Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards par nozīmīgu ieguldījumu apbalvo ZM nozares 67 pārstāvjus

Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards par nozīmīgu ieguldījumu apbalvo ZM nozares 67 pārstāvjus

Tuvojoties Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai, zemkopības ministrs Kaspars Gerhards šāgada aprīlī par sasniegumiem lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā piešķīris 67 nozares pārstāvjiem – lauksaimniekiem, speciālistiem, zinātniekiem, mācībspēkiem un valsts pārvaldes darbiniekiem - Zemkopības ministrijas (ZM) augstāko apbalvojumu: medaļu “Par centību” un ZM Atzinības rakstu.  

 

ZM medaļa “Par centību” piešķirta:
ZM Lauku attīstības atbalsta departamenta Valsts atbalsta plānošanas nodaļas vadītāja vietniecei Agritai Karlapai
ZM Lauku attīstības atbalsta departamenta Lauku attīstības fondu atbalsta nodaļas vadītāja vietniecei Jūlijai Travinai,
ZM Lauku attīstības atbalsta departamenta direktora vietniecei Inesei Pastarei – Irbei,
ZM Lauku attīstības atbalsta departamenta Lauku attīstības fondu atbalsta nodaļas vecākajai referentei Nataļjai Silickai,
ZM Juridiskā departamenta Tiesiskās uzraudzības nodaļas juriskonsultam Kasparam Skromulim,
ZM Zivsaimniecības departamenta Zivsaimniecības atbalsta nodaļas vadītāja vietniekam Armandam Stahovskim,
ZM Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes departamenta Eiropas Savienības lietu nodaļas nozares padomniekam Ģirtam Stenderam,
ZM Lauksaimniecības departamenta Lopkopības un ciltsdarba nodaļas vadītāja vietniecei Inetai Lavrinovičai,
ZM Lauksaimniecības departamenta Augkopības nodaļas vecākajam referentam Adrim Bumbulam,
ZM Lauksaimniecības departamenta Lopkopības un ciltsdarba nodaļas vadītājai Gitai Jansonei,
ZM Tirgus un tiešā atbalsta departamenta Pārtikas nozares nodaļas vecākajam referentam Maratam Vasariņam,
ZM Tirgus un tiešā atbalsta departamenta Tiešo maksājumu un nozaru ekonomikas nodaļas vadītāja vietniecei Elīnai Dimantai,
ZM Tirgus un tiešā atbalsta departamenta Tiešo maksājumu un nozaru ekonomikas nodaļas vecākajam referentam Normundam Kampenusam,
ZM Meža departamenta Meža resursu un medību nodaļas vadītājai Ritai Bentai,
ZM Meža departamenta Meža nozares stratēģijas un atbalsta nodaļas vadītāja vietniecei Ilzei Silamiķelei,
SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Talsu konsultāciju biroja un Talsu nodaļas vadītājam Alfonam Spēkam,
SIA “Bulduru Dārzkopības vidusskola” ainavu tehniķei Martai Saulītei,
Valsts augu aizsardzības dienesta Rīgas reģionālās nodaļas vecākajai inspektorei Dainai Gertai,
Valsts augu aizsardzības dienesta Rīgas reģionālās nodaļas vecākajai inspektorei Rutai Pustovitai,
Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes dekānei, profesorei Dr.oec. Andrai Zvirbulei,
Latvijas Lauksaimniecības universitātes Studiju prorektoram, profesoram Dr.sc.ing. Aigaram Laizānam,
Valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Vidzemes reģiona meliorācijas nodaļas Alūksnes sektora vadītājam (līdz 2019. gada decembrim) Ilgvaram Semanim,
SIA “Latvijas meliorācija” valdes loceklim Jānim Bondaram,
Valsts meža dienesta Meža resursu pārvaldības departamenta Medību daļas vadītājam Valteram Lūsim,
Valsts meža dienesta Centrālvidzemes virsmežniecības vecākajai referentei Mārai Māliņai
Valsts meža dienesta  Ziemeļvidzemes virsmežniecības Salacgrīvas nodaļas mežzinim Mārtiņam Puriņam,
LPKS “Kuldīgas labumi” valdes priekšsēdētājai Gunitai Šternbergai,
SIA “Zirgaudzētava Kocēni” īpašniecei Dacei Stūrei,
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras Muzeju un resursu vadības departamenta K.Ulmaņa piemiņas muzeja “Pikšas” nodaļas vadītājai Ilgai Ķipsnei,
Pārtikas un veterinārā dienesta Rīgas pilsētas pārvaldes vadītāja vietniekam veterinārās uzraudzības jomā Gundaram Simanovičam,
Lauku atbalsta dienesta Dienvidkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītājam Ģirtam Osim.

