Rūpnieciskās zvejas limiti piekrastes ūdeņos 2017.gadā

Rūpnieciskās zvejas limiti piekrastes ūdeņos 2017.gadā

Saskaņā ar Zvejniecības likuma 11.panta ceturto daļu, Latvijas Republikai iedalītais kopējais pieļaujamais nozvejas apjoms teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos, kā arī citu Eiropas Savienības dalībvalstu ūdeņos un starptautiskajos ūdeņos vai to trešo valstu ūdeņos, ar kurām Eiropas Savienībai ir noslēgti nolīgumi zivsaimniecības jomā, noteikts Eiropas Savienības tiesību aktos. Kopējo pieļaujamo nozvejas apjomu (nozvejas kvotu) Latvijas Republikas teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos sadala zvejai Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos un zvejai aiz piekrastes ūdeņiem. Ūdeņu dalījumu piekrastes ūdeņos un ūdeņos aiz piekrastes ūdeņiem nosaka atbilstoši normām, kas noteiktas Ministru kabineta noteikumos par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos. No Latvijas Republikai noteiktā kopējā pieļaujamā nozvejas apjoma zvejai piekrastē iedala šādu nozvejas apjomu:

1) brētliņu zvejai Baltijas jūrā — ne mazāk par 0,04 procentiem;
2) brētliņu zvejai Rīgas jūras līcī — ne mazāk par 0,6 procentiem;
3) lašu zvejai — ne mazāk par 6 procentiem;
4) mencu zvejai Baltijas jūras austrumu daļā — ne mazāk par 3 procentiem;
5) reņģu zvejai Baltijas jūrā — ne mazāk par 4 procentiem;
6) reņģu zvejai Rīgas jūras līcī — ne mazāk par 15 procentiem.
 
Ņemot vērā augstāk minēto un Latvijai pieejamajās kopējās zvejas iespējas, kas noteiktas Padomes 2016.gada 28. oktobra Regulā (ES) 2016/1903 ar ko 2017. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Baltijas jūrā, un groza Regulu (ES) 2016/72, no Latvijas kopējās 2017.gadam paredzētās nozvejas kvotas zvejai piekrastē tiek paredzēti šādi nozvejas apjomi:

 

Nozvejas apjomi

Zivju

suga

Piekrastes ūdeņi 2016.gads 2017.gads
reņģes Baltijas jūrā 197 t 212 t
reņģes Rīgas jūras līcī 2818 t 2509 t
brētliņas Baltijas jūrā 11 t 14 t
brētliņas Rīgas jūras līcī 7 t 9 t
mencas Baltijas jūrā 105,4 t 79 t
laši Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī 759 gb 759 gb

 

Attiecīgajām pašvaldībām zvejai piekrastē aprēķinātie mencu nozvejas apjoma limiti 2017.gadam ir:

 

Mencu nozvejas limiti piekrastes ūdeņos 2017.gadam

Pašvaldība, uz kuras teritorijas piekrasti attiecas limits Pagasts, uz kura teritorijas piekrasti attiecas limits Mencu nozvejas apjoma limits % pa pašvaldībām* Mencu nozvejas apjoms (kg)
Ventspils pilsēta   1,25 988
Ventspils novads Tārgale 1,33 1050
Vārve 0,99 782
Užava 2,62 2070
Jūrkalne 10,42 8232
Kopā Ventspils novads 15,36 12134
Pāvilostas novads Saka 21,30 16827
Vērgale 8,00 6320
Kopā Pāvilostas novads 29,30 23147
Grobiņas novads Medze 0,69 545
Liepājas pilsēta   18,41 14544
Nīcas novads Nīca 29,71 23471
Rucavas novads Rucava 5,28 4171
Kopā   100 79000

 

*atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumu Nr.1375 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos” 1.pielikumam.

 

Reņģu nozvejas limiti piekrastes ūdeņos 2017.gadam pa ģeogrāfiskiem rajoniem

Nr.
p.
k.
Pašvaldība, uz kuras teritorijas piekrasti attiecas limits Rīgas jūras līča piekrastes dalījums ģeogrāfiskos rajonos Rīgas jūras līča reņģes nozvejas apjoma limits % pa piekrastes ģeogrāfiskiem rajoniem* Rīgas jūras līča reņģes nozvejas apjoma limits tonnās
1. Limbažu novads Austrumu rajons 21,7 523
2. Salacgrīvas novads
3. Saulkrastu novads Dienvidu rajons 35,1 845
4. Carnikavas novads
5. Rīgas pilsēta
6. Jūrmalas pilsēta
7. Engures novads Rietumu rajons 43,2 1041
8. Mērsraga novads
9. Rojas novads
10. Dundagas novads

KOPĀ

100

2409**

* atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumu Nr.1375 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos” 3.pielikumam.
** no kopējā Rīgas jūras līča piekrastei paredzētā reņģu nozvejas apjoma limita (2509 tonnām) nodalīti 4% jeb 100 tonnas reņģu zvejai ar tīkliem saskaņā ar iepriekš minēto Ministru kabineta noteikumu Nr.1375 2.2.apakšpunktu.