Rūpnieciskās zvejas limiti piekrastes ūdeņos 2016.gadā

Rūpnieciskās zvejas limiti piekrastes ūdeņos 2016.gadā

Saskaņā ar Zvejniecības likuma 11.panta ceturto daļu, Latvijas Republikai iedalītais kopējais pieļaujamais nozvejas apjoms teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos, kā arī citu Eiropas Savienības dalībvalstu ūdeņos un starptautiskajos ūdeņos vai to trešo valstu ūdeņos, ar kurām Eiropas Savienībai ir noslēgti nolīgumi zivsaimniecības jomā, noteikts Eiropas Savienības tiesību aktos. Kopējo pieļaujamo nozvejas apjomu (nozvejas kvotu) Latvijas Republikas teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos sadala zvejai Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos un zvejai aiz piekrastes ūdeņiem. Ūdeņu dalījumu piekrastes ūdeņos un ūdeņos aiz piekrastes ūdeņiem nosaka atbilstoši normām, kas noteiktas Ministru kabineta noteikumos par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos. No Latvijas Republikai noteiktā kopējā pieļaujamā nozvejas apjoma zvejai piekrastē iedala šādu nozvejas apjomu:

1) brētliņu zvejai Baltijas jūrā — ne mazāk par 0,04 procentiem;
2) brētliņu zvejai Rīgas jūras līcī — ne mazāk par 0,6 procentiem;
3) lašu zvejai — ne mazāk par 6 procentiem;
4) mencu zvejai Baltijas jūras austrumu daļā — ne mazāk par 3 procentiem;
5) reņģu zvejai Baltijas jūrā — ne mazāk par 4 procentiem;
6) reņģu zvejai Rīgas jūras līcī — ne mazāk par 15 procentiem.

 

Ņemot vērā augstāk minēto un Latvijai pieejamajās kopējās zvejas iespējas, kas noteiktas Padomes 2015.gada 17.novembra regulā (ES) 2015/2072 ar ko 2016.gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Baltijas jūrā, un groza Regulu (ES) Nr.1221/2014 un Regulu (ES) 2015/104, no Latvijas kopējās 2016.gadam paredzētās nozvejas kvotas zvejai piekrastē tiek paredzēti šādi nozvejas apjomi:

 

Nozvejas apjomi

Zivju suga Piekrastes ūdeņi 2015.gads 2016.gads
reņģes Baltijas jūrā 181 t 197 t
reņģes Rīgas jūras līcī 3131 t 2818 t
brētliņas Baltijas jūrā 11 t 11 t
brētliņas Rīgas jūras līcī 8 t 7 t
mencas Baltijas jūrā 149 t 105,4 t
laši Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī 2000 gb 759 gb

 

Attiecīgajām pašvaldībām zvejai piekrastē aprēķinātie mencu nozvejas apjoma limiti 2016.gadam ir:

 

Mencu nozvejas limiti piekrastes ūdeņos 2016.gadam

Pašvaldība, uz kuras teritorijas piekrasti attiecas limits Pagasts, uz kura teritorijas piekrasti attiecas limits Mencu nozvejas apjoms kg
Ventspils pilsēta   1318
Ventspils novads Tārgale 1402
Vārve 1043
Užava 2762
Jūrkalne 10983
Kopā Ventspils novads 16190
Pāvilostas novads Saka 22450
Vērgale 8432
Kopā Pāvilostas novads 30882
Grobiņas novads Medze 727
Liepājas pilsēta   19404
Nīcas novads Nīca 31314
Rucavas novads Rucava 5565
Kopā   105400

 

Reņģu nozvejas limiti piekrastes ūdeņos 2016.gadam pa ģeogrāfiskiem rajoniem

Nr.
p.
k.
Pašvaldība, uz kuras teritorijas piekrasti attiecas limits Rīgas jūras līča piekrastes dalījums ģeogrāfiskos rajonos Rīgas jūras līča reņģes nozvejas apjoma limits % pa piekrastes ģeogrāfiskiem rajoniem Rīgas jūras līča reņģes nozvejas apjoma limits tonnās
1. Limbažu novads Austrumu rajons 21,7 587
2. Salacgrīvas novads
3. Saulkrastu novads Dienvidu rajons 35,1 949
4. Carnikavas novads
5. Rīgas pilsēta
6. Jūrmalas pilsēta
7. Engures novads Rietumu rajons 43,2 1169
8. Mērsraga novads
9. Rojas novads
10. Dundagas novads

KOPĀ

100

2705

 

*No kopējā Rīgas jūras līča piekrastei paredzētā reņģu nozvejas apjoma limita (2818 tonnām) nodalīti 4% jeb 113 tonnas reņģu zvejai ar tīkliem.