Rūpnieciskās zvejas limiti piekrastes ūdeņos 2019.gadā

Rūpnieciskās zvejas limiti piekrastes ūdeņos 2019.gadā

Saskaņā ar Zvejniecības likuma 11.panta ceturto daļu, Latvijas Republikai iedalītais kopējais pieļaujamais nozvejas apjoms teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos, kā arī citu Eiropas Savienības dalībvalstu ūdeņos un starptautiskajos ūdeņos vai to trešo valstu ūdeņos, ar kurām Eiropas Savienībai ir noslēgti nolīgumi zivsaimniecības jomā, tiek noteikts Eiropas Savienības tiesību aktos. Kopējo pieļaujamo nozvejas apjomu (nozvejas kvotu) Latvijas Republikas teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos sadala zvejai Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos un zvejai aiz piekrastes ūdeņiem. Savukārt ūdeņu dalījumu piekrastes ūdeņos un ūdeņos aiz piekrastes ūdeņiem nosaka atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumiem Nr. 296 “Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos”. No Latvijas Republikai noteiktā kopējā pieļaujamā nozvejas apjoma zvejai piekrastē, saskaņā ar Zvejniecības likuma 11.panta ceturto daļu, iedala šādu nozvejas apjomu:

1) brētliņu zvejai Baltijas jūrā — ne mazāk par 0,04 procentiem;
2) brētliņu zvejai Rīgas jūras līcī — ne mazāk par 0,6 procentiem;
3) lašu zvejai — ne mazāk par 6 procentiem;
4) mencu zvejai Baltijas jūras austrumu daļā — ne mazāk par 3 procentiem;
5) reņģu zvejai Baltijas jūrā — ne mazāk par 4 procentiem;
6) reņģu zvejai Rīgas jūras līcī — ne mazāk par 15 procentiem.

 

Ņemot vērā augstāk minēto un Latvijai pieejamajās kopējās zvejas iespējas, kas noteiktas Padomes 2018. gada 30. oktobra Regulā (ES) 2018/1628, ar ko 2019. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Baltijas jūrā, un groza Regulu (ES) 2018/120, no Latvijas kopējās 2019.gadam paredzētās nozvejas kvotas zvejai piekrastē tiek paredzēti šādi nozvejas apjomi:

 

Nozvejas apjomi

Zivju

suga

Piekrastes ūdeņi 2018.gads 2019.gads
reņģes Baltijas jūrā 254 t 189 t
reņģes Rīgas jūras līcī 2341 t 2506 t
brētliņas Baltijas jūrā 14 t 14 t
brētliņas Rīgas jūras līcī 9 t 9 t
mencas Baltijas jūrā 73 t 62 t
laši Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī 721 gb 721 gb

 

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumu Nr.1375 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos” (turpmāk – MK noteikumi Nr.1375) 2.2. apakšpunktam tīklu zvejai Rīgas jūras līča piekrastē iedala četrus procentus no kopējā Rīgas jūras līča piekrastei paredzētā reņģu nozvejas apjoma limita un šis nozvejas apjoms netiek sadalīts pa ģeogrāfiskajiem rajoniem. 

 

Savukārt MK noteikumu Nr.1375 2.1. apakšpunktā ir noteikts, ka mencu nozvejas apjoma limitu komerciālajai zvejai Rīgas jūras līča un Baltijas jūras piekrastē ar jebkura veida zvejas rīku, kad menca nav zvejas mērķsuga, iedala kā procentuāli nesadalītu apjomu no kopējā nozvejas apjoma tikai piezvejas vajadzībām kopumā pa visām pašvaldībām, kuru administratīvās teritorijas robežojas ar Rīgas jūras līča vai attiecīgi Baltijas jūras piekrastes ūdeņiem. Jāņem vērā, ka atbilstoši šo noteikumu 5.2. apakšpunktam Baltijas jūras piekrastes pašvaldības izskata arī to zvejnieku pieprasījumus, kas zvejo, izmantojot iepriekš minēto kopējo mencu piezvejas limitu, par iespēju saņemt mencu nozvejas apjoma limitu, ja gada laikā citu zivju sugu zvejā attiecīgajam zvejniekam ir sasniegts 100 kg liels mencu piezvejas apjoms.

 

Attiecīgajām pašvaldībām zvejai piekrastē aprēķinātie mencu un reņģu nozvejas apjoma limiti 2019.gadam ir:

 

Mencu nozvejas limiti piekrastes ūdeņos 2019.gadam

Pašvaldība, uz kuras teritorijas piekrasti attiecas limits Pagasts, uz kura teritorijas piekrasti attiecas limits Mencu nozvejas apjoma limits % pa pašvaldībām* Mencu nozvejas apjoma limits (kg)
Ventspils pilsēta   1,21 750
Ventspils novads Tārgale 1,29 799
Vārve 0,96 594
Užava 2,54 1574
Jūrkalne 10,09 6253
Kopā Ventspils novads 14,87 6253
Pāvilostas novads Saka 20,62 12784
Vērgale 7,74 4799
Kopā Pāvilostas novads 28,36 17583
Grobiņas novads Medze 0,67 415
Liepājas pilsēta   17,82 11049
Nīcas novads Nīca 28,76 17831
Rucavas novads Rucava 5,11 3168
Baltijas jūras piekrastes pašvaldības Ventspils pilsēta, Ventspils novads, Pāvilostas novads, Grobiņas novads, Liepājas pilsēta, Nīcas novads, Rucavas novads 2,00 1240**
Rīgas jūras līča piekrastes pašvaldības Limbažu novads, Salacgrīvas novads, Saulkrastu novads, Carnikavas novads, Rīgas pilsēta, Jūrmalas pilsēta, Engures novads, Mērsraga novads, Rojas novads, Dundagas novads 1,20 744**
Kopā   100 62000

Piezīmes.

* Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumu Nr.1375 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos” 1.pielikumam.

** Nesadalīts apjoms no kopējā nozvejas apjoma, tikai piezvejas vajadzībām, kopumā pa visām pašvaldībām.

 

 

Reņģu nozvejas limiti piekrastes ūdeņos 2019.gadam pa ģeogrāfiskiem rajoniem

Nr.
p.
k.
Pašvaldība, uz kuras teritorijas piekrasti attiecas limits Rīgas jūras līča piekrastes dalījums ģeogrāfiskos rajonos Rīgas jūras līča reņģes nozvejas apjoma limits % pa piekrastes ģeogrāfiskiem rajoniem* Rīgas jūras līča reņģes nozvejas apjoma limits tonnās
1. Limbažu novads Austrumu rajons 21,7 522
2. Salacgrīvas novads
3. Saulkrastu novads Dienvidu rajons 35,1 845
4. Carnikavas novads
5. Rīgas pilsēta
6. Jūrmalas pilsēta
7. Engures novads Rietumu rajons 43,2 1039
8. Mērsraga novads
9. Rojas novads
10. Dundagas novads

KOPĀ

100

2406**

* atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumu Nr.1375 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos” 3.pielikumam.
** no kopējā Rīgas jūras līča piekrastei paredzētā reņģu nozvejas apjoma limita (2509 tonnām) nodalīti 4% jeb 100 tonnas reņģu zvejai ar tīkliem saskaņā ar iepriekš minēto Ministru kabineta noteikumu Nr.1375 2.2.apakšpunktu.