Sēklkopība

Sēklu un šķirņu apriti regulē Sēklu un šķirņu aprites likums, kura mērķis ir aizsargāt sēklu patērētājus no nekvalitatīvu sēklu lietošanas sējai un reglamentēt lauksaimniecības kultūraugu, dārzeņu, augļu koku un ogulāju šķirņu apriti.

 

Prasības sēklaudzēšanai un sēklu tirdzniecībai nosaka labības, lopbarības augu, eļļas augu un šķiedraugu, kartupeļu, biešu un dārzeņu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi.

 

Sēklu apriti uzrauga un kontrolē Valsts augu aizsardzības dienests.

 

AKTUĀLI!

 

2020. gadā veikti grozījumi normatīvajos aktos sēklu un šķirņu aprites jomā

 

2020.gadā veikti grozījumi gandrīz visos sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumos: eļļas augu un šķiedraugu, kartupeļu un sēklas kartupeļu, dārzeņu, labības un lopbarības augu. 

 

Visos iepriekšminētajos noteikumos ir pārņemtas Direktīvas 2020/177 prasības un pārskatītas sēklu sertifikācijas un tirdzniecības prasības. 

 

Visu noteikumu kopīgie grozījumi - 

Noteikumi papildināti ar:

 • ES reglamentēto nekarantīnas organismu (RNKO) pieļaujamajiem līmeņiem lauku apskatē un sēklās;
 • prasību, ka personu, kura nodarbojas ar to augu sugu sēklaudzēšanu vai sēklu apriti, kurām ir RNKO, Valsts augu aizsardzības dienests (dienests) reģistrēs Profesionālo operatoru oficiālajā reģistrā;
 • prasību, ka tirdzniecībā nonākot augu sugai, kurai ir noteikti RNKO, nepieciešams pievienot augu pasi* oficiālās etiķetes krāsā ar visu etiķetes informāciju.

 

Visos sēklaudzēšanas un tirdzniecības noteikumos noteikts, ka:

 • sēklām kvalitātes pārbaudē nenoteiks mitrumu, ja tās pirms tam ir apstrādātas ar biopreparātiem, augu aizsardzības līdzekļiem (AAL) un ar citām ķīmiskām vielām. Šīm sēklām atkārtotu kvalitātes pārbaudi varēs veikt pēc gada vai diviem, ņemot vērā katros noteikumos noteiktās prasības; 
 • iesnieguma iesniegšanas datums lauku apskatei dienestā turpmāk būs līdz 25. maijam;
 • sēklaudzētājam -
  • dienesta inspektoram jāsniedz informācija par sēklaudzēšanas sējumos lietotajiem AAL un mēslošanas līdzekļiem un to lietošanas laiku;
  • vienojoties ar dienesta inspektoru par lauku apskates laiku, būs jānodrošina, lai lauku apskate notiktu atbilstošā periodā pēc lauka apstrādes ar AAL un mēslošanas līdzekļiem;
  • jānodrošina piekļuve sēklaudzēšanas laukam un jāuzrāda lauka atrašanās vieta dabā;

 

 • ja sēklaudzēšanas lauks jau pēc vienošanās par apskati bez brīdinājuma būs ticis apstrādāts ar AAL un mēslošanas līdzekļiem, dienesta inspektoram būs tiesības nedoties lauku apskatē;

 

 • sēklu kvalitātes testēšanas rezultāti tiks norādīti vienā dokumentā - sēklu testēšanas pārskatā, kurā būs norādīts, vai sēklu partija atbilst noteikumu prasībām (vairs nebūs sēklu sertifikāta un pārskata "Sēklu novērtēšanas rezultāti"). Sēklu partijām, kurām sēklu sertifikāts un sēklu novērtēšanas pārskats ticis izsniegts līdz 2020. gada 31. maijam, sēklu sertifikāts būs derīgs līdz attiecīgās sēklu partijas iztirgošanai, bet pārskats – līdz nākamajai nepieciešamajai atkārtotajai sēklu kvalitātes pārbaudei

 

Katru noteikumu atšķirīgie grozījumi –

 

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 17. februāra noteikumos Nr. 152 "Lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi" (Ministru kabineta 26.05.2020. noteikumi Nr. 328 (LV, 103B, 29.05.2020.))

