Rūpnieciskās zvejas limiti piekrastes ūdeņos 2018.gadā

Rūpnieciskās zvejas limiti piekrastes ūdeņos 2018.gadā

Saskaņā ar Zvejniecības likuma 11.panta ceturto daļu, Latvijas Republikai iedalītais kopējais pieļaujamais nozvejas apjoms teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos, kā arī citu Eiropas Savienības dalībvalstu ūdeņos un starptautiskajos ūdeņos vai to trešo valstu ūdeņos, ar kurām Eiropas Savienībai ir noslēgti nolīgumi zivsaimniecības jomā, noteikts Eiropas Savienības tiesību aktos. Kopējo pieļaujamo nozvejas apjomu (nozvejas kvotu) Latvijas Republikas teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos sadala zvejai Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos un zvejai aiz piekrastes ūdeņiem. Ūdeņu dalījumu piekrastes ūdeņos un ūdeņos aiz piekrastes ūdeņiem nosaka atbilstoši normām, kas noteiktas Ministru kabineta noteikumos par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos. No Latvijas Republikai noteiktā kopējā pieļaujamā nozvejas apjoma zvejai piekrastē iedala šādu nozvejas apjomu:

1) brētliņu zvejai Baltijas jūrā — ne mazāk par 0,04 procentiem;
2) brētliņu zvejai Rīgas jūras līcī — ne mazāk par 0,6 procentiem;
3) lašu zvejai — ne mazāk par 6 procentiem;
4) mencu zvejai Baltijas jūras austrumu daļā — ne mazāk par 3 procentiem;
5) reņģu zvejai Baltijas jūrā — ne mazāk par 4 procentiem;
6) reņģu zvejai Rīgas jūras līcī — ne mazāk par 15 procentiem.
 

Ņemot vērā augstāk minēto un Latvijai pieejamajās kopējās zvejas iespējas, kas noteiktas Padomes 2016.gada 27. oktobra Regulā (ES) 2017/1970 ar ko 2018. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Baltijas jūrā, un groza Regulu (ES) 2017/127, no Latvijas kopējās 2018.gadam paredzētās nozvejas kvotas zvejai piekrastē tiek paredzēti šādi nozvejas apjomi:

 
Nozvejas apjomi

Zivju

suga

Piekrastes ūdeņi 2017.gads 2018.gads
reņģes Baltijas jūrā 212 t 254 t
reņģes Rīgas jūras līcī 2509 t 2341 t
brētliņas Baltijas jūrā 14 t 14 t
brētliņas Rīgas jūras līcī 9 t 9 t
mencas Baltijas jūrā 79 t 73 t
laši Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī 759 gb 721 gb

 

Attiecīgajām pašvaldībām zvejai piekrastē aprēķinātie mencu nozvejas apjoma limiti 2018.gadam ir:

 

Mencu nozvejas limiti piekrastes ūdeņos 2018.gadam

Pašvaldība, uz kuras teritorijas piekrasti attiecas limits Pagasts, uz kura teritorijas piekrasti attiecas limits Mencu nozvejas apjoma limits % pa pašvaldībām* Mencu nozvejas apjoma limits (kg)
Ventspils pilsēta   1,21 883
Ventspils novads Tārgale 1,29 940
Vārve 0,96 700
Užava 2,54 1851
Jūrkalne 10,09 7363
Kopā Ventspils novads 14,87 10854
Pāvilostas novads Saka 20,62 15052
Vērgale 7,74 5653
Kopā Pāvilostas novads 28,36 20705
Grobiņas novads Medze 0,67 488
Liepājas pilsēta   17,82 13009
Nīcas novads Nīca 28,76 20994
Rucavas novads Rucava 5,11 3731
Baltijas jūras piekrastes pašvaldības Ventspils pilsēta, Ventspils novads, Pāvilostas novads, Grobiņas novads, Liepājas pilsēta, Nīcas novads, Rucavas novads 2,00** 1460
Rīgas jūras līča piekrastes pašvaldības Limbažu novads, Salacgrīvas novads, Saulkrastu novads, Carnikavas novads, Rīgas pilsēta, Jūrmalas pilsēta, Engures novads, Mērsraga novads, Rojas novads, Dundagas novads 1,20** 876
Kopā   100 73000

 

*atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumu Nr.1375 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos” 1.pielikumam.

** Nesadalīts apjoms no kopējā nozvejas apjoma, tikai piezvejas vajadzībām, kopumā pa visām pašvaldībām.

 

Reņģu nozvejas limiti piekrastes ūdeņos 2018.gadam pa ģeogrāfiskiem rajoniem

Nr.
p.
k.
Pašvaldība, uz kuras teritorijas piekrasti attiecas limits Rīgas jūras līča piekrastes dalījums ģeogrāfiskos rajonos Rīgas jūras līča reņģes nozvejas apjoma limits % pa piekrastes ģeogrāfiskiem rajoniem* Rīgas jūras līča reņģes nozvejas apjoma limits tonnās
1. Limbažu novads Austrumu rajons 21,7 487
2. Salacgrīvas novads
3. Saulkrastu novads Dienvidu rajons 35,1 789
4. Carnikavas novads
5. Rīgas pilsēta
6. Jūrmalas pilsēta
7. Engures novads Rietumu rajons 43,2 971
8. Mērsraga novads
9. Rojas novads
10. Dundagas novads

KOPĀ

100

2247**

* atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumu Nr.1375 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos” 3.pielikumam.
** no kopējā Rīgas jūras līča piekrastei paredzētā reņģu nozvejas apjoma limita (2509 tonnām) nodalīti 4% jeb 100 tonnas reņģu zvejai ar tīkliem saskaņā ar iepriekš minēto Ministru kabineta noteikumu Nr.1375 2.2.apakšpunktu.