Zivju fonda padome

RĪKOJUMS
Rīgā
11.03.2020.                                Nr.32

 

Par Zivju fonda padomes sastāvu

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 1995. gada 19. decembra noteikumu Nr. 388 „Zivju fonda nolikums” 9. un 10.punktu:

 

1. Apstiprināt Zivju fonda padomi (turpmāk – padome) šādā sastāvā:

 

Padomes vadītājs: Normunds Riekstiņš Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta direktors

 

Padomes locekļi: Inese Bārtule Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta direktora vietniece

 

Daiga Vilkaste Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības departamenta direktore

 

Evija Šmite Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts vides dienesta ģenerāldirektora vietniece, Zvejas kontroles departamenta direktore

 

Vairis Šantars Finanšu ministrijas Budžeta departamenta Reģionālās attīstības, zemkopības un vides finansēšanas nodaļas vadītāja vietnieks

 

Monvīds Švarcs biedrības “Latvijas Pašvaldību savienība” pārstāvis, Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs

 

Eduards Burģelis biedrības "Latvijas Makšķerēšanas sporta federācija" pārstāvis

 

Valērijs Gabrāns biedrības „Latvijas Makšķernieku asociācija” valdes loceklis

 

Ilmārs Lielmanis biedrības "Latvijas Zivsaimnieku asociācija" pārstāvis

 

Ēvalds Urtāns biedrības "Latvijas Zvejnieku federācija" valdes priekšsēdētājs

 

Aivars Bērziņš Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” direktors

 

Didzis Ustups Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” Zivju resursu pētniecības departamenta vadītājs

 

2. Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamentam nodrošināt padomes sekretariāta funkcijas veikšanu.

 

3. Padomes pilnvaru termiņš ir no 2020.gada 12. marta līdz 2025. gada 11. martam.

 

4. Zemkopības ministrijas 2019. gada 5. decembra rīkojums Nr. 148 „Par Zivju fonda padomes sastāvu” zaudē spēku 2020.gada 12.martā.

 

Ministrs                                 K. Gerhards