Apvienoto Nāciju Meža forums (UNFF)

ANO Meža Forums, kas sāka darboties 2000. gadā, ir augsta līmeņa politikas forums meža nozarē. Tā ir ANO ECOSOC organizācijas apakšvienība, kurā piedalās visas ANO dalībvalstis (193) un specializētās aģentūras (16). Foruma galvenais mērķis ir sekmēt visu meža tipu apsaimniekošanu, saglabāšanu un ilgtspējīgu attīstību. Līdz šim ir notikušas 10 Meža Foruma sesijas. Pēdējā no tām 2013. gadā Turcijā, Stambulā. UNFF 11. sesija notiks ASV, Ņujorkā (4.-15. maijs, 2015).

Vēsture

Lai sāktu risināt ar mežu saistītos jautājumus, kas bijuši starptautiskās politikas darba kārtības prioritāte, tika nodibināti 2 starptautiski procesi - Starpvaldību Meža Panelis (Intergovernmental Panel of Forests (IPF)) (1995-1997) un Starpvaldību Meža Forums (Intergovernmental Forum on Forests (IFF)) (1997-2000). Balstoties uz un turpinot IPF un IFF procesus, 2000. gada oktobrī ANO Ekonomikas un Sociālā Padome (The Economic and Social Council of the United Nations, (ECOSOC)) ar rezolūciju 2000/35 dibināja Apvienoto Nāciju Meža Forumu (United Nations Forum on Forests, (UNFF)).

Uzdevumi

• veicināt ar mežu saistīto līgumu izpildi un sekmēt vienotu izpratni par ilgtspējīgas mežsaimniecības attīstību;

• nodrošināt nepārtrauktu politikas attīstību un dialogu starp valdībām, starptautiskām organizācijām un galvenajām grupām saskaņā ar dokumentu Agenda 21, kā arī skatīt meža jautājumus un aktuālās sfēras vispusīgā un integrētā veidā;

• veicināt sadarbību, kā arī politikas un programmu koordinēšanu ar mežu saistītajos jautājumos;

• sekmēt starptautisko sadarbību un kontroli;

• stiprināt politiskās saistības attiecībā uz visu meža tipu apsaimniekošanu, saglabāšanu un ilgtspējīgu attīstību.

Dalībvalstu iesaistīšanās

Līdz šim UNFF ietvaros ir notikušas 10 sesijas. Sesijās piedalās dalībvalstu vadītāji, atbildīgie ministri un citas iesaistītās personas.

Katra dalībvalsts ir izveidojusi t.s. Kontaktpunktu (Focal Point), kuras pārstāvis/pārstāvji koordinē ar UNFF saistītos procesus nacionālā līmenī. Latvijā tas ir Zemkopības ministrijas Meža departaments, kuru pārstāv Arvīds Ozols un Ilze Silamiķele.

Uz katru sesiju dalībvalstis tiek aicinātas sniegt brīvprātīgos ziņojumus (Voluntary Reports).

Dažādi pasākumi, konferences, apspriedes u.tml. notiek arī starpsesiju laikā dažādās iesaistītajās valstīs.

Vadība

UNFF Prezidija (UNFF Bureau) sastāvā ir priekšsēdētājs, kuram pakļauti 4 vietnieki. Prezidija locekļi, kas būs atbildīgi par nākamās sesijas norises vadīšanu, tiek ievēlēti katras iepriekšējās sesijas beigās.

Dokumenti

UNFF darbība balstās uz šādiem dokumentiem 1)The Rio Declaration on Environment and Development, 2)The Statement of Forest Principles, 3)Chapter 11 of Agenda 21, 4)The United Nations Framework Convention on Climate Change un 5)The United Nations Convention on Biological Diversity, kā arī uz IPF un IFF rīcības ieteikumiem un procesu rezultātiem (IPF/IFF Proposals for Action).

Ar visu sesiju dokumentiem, ziņojumiem un citu vērtīgu informāciju var iepazīties šeit.

UNFF 6

ASV, Ņujorka, 2006. gads.

Formulēti kopējie globālie mērķi (Global Objectives of Forest, (GOF)), kuru ieviešanas progresu paredzēts panākt līdz 2015. gadam.

UNFF 7

ASV, Ņujorka, 2007. gads.

Panākta vienošanās par starptautisku dokumentu - Juridiski Nesaistošu Dokumentu par Visiem Meža Tipiem (The Non-Legally Binding Instrument on All Types of Forests, (NLBI)), kā arī par UNFF Daudzgadu Darba Programmu no 2007. gada līdz 2015. gadam (Multi-Year Programme of Work 2007-2015, (MYPOW)). 2007. gada 17. decembrī juridiski nesaistošais dokuments par visiem meža tipiem tika pieņemts ANO Ģenerālajā asamblejā.

Šajā sesijā Prezidija priekšsēdētāja vietnieka amatu ieņēma un aktīvi darbojās Latvijas pārstāvis, tolaik Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks Arvīds Ozols.

UNFF 8

ASV, Ņujorka, 2009. gads.

Darba kārtības galvenie jautājumi – meži mainīgas vides apstākļos (klimata pārmaiņas, bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, cīņa pret pārtuksnešošanos) un pasaules mēroga ilgtspējīgas mežu apsaimniekošanas finansēšanas sistēmas izveide.

Arī šajā sesijā Prezidija priekšsēdētāja vietnieka amatu ieņēma Latvijas pārstāvis  Arvīds Ozols.

UNFF 9

ASV, Ņujorka, 2011. gads.

Svinīgā ceremonijā 2011. gads tiek pasludināts par Starptautisko Meža gadu, ar devīzi “Mežs cilvēkiem!”. Publicitātes pasākumu organizēšana aktīvi norisinājās visā pasaulē, tai skaitā aktīvi iesaistījās arī Latvija.

Sesijas ietvaros notika Augsta līmeņa segments (high-level segment), kā rezultātā tika pieņemta Ministru deklarācija (Ministerial Declaration).

Šī sesija īpaša ar to, ka Latvijas pārstāvis, ZM Meža departamenta direktors Arvīds Ozols pildīja Prezidija priekšsēdētāja amata pienākumus.

UNFF 10

Turcija, Stambula, 2013. gads.

Foruma galvenā tēma – Mežs un ekonomikas attīstība.

Pēc dalībvalstu sniegtajiem ziņojumiem izvērtēts kārtējais progress Juridiski nesaistoša dokumenta par visiem meža tipiem ieviešanā, kā arī centienos īstenot UNFF 6. sesijā formulētos globālos mērķus.

Pieņemta rezolūcija par IAF (International Arrangement of Forests) novērtēšanu, ko veiktu izveidotā starpvaldību ad-hoc ekspertu grupa (AHEG) starpsesiju periodā, un kas būtu gatavošanās UNFF 11. sesijai.

UNFF 11

ASV, Ņujorka, 2015. gada 4.-15. maijs.

Aktuālo informāciju par UNFF 11 skatīt sadaļā “Aktuālais starptautiskajos procesos”.