Traktortehnika

No 1. septembra samazināsies traktortehnikas vadītāju kategoriju skaits

 

Par “N” kategorijas kravas transportlīdzekļu reģistrāciju traktortehnikas reģistrā, kas Latvijā ievesti kā lauksaimniecībai, dārzkopībai vai mežsaimniecībai paredzētie seglu vilcēji

 

Latvijas transporta tirgū arvien vairāk tiek piedāvāti kravas automobiļi – seglu vilcēji vai arī kravas automobiļi ar kravas kastēm, kuri iepriekš citās ES dalībvalstīs (pārsvarā Vācijā) ir reģistrēti kā lauksaimniecības pašgājējmašīnas – traktortehnika (pašgājējmašīnas). Pārsvarā šīs pašgājējmašīnas vizuāli un tehniski neatšķiras no N kategorijas kravas automobiļiem.


Zemkopības ministrijā ir vērsušies lauksaimnieki, kuri uzskata, ka iepriekšminētās lauksaimniecības pašgājējmašīnas būtu reģistrējamas Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras (VTUA) traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvā sistēmā.


Saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 10. panta pirmās daļas 2. un 3. punktu ceļu satiksmē iesaistīto traktortehniku un tās piekabes reģistrē VTUA, bet pārējos ceļu satiksmē iesaistītos mehāniskos transportlīdzekļus un to piekabes reģistrē Ceļu satiksmes drošības direkcijā.


Ievērojot Valsts standartu LVS 87:1997/AC:2005 “Transportlīdzekļu tipi un to definīcijas” un salīdzinot reģistrācijai pieteikto N kategorijas transportlīdzekli, kurš iepriekš citā ES dalībvalstī bija reģistrēts kā lauksaimniecības pašgājējmašīna, un šī konkrētā transportlīdzekļa identifikācijas (VIN) numuru, šie transportlīdzekļi pēc savas būtības un nozīmes ir N kategorijas kravas automobiļi, nevis pašgājējmašīnas.


Latvijā transportlīdzekļi tiek reģistrēti pēc to kategorijas piederības, neatkarīgi no tā, kā konkrētais transportlīdzeklis ir bijis reģistrēts iepriekš kādā no citu  ES dalībvalstu transportlīdzekļu reģistriem.

 

 

Par traktortehnikas atbilstību

 

Kopš 2016. gada 1. janvāra spēkā ir Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 5. februāra Regula Nr. 167/2013 par lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanu un tirgus uzraudzību (turpmāk – regula Nr. 167/2013), kas ir saistoša visiem traktortehnikas ražotājiem, to pārstāvjiem un tirgotājiem, kuri nodarbojās ar traktoru tirgošanu Eiropas Savienības dalībvalstīs, tostarp Latvijā.

 

Regulā Nr. 167/2013 noteiktas drošības, vides un nekaitīguma pamatprasības lauksaimniecības un mežsaimniecības traktoriem to piekabēm un mainām velkamām iekārtām. Šīs prasības galvenokārt ir saistītas ar traktoru ekspluatācijas un satiksmes drošību, kā arī vides aizsardzību, paredzot pakāpeniski samazināt iekšdedzes dzinēju emisijas pieļaujamās normas. Jau patlaban Eiropas Savienībā traktortehnikas iekšdedzes dzinēju radīto piesārņojošo vielu emisijas normām jāatbilst IV posma prasībām.

 

Eiropas Savienības dalībvalstu tirgū atļauts piedāvāt tikai tādus traktorus, kas atbilst ES drošības un vides nekaitīguma prasībām. Traktora atbilstību minētajām prasībām apliecina ražotāja izsniegts traktora atbilstības sertifikāts, kas tiek dots līdzi katram pārdotajam traktoram. Gan traktora atbilstības sertifikātā, gan pie traktora piestiprinātajā ražotāja marķējuma plāksnītē ir norādīta informācija par traktora atbilstību regulas Nr. 167/2013 prasībām. Lauksaimniekiem, mežsaimniekiem un traktortehnikas tirgotājiem ir svarīgi atcerēties, ka, nopērkot traktoru, kas neatbilst spēkā esošajām prasībām, to nebūs iespējams reģistrēt valsts aģentūrā “Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra”, un ar šādu tehniku arī nebūs iespējams pretendēt uz atbalsta Eiropas Savienības pasākumā “Lauku saimniecību modernizācija”.

 

Deleģētie akti, kas izdoti, pamatojoties uz regulu Nr. 167/2013:

1) Komisijas 2014. gada 15. oktobra Deleģētā regula (ES) 2015/68, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 167/2013 papildina attiecībā uz transportlīdzekļu bremzēšanas prasībām lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanai;

 

2) Komisijas 2014. gada 1. oktobra Deleģētā regula (ES) 2015/96, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 167/2013 papildina, iekļaujot tajā prasības par lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu ekoloģiskajiem un spēkiekārtas veiktspējas raksturlielumiem;

 

3) Komisijas 2015. gada 11. marta Īstenošanas regula (ES) 2015/504, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 167/2013 attiecībā uz administratīvajām prasībām lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanai un tirgus uzraudzībai;

 

4) Komisijas 2014. gada 19. septembra Deleģētā regula (ES) 1322/2014, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 167/2013 papildina un groza attiecībā uz transportlīdzekļu konstrukciju un lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanas vispārīgajām prasībām;

 

5) Komisijas 2014. gada 8. decembra Deleģētā regula (ES) 2015/208, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 167/2013 papildina attiecībā uz transportlīdzekļu funkcionālā drošuma prasībām lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanai.