 

Noteikumu grozījumos noteikts, ka: 

 • sējas lucernas (Medicago sativa L.) sēklaudzēšanas laukā nav pieļaujama RNKO klātbūtne. Ja rodas aizdomas par RNKO klātbūtni, dienesta inspektors pabeidz sējas lucernas lauku apskati, bet lauku apskates protokolu izsniedz tikai pēc aizdomīgo objektu laboratoriskās pārbaudes;

 

 • sēklaudzētājam izveidojot sējas lucernas sēklaudzēšanas sējumu, jāinformē dienests 60 dienu laikā pēc sējas, lai dienesta inspektors varētu veikt sējumu pārbaudi RNKO klātbūtnes konstatēšanai. Dienestu var informēt, piezvanot vai nosūtot e-pasta vēstuli uz oficiālo dienesta e-pasta adresi;

 

Noteikumu grozījumos:

 • grozīts grūti nošķirojamo augu sugu saraksts. No saraksta svītrotas daudzas tādas nezāļu un kultūraugu sugas, kuru sēklas tīrīšanas procesā ir iespējams ātri un kvalitatīvi attīrīt no citu augu sugu sēklām. Turpmāk lauka apskatē tiks uzskaitītas tās sarakstā iekļautās augu sugas, kuru sēklas ir grūti atšķiramas laboratorijā;

 

 • precizētas Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) shēmu noteiktās prasības par lopbarības augu pēcpārbaudes maksimāli pieļaujamo šķirnei neatbilstošo augu skaitu.

 

Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 13. februāra noteikumos Nr. 120 "Labības sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi"

(Ministru kabineta 26.05.2020. noteikumi Nr. 318 (LV, 103B, 29.05.2020.))

 

Noteikumu grozījumos noteikts, ka:

 • melnos graudus (Claviceps purpurea (Fr.) Tul.)  lauku apskatē vairs nevērtēs. Tos noteiks tikai sēklu kvalitātes analīzēs;
 • starp griķu (Fagopyrum esculentum Moench) sējumiem minimālie attālumi bāzes sēklām ir 400 metri un sertificētai sēklai – 250 metri;

 

Noteikumu grozījumos aktualizētas OECD labības sēklu shēmas prasības attiecībā uz maksimāli pieļaujamo šķirnei neatbilstošo augu skaitu pēcpārbaudē griķiem un rudziem.

 

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 29. jūnija noteikumos Nr. 592 "Dārzeņu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi"

(Ministru kabineta 02.06.2020. noteikumi Nr. 342(LV, 107, 04.06.2020.))

 

Noteikumu grozījumos:

 • precizēti zinātniskie nosaukumi un vispārpieņemtie nosaukumi dārzeņu sugām un ieviesta formāla kategorija “grupa”. Kategorijā “grupa” klasificē kultūraugu sugas, kas aptver visas attiecīgu dārzeņu ģintis vai sugu šķirnes; 
 • precizēta kārtība atļaujas saņemšanai sertificēt pirmsbāzes (PB) kategorijas vai bāzes (B) kategorijas sēklu partiju sēklas ar pazeminātu dīgtspēju;
 • svītrotas dārzeņu sugu pazīmju izpausmes atšķirīgos laikos. Dienests lauka apskati veiks vismaz reizi veģetācijas periodā tādā kultūraugu fenoloģiskās attīstības fāzē, kad vizuāli vislabāk saskatāmas šķirnes morfoloģiskās pazīmes, ir iespējams noteikt šķirnes tīrību un konstatēt ar slimībām inficētos augus. Divgadīgajiem dārzeņiem lauku apskati veiks gan pirmajā, gan otrajā veģetācijas gadā; 
 • noteikta kārtība, kādā tirdzniecībā laižami vienas sugas dažādu šķirņu dārzeņu standarta sēklu maisījumu nelieli iepakojumi.