 

ZM Atzinības raksts piešķirts:
ZM Meža departamenta Zemes pārvaldības un meliorācijas nodaļas vecākajai referentei Andai Sproģei,
ZM valsts sekretāra vietniekam Kasparam Cirsim,
ZM Lauku attīstības atbalsta departamenta Fondu uzraudzības un informācijas koordinācijas nodaļas vadītāja vietniecei Marutai Grīnbergai,
ZM Zivsaimniecības departamenta Zivsaimniecības stratēģijas nodaļas vadītāja vietniecei Olgai Adamenko,
ZM Lauksaimniecības departamenta Lauksaimniecības ilgtspējīgas attīstības nodaļas vecākajai referentei Laurai Vārpiņai,
ZM Audita departamenta Revīzijas nodaļas auditorei Anitai Teibei,
SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Kuldīgas konsultāciju biroja un nodaļas vadītājai Daigai Mellerei,
SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Balvu nodaļas lauku attīstības konsultantei Anitai Kokorevičai,
SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Balvu nodaļas lauku attīstības konsultantei Tamārai Lielbārdei,
SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Siguldas nodaļas lauku attīstības konsultantei Inārai Krasovskai,
SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Siguldas nodaļas lauku attīstības konsultantei Inesei Jēkabsonei
Valsts augu aizsardzības dienesta Sēklu kontroles departamenta Sēklu sertifikācijas un šķirņu aizsardzības daļas vecākajai inspektorei Inesei Nicmanei,
Latvijas Lauksaimniecības universitātes Tehniskās fakultātes Lauksaimniecības tehnikas institūta Ulbrokas zinātnes centra vadošajam pētniekam, vadītāja vietniekam Dr.sc.ing. Dainim Viesturam,
Valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Latgales reģiona meliorācijas nodaļas vadītājam Staņislavam Šķesteram,
Valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Latgales reģiona meliorācijas nodaļas Jēkabpils sektora vadītājai Lūcijai Deinatei,
Valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Meliorācijas departamenta vecākajai projektu vadītājai Gunitai Rečkinai,
Lauksaimniecības datu centra Finanšu un administratīvā departamenta Finanšu nodaļas vadītājai Judītei Zīlei,
Lauksaimniecības datu centra Liellopu vērtēšanas ekspertei Kristīnei Ādamai,
Lauksaimniecības datu centra Metodoloģijas departamenta Informācijas sabiedrības politikas nodaļas vecākajai referentei Aijai Vikmanei – Krastai,
Valsts meža dienesta Finanšu un grāmatvedības daļas vecākajai grāmatvedei Vizbulītei Miķelsonei,
Valsts meža dienesta Dienvidkurzemes virsmežniecības pārvaldes sekretārei Aijai Dadzei,
Valsts meža dienesta Zemgales virsmežniecības virsmežziņa vietniekam Guntaram Vāveram,
Valsts meža dienesta Ziemeļkurzesmes virsmežniecības Dundagas nodaļas mežzinei Dagmārai Jansonei,
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras Tehniskās uzraudzības departamenta Rīgas reģiona nodaļas vecākajam inspektoram Mārtiņam Puriņam,
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras Muzeju un resursu vadības departamenta Latvijas Lauksaimniecības muzeja nodaļas galvenā krājuma glabātājai Sandrai Vronovskai,
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras Tehniskās uzraudzības departamenta Zemgales reģiona nodaļas vadītājam Gintam Silavam,
Pārtikas un veterinārā dienesta Rīgas pilsētas pārvaldes pārtikas inspektoram Intaram Saušam,
Pārtikas un veterinārā dienesta Rīgas pilsētas pārvaldes pārtikas inspektorei Žannai Remeiķei,
Pārtikas un veterinārā dienesta Rīgas pilsētas pārvaldes veterinārajai inspektorei Inesei Usānei,
Lauku atbalsta dienesta Viduslatvijas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Valsts atbalsta un LEADER pasākumu daļas vadītājai Judītei Podniecei,
Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītāja vietniecei, Lauksaimniecības un lauku attīstības daļas vadītājai Sanitai Benislavskai,
Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Eiropas Savienības Tiešo maksājumu daļas vadītāja vietniecei Ingai Lejai,
Lauku atbalsta dienesta Dienvidlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Klientu apkalpošanas un administratīvās daļas vadītājai Lindai Usānei,
Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Lauksaimniecības un lauku attīstības daļas vadītājai Gitai Austrumai,
Lauku atbalsta dienesta Eiropas Savienības Tiešo maksājumu departamenta direktora vietniecei Gitai Skābarniecei,
SIA “Zirgaudzētava Kocēni” īpašniecei Maijai Kleinbergai
______________________________
Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: +371 67027498
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv 
Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv  

  • Publicēts:
    30.04.2021