 

Izmaiņas traktora piekabju reģistrācijā

 

2019. gada 31. decembrī beidzas pārejas posms[1], kad, reģistrējot traktora piekabes, kā atbilstību apliecinošu dokumentu varēja iesniegt atbilstības deklarāciju vai atbilstības sertifikātu.

No 2020. gada 1. janvāra, lai reģistrētu jaunu traktora piekabi, Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā būs jāiesniedz atbilstības sertifikāts, kas noformēts atbilstoši Regulas Nr. 167/2013 prasībām. Ar ražotāja izsniegtu atbilstības deklarāciju[2], varēs reģistrēt tikai tās piekabes, kuru tehniskie dati būs salīdzināti līdz 2019. gada 31. decembrim .

 

Stājas spēkā V izmešu posms motoriem

 

Tāpat no 2020. gada 1. janvāra, pamatojoties uz Regulu (ES) 2016/1628[3]  , stājas spēkā V  posma izmešu normu prasības motoriem (apakškategorija NRE-v5), līdz ar to beidzās pārejas periodam N un M kategorijas motoriem, kad tos varēja reģistrēt un nodot ekspluatācijā, ja tie ražoti atbilstoši elastības shēmas prasībām (1.tabula).

 

1.tabula

V izmešu normu posmu grafiks

Direktīva 2000/25

Regula 2016/1628

Marķējums saskaņā ar regulu 2017/656

Dzinēja jauda P (kW)

V posms datumi (motoru laišana tirgū)

Apakškategorija

0 < P < 8

01.01.2019.

NRE-v-1

EV1

8 ≤ P < 19

NRE-v-2

EV2

19 ≤ P < 37

01.01.2019.

NRE-v-3

EV3

37 ≤ P < 56

NRE-v-4

EV4

56 ≤ P < 75

01.01.2020.

NRE-v-5

EV5

75 ≤ P < 130

130 ≤ P ≤ 560

01.01.2019.

NRE-v-6

EV6

P > 560

01.01.2019.

NRE-v-7

EV7

Avots: Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra

Līdz ar to, no 2020. gada 1. janvāra būs stājies spēkā V izmešu normu posms visām traktortehnikas dzinēju jaudas grupām, bet saglabāsies elastības shēmas prasības 2. tabulā minētājiem motoru izmešu posmiem un kategorijām.

 

2.tabula

 

Izmešu posmu beigu datumi, līdz kuriem atļauta traktortehnikas pirmreizējā reģistrācija

Posms

Kategorija

Beigu datums (atbilstoši Direktīvas 97/68 9. panta 4.a daļai), pēc kura sākas nākamais posms

Datums, līdz kuram var reģistrēt traktortehniku ar dzinējiem, kas saražoti līdz beigu datumam (Direktīvas 97/68 9. panta 4.a daļa)

Datums, līdz kuram var reģistrēt traktortehniku ar dzinējiem, kas saražoti pēc elastības shēmas un attiecīgi marķēti (Direktīvas 97/68 10. panta 5. daļa un XIII pielikums)

III B*

P (37 ≤ P < 56)

31.12.2018.

31.12.2021.

31.12.2023.

IV

Q (130 ≤ P ≤ 560)

31.12.2018.

31.12.2021.

31.12.2023.

IV

R (56 ≤ P < 75) (75 ≤ P < 130)

31.12.2019.

31.12.2022.

31.12.2024.

*IV posma nebija.

Avots: Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra

 

Izmaiņas traktortehnikas un tās piekabes pārbūves reģistrācijas kārtībā

 

2019. gada 1. augustā ir stājušies noteikumi Nr. 298[4] , kas paredz šādas izmaiņas:

1) pirms traktortehnikas reģistrēšanas Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra Šengenas informācijas sistēmā pārbaudīs, vai reģistrējamā traktortehnika nav starptautiskajā meklēšanā. Tā tiks novērsta Eiropas Savienības valstīs zagtas traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācija Latvijā;

2) pārbūvētas traktortehnikas reģistrācijas apliecību Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra, nesalīdzinot traktortehnikas tehniskos datus, varēs apmainīt pret jauno reģistrācijas apliecību, kurā norādīts pārbūves veids, tajā pašā dienā, kad aģentūrā tiks iesniegts iesniegums par reģistrācijas maiņu pārbūves dēļ.

 

 


[2] Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 17. maija Direktīvas 2006/42/EK kuras, prasības pārņemtas ar Ministru kabineta 2008. gada 25. marta noteikumiem Nr. 195 “Mašīnu drošības noteikumi