 

Noteikumu grozījumos noteikts, ka 

 • sēklaudzētājam, izveidojot sīpolu (Allium cepa L.) un puravu (Allium porrum L.) sēklaudzēšanas sējumu, jāinformē dienests 60 dienu laikā pēc sējas, lai dienesta inspektors varētu veikt sējumu pārbaudi RNKO konstatēšanai. Dienestu varēs informēt, piezvanot vai nosūtot e-pasta vēstuli uz oficiālo dienesta e-pasta adresi.; 
 • tirgojot sīpolu (Allium cepa L), puravu (Allium porrum L.), paprikas (Capsicum annuum L.), tomātu (Solanum lycopersicum L.), daudzziedu pupiņu (Phaseolus coccineus L.), krūmu un kāršu pupiņu (Phaseolus vulgaris L.), lobāmo apaļo zirņu, šķautņaino zirņu un cukura zirņu (Pisum sativum L.), dārza pupu (Vicia faba L.), galda biešu (Beta vulgaris L.) sēklas ir nepieciešama augu pase* gadījumos, kurus nosaka Augu veselības regula

Stājoties spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK, noteikumu grozījumos ietverta norma fizisko personu datu aizsardzībai.

 

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 13. aprīļa noteikumos Nr. 352 "Eļļas augu un šķiedraugu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi"

(Ministru kabineta 02.06.2020. noteikumi Nr. 344(LV, 107, 04.06.2020.))

Noteikumu grozījumos:

 • ieviesti sēklu sertificēšanas termiņi – divi vai viens gads vai trīs mēneši pie attiecīgiem nosacījumiem:
  • diviem gadiem:
   • sēklu dīgtspējai ir jābūt vismaz par pieciem procentiem lielākai, nekā noteiktā minimālā dīgtspēja;
   • jābūt atbilstošam mitrumam;
   • nedrīkst būt kaitēkļu (neapstrādātām sēklām);
  • vienam gadam:
   • sēklu dīgtspēja atbilst noteiktajai minimālajai dīgtspējai, 
   • jābūt atbilstošam mitrumam un netiks konstatēti kaitēkļi
  • trīs mēnešiem:
   • sēklām paaugstināts mitrums 
   • konstatēti kaitēkļi;

 

 • grozīts grūti nošķirojamo augu sugu saraksts. No saraksta svītrotas daudzas tādas nezāļu un kultūraugu sugas, kuru sēklas tīrīšanas procesā ir iespējams ātri un kvalitatīvi attīrīt no citu augu sugu sēklām. Turpmāk lauka apskatē tiks uzskaitītas tās sarakstā iekļautās augu sugas, kuru sēklas ir grūti atšķiramas laboratorijā;

 

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. janvāra noteikumos Nr. 12 "Kartupeļu sēklaudzēšanas un sēklas kartupeļu tirdzniecības noteikumi"

(Ministru kabineta 02.06.2020. noteikumi Nr. 341(LV, 107, 04.06.2020.))

Noteikumi papildināti ar:

 • normu, kas jāievēro selekcionāram vai šķirnes uzturētājam pirmsbāzes kategorijas (PBTC) audzēšanā. Ja kartupeļu sēkla tiek sertificēta līdz novākšanas gada 31. decembrim, bet netiek realizēta, pēc minētā datuma sēklu partijai pirms tirdzniecības nepieciešama jauna kvalitātes novērtēšana;
 • jauniem RNKO kartupeļu mātesaugiem un pārējām kategorijām.

 

Noteikumos mainīts dažu kaitīgo organismu statuss no karantīnas uz nekarantīnas organismiem. 

 

 Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 28. oktobra noteikumos Nr. 668 "Noteikumi par sēklu ekvivalenci no trešajām valstīm"

(Ministru kabineta 07.01.2020. noteikumi Nr. 16(LV, 6, 09.01.2020.))

