Precizētas dārzeņu un dekoratīvo augu pavairojamā materiāla sugas un veselības prasības

Precizētas dārzeņu un dekoratīvo augu pavairojamā materiāla sugas un veselības prasības

Valdība otrdien, 2. jūnijā, apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus divos Ministru Kabineta (MK) noteikumos – dārzeņu un dekoratīvo augu pavairojamā materiāla aprites kārtībā.
 

Abu – dārzeņu un dekoratīvo augu pavairojamajam materiālam noteiktas augu veselības prasības, ieviešot jaunu terminu “Savienībā reglamentētie nekarantīnas organismi” un nosakot pasākumus saistībā ar Savienībā reglamentētajiem nekarantīnas organismiem un to tolerances līmeni.
 

Dārzeņu un dekoratīvo augu pavairošanas materiālam ir noteiktas veselības prasības audzēšanas vietā, kā arī prasības pavairošanas materiālam, ko paredzēts pārdot. Pavairošanas materiālam ražošanas vietā pēc vizuālās apskates ir jābūt brīvam no visiem attiecīgajām ģintīm un sugām raksturīgajiem kaitīgajiem organismiem, kas iekļauti sarakstā. Materiālam, ko tirgo, regulētā nekarantīnas organisma tolerances līmenim jābūt ir 0 vai 1 procentam, atbilstoši noteikumos noteiktajam.
 

Grozījumi paredz, ka turpmāk augu pasēm un etiķetēm nebūs noteikts derīguma termiņš. Līdz šim tas bija divi gadi, bet, tā kā Valsts augu aizsardzības dienestā (VAAD) tiek mainīta karantīnas uzraudzības sistēma un tieši piemērojamajās regulās šis termiņš augu pasēm nav noteikts, kā arī tirdzniecības direktīvās etiķešu derīguma termiņš nav noteikts, tad turpmāk augu pases un etiķetes derīguma termiņš netiks noteikts.
 

Pavairojamā materiāla etiķešu sagatavošana un drukāšana pilnībā tiks nodota reģistrētās personas pārziņā, ļaujot sagatavot un drukāt etiķetes, tiklīdz VAAD pavairošanas materiālu būs pārbaudījis un atzinis par atbilstošu izplatīšanai. Līdz šim etiķetes gatavoja gan VAAD, gan reģistrētā persona.

 

Tiek noteikts datums līdz kuram reģistrētai personai ir jāiesniedz VAAD iesniegums pavairojamā materiāla atbilstības pārbaudei un augu pasu lietošanas nepieciešamībai – tas ir 30. aprīlis.
 

Svītrotas prasības augu pasu izsniegšanas kārtībai, jo tā noteikta augu karantīnas normatīvajos aktos. 
 

Dārzeņu pavairojamā materiāla noteikumos, atbilstoši direktīvās noteiktajām prasībām, precizēti dārzeņu sugu zinātniskie nosaukumi un vispārpieņemtie nosaukumi dārzeņu sugām, kā arī ieviests termins “grupa”, tādējādi aptverot visas attiecīgo dārzeņu sugu šķirnes. 
 

Dekoratīvo augu pavairošanas materiāla noteikumi papildināti ar jaunām sugām, kā arī, precizētas esošās sugas, kurām mēdz būt regulētie nekarantīnas organismi. Taču Latvijā tiek audzētas vēl citas dekoratīvo augu sugas, kurām nav noteikti regulēti nekarantīnas organismi, bet mēdz būt karantīnas organismi. Tāpēc noteikumi papildināti ar normu, ka tām dekoratīvo augu sugām, kuras nav iekļautas noteikumos, ir jāievēro ES karantīnas organismiem un aizsargājamās zonas karantīnas organismiem piemērojamās prasības. 

 

MK noteikumi ”Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 9. februāra noteikumos Nr. 124 “Dārzeņu pavairojamā materiāla atbilstības kritēriji un aprites kārtība”” un “Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumos Nr. 54 “Dekoratīvo augu pavairojamā materiāla atbilstības kritēriji un aprites kārtība”” stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas vēstnesis”. 

____________________________
Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte, sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: +371 67027498 
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv 
Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv 

  • Publicēts:
    02.06.2020