Rūpnieciskās zvejas limiti piekrastes ūdeņos 2015.gadā

Rūpnieciskās zvejas limiti piekrastes ūdeņos 2015.gadā

Saskaņā ar Zvejniecības likuma 11.panta ceturto daļu, Latvijas Republikai iedalītais kopējais pieļaujamais nozvejas apjoms teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos, kā arī citu Eiropas Savienības dalībvalstu ūdeņos un starptautiskajos ūdeņos vai to trešo valstu ūdeņos, ar kurām Eiropas Savienībai ir noslēgti nolīgumi zivsaimniecības jomā, noteikts Eiropas Savienības tiesību aktos. Kopējo pieļaujamo nozvejas apjomu (nozvejas kvotu) Latvijas Republikas teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos sadala zvejai Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos un zvejai aiz piekrastes ūdeņiem. Ūdeņu dalījumu piekrastes ūdeņos un ūdeņos aiz piekrastes ūdeņiem nosaka atbilstoši normām, kas noteiktas Ministru kabineta noteikumos par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos. No Latvijas Republikai noteiktā kopējā pieļaujamā nozvejas apjoma zvejai piekrastē iedala šādu nozvejas apjomu:

1) brētliņu zvejai Baltijas jūrā — ne mazāk par 0,04 procentiem;
2) brētliņu zvejai Rīgas jūras līcī — ne mazāk par 0,6 procentiem;
3) lašu zvejai — ne mazāk par 6 procentiem;
4) mencu zvejai Baltijas jūras austrumu daļā — ne mazāk par 3 procentiem;
5) reņģu zvejai Baltijas jūrā — ne mazāk par 4 procentiem;
6) reņģu zvejai Rīgas jūras līcī — ne mazāk par 15 procentiem.

 

Ņemot vērā augstāk minēto un Latvijai pieejamajās kopējās zvejas iespējas, kas noteiktas Padomes 2014.gada 10.novembra regulā Nr.1221/2014, ar ko 2015. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Baltijas jūrā, un groza Regulu (ES) Nr. 43/2014 un Regulu (ES) Nr. 1180/2013, no Latvijas kopējās 2015.gadam paredzētās nozvejas kvotas zvejai piekrastē tiek paredzēti šādi nozvejas apjomi:

 

Nozvejas apjomi

Zivju suga Piekrastes ūdeņi 2014.gads 2015.gads
reņģes Baltijas jūrā 125 t 181 t
reņģes Rīgas jūras līcī 2937 t 3131 t
brētliņas Baltijas jūrā 15 t 11 t
brētliņas Rīgas jūras līcī 10 t 8 t
mencas Baltijas jūrā 187.3 t 149 t
laši Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī 2000 gb 2000 gb

 

Attiecīgajām pašvaldībām zvejai piekrastē aprēķinātie mencu nozvejas apjoma limiti 2015.gadam ir:

 

Mencu nozvejas limiti piekrastes ūdeņos 2015.gadam

Pašvaldība, uz kuras teritorijas piekrasti attiecas limits Pagasts, uz kura teritorijas piekrasti attiecas limits Mencu nozvejas apjoms kg
Ventspils pilsēta   1863
Ventspils novads Tārgale 1982
Vārve 1475
Užava 3903
Jūrkalne 15526
Kopā Ventspils novads 22886
Pāvilostas novads Saka 31737
Vērgale 11920
Kopā Pāvilostas novads 43657
Grobiņas novads Medze 1028
Liepājas pilsēta   27431
Nīcas novads Nīca 44268
Rucavas novads Rucava 7867
Kopā   149000

 

 

Reņģu nozvejas limiti piekrastes ūdeņos 2015.gadam pa ģeogrāfiskiem rajoniem

Nr.
p.
k.
Pašvaldība, uz kuras teritorijas piekrasti attiecas limits Rīgas jūras līča piekrastes dalījums ģeogrāfiskos rajonos Rīgas jūras līča reņģes nozvejas apjoma limits % pa piekrastes ģeogrāfiskiem rajoniem Rīgas jūras līča reņģes nozvejas apjoma limits tonnās
1. Limbažu novads Austrumu rajons 21,7 500
2. Salacgrīvas novads
3. Saulkrastu novads Dienvidu rajons 35,1 809
4. Carnikavas novads
5. Rīgas pilsēta
6. Jūrmalas pilsēta
7. Engures novads Rietumu rajons 43,2 996
8. Mērsraga novads
9. Rojas novads
10. Dundagas novads