Noteikumi ir papildināti ar prasību atzīt par līdzvērtīgām lauku apskates, kas veiktas:

 • Brazīlijas Federatīvajā Republikā (turpmāk – Brazīlija) attiecībā uz lopbarības augu sēklu ražošanai paredzētiem augiem un labības sēklu ražošanai paredzētiem augiem, kurus oficiāli sertificējušas Brazīlijas iestādes;
 • Moldovas Republikā (turpmāk – Moldova) attiecībā uz labības sēklu ražošanai paredzētiem augiem, dārzeņu sēklu ražošanai paredzētiem augiem un eļļas augu un šķiedraugu sēklu ražošanai paredzētiem augiem, kurus oficiāli sertificējušas Moldovas iestādes. Moldovas Republika ir pirmā no trešajām valstīm, kuras lauku apskates dārzeņu sugām atzītas par līdzvērtīgām Eiropas Savienības dalībvalstīs notikušajām lauku apskatēm.

 

 

*Plašāku informāciju par Augu veselības regulu un augu pasu izmantošanu var iegūt Valsts augu aizsardzības dienesta mājas lapā – ŠEIT

 

2019. gadā veikti grozījumi normatīvajos aktos sēklu un šķirņu aprites jomā:

 

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr. 152 “Lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi” (Ministru kabineta 28.05.2019. noteikumi Nr. 229/LV, 108 (6447), 30.05.2019.)

 

Noteikumi papildināti ar prasībām sēklaudzēšanai un sertificēšanai divām jaunām lopbarības augu sugām:

Inkarnāta āboliņš (Trifolium incarnatum L.

Ungāru vīķis (Vicia pannonica Crantz)

 

Tirdzniecībai paredzētās lopbarības augu sēklas būs jāpārbauda atkārtoti, ievērojot divus termiņus skaitot no pēdējās sēklu dīgtspējas analīzes pabeigšanas dienas - viens gads vai trīs mēneši, ņemot vērā noteiktos mitruma līmeņus:

vienam gadam:

kāpostu dzimtas lopbarības augiem (lopbarības kāļiem, lopbarības kāpostiem, eļļas rutkiem) – 9,0 procentus;

tauriņziežiem (ragainajiem vanagnadziņiem, lucernai, esparsetei, āboliņiem un austrumu galegai) un facēlijām – 13,0 procentus;

stiebrzālēm, zirņiem, vīķiem, lupīnām un pupām – 15,0 procentus;

trim mēnešiem – nedrīkst pārsniegt viena gada noteiktos mitruma līmeņus.

 

Kaitēkļu invāziju sēklu paraugā Valsts augu aizsardzības dienests noteiks tikai tad, ja reģistrā reģistrētā persona pieprasīs noteikt šo sēklu kvalitātes rādītāju.

 

Papildus noteikumos:

atcelta iespēja pazemināt izlases sēklu kategoriju;

precizēta kārtība sertificēšanai un tirdzniecībai sēklām ar pazeminātu dīgtspēju; 

svītrots sēklu sertifikāta derīguma termiņš; 

ietvertas prasības par fizisko personu datu aizsardzību;

noteikts, ka sēklaudzētājam ir jānodrošina atbilstoši apstākļi - gaiša telpa un tīra darba virsma, sēklu paraugu noņemšanai;

noteikts, ka sēklu paraugus var noņemt arī izmantojot automātisko paraugu noņēmēju;

noteiktas prasības smilts vīķu Vicia villosa Roth. sēklām, ja ir nepieciešamība tās sertificēt un tirgot uzreiz pēc sēklu novākšanas un sagatavošanas, pirms pabeigta sēklas dīgtspējas novērtēšana;

noteiktas atkāpes sēklu iesaiņošanai un etiķetēšanai sēklām, kuras nav līdz galam sertificētas, ja sēklas materiāls netiek pārvietots ārpus sēklu sagatavošanas uzņēmuma teritorijas;

noteikts, ka lauku apskates laikā konstatējot ložņu vārpatu, tai skaita produktīvos stiebrus.