas noteiktas panākot politisku vienošanos Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2013.gada 17.oktobra sanāksmē par regulu, ar ko 2014.gadam nosaka zvejas iespējas un ar tām saistītus nosacījumus konkrētiem zivju krājumiem un zivju krājumu grupām, kuri piemērojami Baltijas jūrā, no Latvijas kopējās 2014.gadam paredzētās nozvejas kvotas zvejai piekrastē tiek paredzēti šādi nozvejas apjomi:

 

Nozvejas apjomi

Zivju suga Piekrastes ūdeņi 2013.gads 2014.gads
reņģes Baltijas jūrā 100 t 125 t
reņģes Rīgas jūras līcī 2937 t 2937 t
brētliņas Baltijas jūrā 15 t 15 t
brētliņas Rīgas jūras līcī 10 t 10 t
mencas Baltijas jūrā 179.5 t 187.3 t
laši Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī 2000 gb 2000 gb

 

Attiecīgajām pašvaldībām zvejai piekrastē aprēķinātie mencu nozvejas apjoma limiti 2014.gadam ir:

 

Mencu nozvejas limiti piekrastes ūdeņos 2014.gadam

Pašvaldība, uz kuras teritorijas piekrasti attiecas limits Pagasts, uz kura teritorijas piekrasti attiecas limits Mencu nozvejas apjoms kg
Ventspils pilsēta   2341
Ventspils novads Tārgale 2491
Vārve 1854
Užava 4907
Jūrkalne 19517
Kopā Ventspils novads 31110
Pāvilostas novads Saka 39895
Vērgale 14984
Kopā Pāvilostas novads 54879
Grobiņas novads Medze 1292
Liepājas pilsēta   34482
Nīcas novads Nīca 55647
Rucavas novads Rucava 9890
Kopā   187300